Privacy & veiligheid

ABVV-Metaal hecht veel belang aan de gepaste bescherming van de gegevens die het verwerkt, en meer bepaald de persoonsgegevens. ABVV-Metaal wil in het bijzonder de gegevens van de leden beschermen - en in het bijzonder de persoonsgegevens die zij ter beschikking stellen - tegen:

•    verlies: de gegevens zijn niet meer beschikbaar
•    lekken: de gegevens komen in slechte handen terecht
•    fouten: de gegevens zijn niet correct (verouderd, onvolledig of fout)
•    ontoegankelijkheid: op het vereiste moment zijn de gegevens niet toegankelijk/beschikbaar
•    onrechtmatige raadpleging: de raadpleging door personen die daartoe niet de toelating hebben
•    de onmogelijkheid om na te gaan wie de gegevens raadpleegt, wijzigt of schrapt
•    verwerkingen die niet conform zijn met de reglementering, de richtlijnen en de normen.

Om een lid de nodige dienstverlening te kunnen aanbieden, hebben we uw persoonlijke basisgegevens nodig.

Alle gegevens die het lid bij ons achterlaat stockeren wij op de meest veilige manier met inzet van de modernste technologieën.

We verwerken alleen de gegevens die relevant zijn voor de uitvoering van onze taken. Elke taak in het kader waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden, is rechtmatig. Dit betekent de verwerking uitgevoerd wordt in overeenstemming met de wettelijke en statutaire doelstellingen van ABVV-Metaal. ABVV-Metaal verwerkt alleen de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van zijn activiteiten. Identificatiefactoren die deel uitmaken van de persoonsgegevens worden tot een minimum herleid.

Wij gebruiken gegevens voor verschillende doelen. Deze zijn:
•    lidmaatschap beheren
•    militant-account beheren
•    diensten verlenen
•    informatie te verstrekken
•    voordelen te verstrekken
•    feedback laten geven om onze dienstverlening te verbeteren
Het lidmaatschap beheren
Voor het beheer van het lidmaatschap slaan we de volgende gegevens op in een elektronische persoonsfiche:
•    naam en voornaam
•    adres (privé en werk)
•    gender
•    geboortedatum
•    geboorteplaats
•    telefoonnummer (privé, werk, mobiel)
•    e-mailadres
•    taal
•    nationaliteit
•    burgerlijke stand
•    bankrekeningnummer
•    financiële verrichtingen
•    rijksregisternummer
•    lidnummer
•    tewerkstellingsgegevens
Door het gebruik van deze gegevens kunnen we de engagementen tegenover het lid waar maken en hem / haar daarnaast op de hoogte houden met relevante informatie.

In een aantal gevallen zijn niet alle onderdelen van informatie uit de lijst hierboven noodzakelijk om de diensten te beheren.

Het lid diensten verlenen
Het lid kan onze diensten telefonisch bereiken via de telefoonnummers die op de ABVV-Metaal-websites gepubliceerd worden. Gegevens over een telefoongesprek kunnen worden bijgehouden: identiteit, het telefoonnummer, emailadres, datum en tijdstip evenals de samenvatting van de inhoud van het gesprek. Deze aantekeningen kunnen tijdelijk bewaard worden om verdere dienstverlening te faciliteren.

Het lid informatie verstrekken
Informatieverstrekking maakt een belangrijk deel uit van de dienstverlening van ABVV-Metaal. Dit gebeurt zowel op papier als online via web en mail.

Om de leden te informeren verstuurt ABVV-Metaal regelmatig nieuwsbrieven en e-magazines.

Door onze nieuwsbrieven blijft het op de hoogte van wat zich in uw sector afspeelt. De nieuwsbrieven bevatten juridisch advies, ledenenquêtes, nieuws over geplande acties, aanpassingen aan barema’s, nieuws over indexeringen en andere interessante sociale / politieke info die het lid kan aanbelangen.

We hebben algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De algemene nieuwsbrieven gaan naar alle leden. De persoonlijke nieuwsbrieven worden samengesteld op basis van de door het lid verstrekte gegevens (tewerkstelling,...). De gegevens waarop het profiel gebaseerd is, wordt niet gedeeld met derden.

Het e-magazine is een elektronisch magazine dat elk lid ontvangt.

Men kan op verschillende manieren intekenen voor de nieuwsbrieven en het e-magazine. Naast het inschrijven via de ABVV-Metaal-website en andere sociale media, kan dit ook automatisch door het e-mailadres door te geven aan de ledendienst.

Wie onze nieuwsbrieven niet meer wil ontvangen, kan gebruik maken van de uitschrijflink die elke nieuwsbrief bevat.

Feedback laten geven om onze dienstverlening te verbeteren

ABVV-Metaal werkt voortdurend aan de kwaliteit van zijn dienstverlening.

Wanneer een lid aangeeft een artikel leuk te vinden, dan zal, afhankelijk van zijn / haar instellingen op sociale media-platformen, men in staat zijn dat artikel op de eigen sociale media-account te laten verschijnen. ABVV-Metaal heeft geen toegang tot deze persoonlijke sociale media-account, maar artikelen die men leuk, nuttig of handig vindt, kan u wel met vrienden delen. Vragen die via sociale media aan ons gesteld worden, bewaren we zodat we op de vraag kunnen reageren.

Indien we kiezen om analyses te laten uitvoeren door een externe partner, geven wij die ander indien nodig uw basiscontactgegevens. Deze externe partner moet zich natuurlijk aan onze privacyregels houden, en dienen steeds te voldoen aan de onze vereisten rond gegevensverwerking. Zo moeten bijvoorbeeld uw contactgegevens dadelijk na afloop van het onderzoek verwijderd worden.

Militant-account beheren

Naast de gegevens verbonden aan het lidmaatschap worden van een militant ook de gevolgde vormingen en mandaten (binnen ABVV en ABVV-Metaal) bijgehouden.

Naast de nieuwsbrieven en e-magazine die elke lid ontvangt een militant ook een nieuwsbrief met info specifiek gericht naar militanten. Elke militant ontvangt ook, via de nieuwsbrief, elk nieuw e-book dat ABVV-Metaal publiceert.

Een militant die deze nieuwsbrieven niet meer wil ontvangen, kan gebruik maken van de uitschrijflink die elke nieuwsbrief bevat.

Organisaties waarmee we samen werken
De door u verstrekte persoonlijke gegevens worden verwerkt door onze medewerkers. Deze persoonlijke gegevens kunnen doorgegeven worden aan bepaalde organisaties waarmee we samenwerken, en die verwerkingen uitvoeren in onze opdracht.

Deze organisaties zijn:

* ABVV-Metaal en zijn federaties
* ABVV
* ABVV werklozendiensten
* Diensten Arbeidsrecht
* Sociale fondsen
* Bank(en) die betalingen voor ABVV-Metaal regelen
* Dienstverleningsplatformen voor informatieverstrekking

Met deze organisaties worden verwerkingsovereenkomsten afgesloten die onder andere de verwerking en bescherming van uw persoonlijke gegevens regelt.

ABVV-Metaal kan deze privacyverklaring wijzigen. De laatste versie is steeds terug te vinden op de ABVV-Metaal-websites.

De laatste wijziging aan dit document gebeurde op 28/09/2023.