De visie van ABVV-Metaal

Als vakbond speelt ABVV-Metaal een veelzijdige rol. Elk aspect daarvan gaat uit van onze vier basisprincipes: solidariteit, rechtvaardigheid, sociale democratie en gelijkheid. Al wat onze organisatie onderneemt en communiceert, ademt het DNA van ABVV-Metaal uit.

Rechtvaardigheid

De drang naar een rechtvaardige maatschappij zit ABVV-Metaal in het bloed. Dat vertaalt zich op de werkvloer waar onze afgevaardigden pas tevreden zijn, als alle collega's correct worden behandeld.

Sociale rechtvaardigheid is een deel van onze Europese identiteit. ABVV-Metaal is er rotsvast van overtuigd dat een sociaal Europa het enige antwoord is op het neoliberale discours. ABVV-Metaal staat ook volop achter fiscale rechtvaardigheid: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.

Alle strijdpunten van ABVV-Metaal beginnen bij onze zin voor rechtvaardigheid.


Sociale democratie

Sociale democratie, dat is waar individuele inspraak, verdraagzaamheid en solidariteit centraal staan. ABVV-Metaal wil de sociale democratie binnen de ondernemingen zoveel mogelijk uitbouwen. Dat begint bij de inrichting van een vakbondsdelegatie, ondernemingsraad en comité voor de bescherming en preventie op het werk. Want elke werknemer heeft recht op vertegenwoordiging. Ook in de kmo's. Daarom blijven wij vechten voor de verlaging van de syndicale drempel.
 

Gelijkheid

ABVV-Metaal kant zich tegen elke vorm van discriminatie. Wij respecteren iedereen: jong en oud, man en vrouw, Belg en allochtoon, arbeider en bediende.

Gelijk loon = gelijk werk. Wij willen het glazen plafond verbrijzelen dat vrouwen vaak belet om door te stoten naar een hogere functie. En wat met de haalbaarheid van de combinatie werk en gezin? Wij stimuleren mannen/vrouwen om ouderschapsverlof en andere zorgverloven op te nemen. We moeten inzetten op een gezinsvriendelijke arbeidsorganisatie en meer en betere (kinder)opvang- en zorgmogelijkheden.

Werkbaar werk is actueler dan ooit. Daarom dwingt ABVV-Metaal een gunstig loopbaanbeleid af via sectorale akkoorden, maken we het liefst komaf met de lagere jongerenlonen en focussen we op betere voorwaarden van uitzendwerk. Dat is nodig, willen we oudere werknemers langer aan het werk houden en jongeren gemotiveerd houden voor een steeds langere loopbaan.

Gelijkheid is en blijft ons uitgangspunt, maar daarmee schrijven we de diversiteit niet af. Diversiteit verrijkt onze samenleving en maakt ze interessant, zolang iedereen gelijk aan de start mag vertrekken. ABVV-Metaal gelooft in een samenleving waar diversiteit en gelijkheid perfect naast elkaar kunnen bestaan.


Solidariteit

Solidariteit is het uitgangspunt bij uitstek van het syndicalisme. Het eerste solidariteitssysteem werd door de vakbonden op poten gezet. Al in de negentiende eeuw organiseerden zij een werkloosheidsverzekering avant la lettre door de oprichting van vakbondskassen die aanvankelijk werden gespekt met lidgeld en later aan de hand van gemeentesubsidies. Et voilà: het begin van ons huidige socialezekerheidsstelsel. Dat is het fundament van ons welvaartsmodel, dat heeft ons grootgemaakt. Het collectieve in functie van het individuele en omgekeerd.

Onze solidariteit maakt ons sterk. Het betekent dat wij allen instaan voor elkaar. Het koppelt het individuele belang aan het collectieve belang. Van 'ik' maakt het 'wij' en 'wij' wordt 'ik'. Niemand staat alleen in een solidaire samenleving.

ABVV-Metaal wil dat solidariteit als waarde weer de noemer wordt in plaats van de teller. Iedereen moet doordrongen zijn van een fundamenteel solidariteitsgevoel.
 

3 keer een DNA-structuur