Identificatie van de organisatie

ABVV-Metaal
Ondernemingsnummer: 0882008033
ABVV-Metaal is een centrale van het ABVV (Algemeen Belgisch Vakverbond).
Adres: Jacob Jordaensstraat 17, 1000 Brussel

Tel 02 627 74 11
e-mail: info@abvvmetaal.be

Deze verklaringen rond privacy en veiligheid hebben ook betrekking op de regionale afdelingen.
ABVV-Metaal kan deze verklaring wijzigen. De laatste versie is steeds terug te vinden op de websites. De laatste wijziging gebeurde op 28/09/2023.

Wettelijke basis

Zoals vereist door verschillende regelgevingen en wetten, informeert ABVV-Metaal bezoekers van zijn websites over het gebruik van gegevens. Het gaat hier voornamelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Algemene Verordening Gegegevensbescherming 'GDPR' die in voege treedt op 25 mei 2018.
 

Disclaimer

Aansprakelijkheid

ABVV-Metaal besteedt veel zorg aan de opmaak van alle informatie die op de officiële website terug te vinden in. Niettemin gaat het om algemene informatie, die niet noodzakelijk toepassing is in alle individuele of bijzondere gevallen. Bovendien evolueert het sociaal recht zeer snel. We kunnen daarom niet garanderen dat onze site aangepast is zodra wijzigingen in voege treden.

De informatie op onze website moet dus beschouwd worden als een eerste advies. Ze heeft maar zin in relatie met de individuele dienstverlening die men krijgt in de afdelingen, de diensten arbeidsrecht, ...

Om die reden kan ABVV-Metaal niet aansprakelijk gesteld worden in het geval er zich fouten of misverstanden voordien naar aanleiding van het gebruik van de betreffende informatie.

Op onze websites zijn soms links naar andere websites vermeld. ABVV-Metaal tracht voor zover mogelijk enkel links op de website te publiceren die verwijzen naar betrouwbare en accurate websites. ABVV-Metaal kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve of onvolledige informatie noch voor onbeschikbaarheid en eventuele kwaadwilligheid van websites die niet door ABVV-Metaal worden beheerd.

ABVV-Metaal kan deze disclaimerverklaring wijzigen. De laatste versie is steeds terug te vinden op de website.

De laatste wijziging gebeurde op 28/09/2023.

Bewaartermijn

ABVV-Metaal bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Concreet worden de persoonsgegevens minstens bewaard tijdens de volledige duur van het lidmaatschap, of langer wanneer de specifieke aard van de diensten waarop een beroep werd gedaan dit rechtvaardigen, evenals wanneer het instellen van een eventuele rechtsvordering ten aanzien van of door ABVV-Metaal, al dan niet uit uwen hoofde, dit rechtvaardigt. 
 
Uw rechten

Als u op enig moment denkt dat de informatie die wij over u verwerken incorrect is, dan kunt u deze informatie opvragen, bekijken, laten corrigeren of zelfs laten verwijderen. Dit kan door contact op te nemen met uw regionale afdeling.

Als u een klacht wil indienen over hoe wij uw persoonlijke gegevens hebben verwerkt, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer of kortweg DPO) die de kwestie zal onderzoeken.

ABVV-Metaal
Tav DPO
Jacob Jordaensstraat 17
1000 Brussel

Of via e-mail op dpo@abvvmetaal.be
Of via dit formulier.

Bent u niet tevreden met onze reactie op uw klacht of bent u van mening dat de persoonlijke gegevens die we van u verwerken niet in overeenstemming zijn met de wet, dan kunt u een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Of via mail op dpo@apd-gba.be

ABVV-Metaal kan deze verklaring wijzigen. De laatste versie is steeds terug te vinden op de websites. De laatste wijziging gebeurde op 28/09/2023.