Van basismilitant tot zelfstandige, proactieve mandaatdrager in CPBW

In deze mandaatvorming worden voldoende sleutelvaardigheden aangeleerd, waarmee zowel een gemandateerde als de toekomstige mandaatdrager in het CPBW aan de slag kan gaan.
Je ontwikkelt een syndicale aanpak om om te gaan met allerhande vragen en verwachtingen van je collega’s m.b.t. arbeidsgerelateerde thema’s rond veiligheid en gezondheid op het werk. Je leert je collega’s zelfstandig en proactief vertegenwoordigen in het overlegorgaan CPBW als afgevaardigde van ABVV-Metaal.

Download hier de flyer.

Om dat te bereiken leggen we in elke vormingsweek van vijf dagen (40 uren) verschillende doelen voor jou vast. 

Op het einde van vormingsweek 'CPBW 1' leer je …

 • de bronnen en structuur van de welzijnswetgeving herkennen en benoemen;
 • je weg vinden in de Codex over Welzijn op het Werk, deze begrijpend lezen en syndicaal toepassen;
 • een analyse maken van een probleemsituatie, de beïnvloedende factoren benoemen en de analyse syndicaal toepassen;
 • je vakbondsrechten (inforecht, controlerecht, advies/beslissingsrecht) toepassen in het uitoefenen van je CPBW-mandaat;
 • de taak en rol van alle personen die betrokken zijn bij het welzijnsbeleid kennen;
 • de verschillende belangen die meespelen tussen werkgevers en werknemers in het welzijnsoverleg herkennen;
 • rekening houden met uiteenlopende meningen van verschillende gesprekspartners binnen het sociaal overleg op het bedrijf;
 • taken en verantwoordelijkheden verdelen en opnemen die nodig zijn voor het goed verloop tijdens een vergadering;
 • gestructureerd en planmatig werken, met het oog op een bevordering van de algemene veiligheid en gezondheid in de onderneming.

Op het einde van vormingsweek 'CPBW 2' zal je …

 • inzichten en kennis verwerven over 2 van de 7 welzijnsdomeinen (psychosociaal welzijn en arbeidsomstandigheden) en hierop hun basisrechten uitoefenen (zie deel 1) en toepassen;
 • op een gestructureerde manier een risicoanalyse kunnen maken van een werksituatie met behulp van het dynamisch risicobeheersingssysteem;
 • de instrumenten kennen en hanteren die er ter beschikking zijn om veiligheidsrisico’s op de werkplek te verminderen;
 • de taak en rol van de preventieadviseur kennen en weten welke middelen en bevoegdheden hij ter beschikking heeft;
 • informatie vanuit verschillende bronnen kunnen samenvatten, vergelijken en voordragen;
 • een eigen mening kunnen formuleren over maatschappelijke thema’s m.b.t. de welzijnswetgeving;
 • een analyse maken van stressfactoren die een invloed kunnen hebben op de werkstress en burn-out met behulp van de burn-out-tool van ABVV-Metaal.

Op het einde van vormingsweek 'CPBW 3' zal je …

 • in je eigen woorden de te volgen procedure bij een arbeidsongeval kunnen uitleggen;
 • de taak en rol kunnen benoemen van alle personen die betrokken zijn bij een arbeidsongeval;
 • de MUOPO-methode kunnen gebruiken om de risico’s op arbeidsongevallen te herkennen;
 • inzichten verwerven in de juridische gevolgen van en de valkuilen bij een arbeidsongeval;
 • inzichten en kennis verwerven in de regelgeving, de rol van het CPBW bij het werken met producten met gevaarlijke eigenschappen;
 • het verschil kunnen aantonen tussen acute en aanslepende veiligheidsproblemen;
 • vanuit de praktijk aanslepende veiligheidsproblemen in kaart kunnen brengen en preventieve maatregelen kunnen voorstellen in het CPBW.