Privacyverklaring sociale verkiezingen 2024

ABVV-Metaal hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy.

In deze privacyverklaring willen we u heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verwerken en hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt in het kader van de sociale verkiezingen.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
•    uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
•    de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
•    vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
•    passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
•    geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
•    op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als ABVV-Metaal zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:

ABVV-Metaal
Jacob Jordaensstraat 17
1000 Brussel
Tel: 02 627 74 11

dpo@abvvmetaal.be


Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Uw persoonsgegevens worden door ABVV-Metaal verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
•    het kunnen deelnemen aan de sociale verkiezingen van 2024;
•    het opstellen en indienen van de kandidatenlijsten voor de sociale verkiezingen;
•    het opmaken van verkiezingsmateriaal voor de sociale verkiezingen;
•    het verspreiden van verkiezingsmateriaal binnen het bedrijf waar u zich kandidaat heeft gesteld;
•    het informeren over het verloop van de sociale verkiezingen;
•    het u ondersteunen bij uw kandidatuur via advies en vorming.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, verwerken en bewaren:
•    Naam en voornaam
•    Thuisadres
•    Telefoon (vast en/of gsm)
•    Emailadres
•    Naam werkgever
•    Adres werkgever
•    Huidige functie
•    Plaats tewerkstelling
•    Datum indiensttreding
•    Foto’s (door u overhandigd of door ons gecapteerd tijdens een fotoshoot)

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens van u hebben verkregen.

Voor alle verwerkingen van de gegevens hierboven vermeld, geldt dat ABVV-Metaal ze verwerkt met de door uw uitdrukkelijke toestemming die verkregen is door het inschrijvingsformulier horende bij uw kandidatuur voor de sociale verkiezingen van 2024.

Alle verdere verwerkingen en de uitwisseling van persoonsgegevens gebeuren in het kader van de mogelijkheden en opdrachten die aan de vakverenigingen worden toebedeeld in het kader van de Wet Sociale Verkiezingen van 4 december 2007.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van derde, gespecialiseerde partijen aan wie wij de volgende taken uitbesteden:
•    het drukken van het verkiezingsmateriaal
•    het opstellen van het verkiezingsmateriaal

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te weigeren en om deze ten allen tijde in te trekken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

ABVV-Metaal bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Concreet worden de persoonsgegevens bewaard tijdens de volledige duur van de socialeverkiezingsprocedure, of langer wanneer het bepalen van de opvolging in de overlegorganen of de beschermde periode, evenals het instellen van een eventuele rechtsvordering ten aanzien van of door ABVV-Metaal dit rechtvaardigt. 

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen, zoals maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
•    we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
•    we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
•    we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
•    we hebben onze medewerkers geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

De verwerking van gegevens gebeurt op basis van artikel 37 van de Wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, evenals de Wet van 2 juni 2015 tot wijziging van voormelde wet en de Wet van 5 juni 2023 betreffende de procedure van de sociale verkiezingen van 2024.

U hebt verder recht op inzage en een kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U mag eisen dat uw persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer u uw toestemming voor de verwerking van bepaalde gegevens intrekt en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd of wettelijk doel voor de verwerking.

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer u de juistheid van die gegevens betwist of wanneer u zich verzet tegen de verwerking van de gegevens (zie verder) zodat de gegevens alleen nog verwerkt kunnen worden met uw toestemming , voor de vaststelling van de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank of voor de bescherming van de rechten van een andere persoon.

U hebt het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzonder situatie, tenzij voor de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de inachtneming van de contractuele of wettelijke verplichtingen van de organisatie.

U kunt de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en die wij geautomatiseerd verwerken, ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, zodat u deze kunt doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of zodat wij deze, op uw vraag en als dit technisch mogelijk is, kunnen overmaken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming hebben verkregen, kunt u uw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van de gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft hoe dan ook geldig. U dient zich wel bewust te zijn dat de uiterlijke datum voor de intrekking van uw kandidatuur beschreven staat in artikel 37, tweede lid, van de Wet Sociale Verkiezingen. De verwerkingsgrond voor uw persoonsgegevens zal vanaf X+47 volgens de verplichtingen opgelegd door de Wet Sociale Verkiezingen verlopen.

Bovenaan dit privacystatement staat hoe u contact met ons kan opnemen om uw rechten uit te oefenen. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming, of om een procedure in rechte aan te spannen. Wij verwijzen naar de gegevens eerder vernoemd in dit document.

Wijziging privacyverklaring

ABVV-Metaal kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 28/09/2023. Oudere versies van ons privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen.

Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.