De missie van ABVV-Metaal

ABVV-Metaal is een progressieve vakbond met een ijzersterk verhaal en sterke standpunten, binnen en buiten de bedrijfsmuren. Voor sociaal overleg. Voor solidariteit en een sterke sociale zekerheid. Voor een sociaal-rechtvaardige klimaattransitie. Voor een rechtvaardige fiscaliteit waar de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Tegen extreemrechts en fascisme.  

Voor een warme en solidaire maatschappij

Het sociaal overleg wordt in België steeds meer uitgehold en het succes van (extreem)rechts neemt toe. Daarom zijn progressieve keuzes aan de orde, als we een sociaal tegenwicht willen vormen tegen het neoliberalisme dat weer helemaal bon ton is. Het moeten oplossingen zijn die blijk geven van een zin voor solidariteit en rechtvaardigheid en die toekomstgericht en ruimdenkend zijn. 

ABVV-Metaal staat achter evenwichtige keuzes die oog hebben voor het sociale aspect, maar ook voor het behoud van onze (metaal)industrie, want zij blijft de motor en basis van onze welvaart. ABVV-Metaal gaat voor antwoorden die niet leiden tot de uitsluiting of verarming van bepaalde groepen, maar die oplossingen aanreiken waar zowel werknemers als onze industrie en klimaat baat bij hebben. 

Witte puzzelstukjes en het laatste ontbrekende stukje is rood

ABVV-Metaal ambieert een warme en solidaire maatschappij

  • met een ingebouwde bescherming tegen de sociale risico's van het leven
  • met recht op gratis en degelijkonderwijs voor iedereen
  • met recht op werk voor iedereen
  • met aandacht voor een leefbaarmilieu
  • binnen een sociaal Europa
  • met eerlijk verdeelde en rechtvaardige lasten en belastingen
  • met gelijk loon voor gelijk werk
  • waar de combinatie van werk en een gezin haalbaar is
  • waar diversiteit een troef is en discriminatie geen plaats kent
  • waar er wordt gewerkt aan een klimaattransitie die sociaal en rechtvaardig is

Om onze maatschappelijke missie te volbrengen, voeren we campagnes en lobbyen we bij de beleidsmakers. 
Waar nodig voeren we actie, organiseren we betogingen en mobiliseren we onze achterban om onze boodschap kracht bij te zetten.
 

Voor een goede dienstverlening en belangenbehartiging voor metaalarbeiders

ABVV-Metaal vertegenwoordigt en verdedigt alle metaalarbeiders. Als vakbond onderhandelen we met werkgevers om collectieve arbeidsovereenkomsten te sluiten op sectorniveau (voor alle metaalsectoren) en op bedrijfsniveau (voor alle arbeiders binnen een onderneming). De sectorakkoorden gelden voor alle bedrijven die vallen onder een bepaald paritair comité, ook al is er geen vakbondsvertegenwoordiging. ABVV-Metaal is woordvoerder van iedere arbeider in de metaalsectoren. Dat is het summum van solidariteit, want ook niet-leden genieten mee van onze sociale verworvenheden. Ons belangrijkste principe in het sociaal overleg: onderhandelen als het kan, actie voeren als het moet!

Bij individuele problemen met de werkgever kunnen de leden van ABVV-Metaal rekenen op onze bijstand. We proberen zoveel mogelijk op te lossen met overleg. Toch schuwen wij geen juridische stappen en kun je op gratis rechtsbijstand rekenen, als dat nodig is.