Secretarissenvorming 2023

Jouw archief van de secretarissenvormingen van schooljaar 2023-2024.

Materiaal workshops 29/02 en 01/03

Ziekte tijdens vakantie - download de presentatie

Downloads

Campagnehandboek

Download icon
ABVV-MetaalSV2024 campagnehandboek NL

Deel 1

Download icon
Wet SV goedgekeurd parlement
Download icon
Verklarende begrippenlijst SV
Download icon
SV24 verklarende brochure
Download icon
SV1 Syndicale werking versterken

Deel 2

Download icon
SV24 procedure en gerechtelijke beroepen pmb
Download icon
ABVV inspiratiesessie impetus academy
Download icon
Infofiche leiderschapskompas
FAQ

Veelgestelde en relevante vragen over de procedure SV2024

Deel 1

Hoe wordt een TBE bepaald bij een herstructurering?

 • Er dient eerst gekeken te worden naar het moment van de wijziging. Wanneer dit gebeurt voor de bepaling van de TBE (X-35), moet met de wijziging rekening worden gehouden. Er wordt voor de drempel gekeken naar de 4 trimesters na de herstructurering.
 • Is de wijziging na X-35 en voor de dag van de verkiezingen, dan zal er met de wijziging geen rekening gehouden worden voor deze verkiezingen.

Er is 1 JE en er zijn verschillende TBE’s, maar minstens één van de TBE’s voldoet niet aan 50/100 werknemers drempel. Wat nu?

 • De TBE kan toegevoegd worden bij een andere TBE van dezelfde JE die ook niet aan de drempel komt om zo aan de drempel te komen.

OFWEL

 • De TBE kan toegevoegd worden aan een andere TBE die drempel op zich wel haalt. 
 • Liefst de TBE’s die het dichtst bij elkaar gelegen zijn.

Wie telt er mee voor de berekening van de kiesdrempel?

 • Alle werknemers verbonden met een arbeidsovereenkomst (ook eventueel leidinggevenden met een arbeidsovereenkomst), leerlingen en personen die een IBO volgen;
 • Ook werknemers die (langdurig) ziek zijn, voltijds tijdskrediet hebben of werknemers wiens arbeidsovereenkomst om een andere reden is geschorst, tellen mee;
 • Jobstudenten dienen te worden meegeteld. Wie minder dan 75 % werkt, telt maar voor de helft mee;
 • SWT’ers tellen niet mee (tenzij ze pas op SWT gaan in de loop van de referteperiode), vervangingsovereenkomsten tellen eveneens niet mee;
 • Er is een aparte regeling voor uitzendkrachten. Hiervoor moet gekeken worden naar het tweede kwartaal van 2023. De effectief gewerkte dagen in deze periode worden per uitzendkracht opgeteld  en gedeeld door 92. Ook hier telt wie minder dan 75 % werkt maar mee voor de helft.

Moet je het resultaat van de berekening van de gemiddelde tewerkstelling afronden?

Er mag niet worden afgerond.

Moet er nog een bijzonder register worden bijgehouden voor uitzendkrachten?

 • In principe wel, tenzij de gebruikende onderneming 100 werknemers tewerkstelt EN de ondernemingsraad het overschrijden van de drempel van 100 werknemers uitdrukkelijk verklaart.

Onder welke voorwaarden kunnen we akkoord gaan om het register te schrappen?

Een werknemersdelegatie kan akkoord gaan wanneer:

 • Er is overeengekomen dat er geen wijziging is in de samenstelling van de TBE;
 • Met zekerheid kan worden vastgesteld dat de drempel van 100 werknemers ruim is overschreden  en de verkiezingen dus moeten georganiseerd worden;
 • Er is dus vetorecht!

Wanneer kunnen de verkiezingen worden opgeschort/geschorst?

 • De verkiezingen kunnen in hun geheel opgeschort worden wanneer de onderneming al haar activiteiten besluit definitief stop te zetten, of bij een gedeeltelijke sluiting (door stopzetten van één of meer activiteiten) wanneer het aantal tewerkgestelde werknemers na de sluiting kleiner wordt dan het aantal dat vereist is (50/100).
 • Ook schorsing wanneer tussen X en Y de meerderheid (50 %) van de WN’s (per categorie) bij een staking betrokken is of wanneer 25 %  van de WN’s tijdelijk werkloos is volgens de documenten van de RVA EN op verzoek van de werknemersorganisatie (volledige werkloosheid en geen tijdelijke – geen gemiddelde over een bepaalde periode maar een gelijktijdige afwezigheid op een bepaald tijdstip). De werknemersorganisaties kunnen beslissen om de verkiezingen niet te schorsen!
 • Heropstart bij akkoord of wanneer redenen schorsing een einde nemen.

Wat als de werkgever geen verkiezingen opstart ?

Dit is een wettelijke plicht van de werkgever. Doet hij dit niet, dan treedt men eerst in overleg om , zij het buiten de periode van de sociale verkiezingen, verkiezingen te laten plaatsvinden. Desnoods kan de werkgever hiertoe gedwongen worden via een gerechtelijke procedure. Wanneer buiten de periode sociale verkiezingen worden gehouden, dien je wel rekening te houden met een aangepaste kalender.

Hoe verwerken we de persoonsgegevens (GDPR)?

 • Ten aanzien van de FOD Waso is de verwerking wettelijk en gestoeld op een juridische basis, zo ook voor de webapplicaties. Tav de onderneming moet elke onderneming zijn eigen GDPR-beleid hebben, inclusief de procedure sociale verkiezingen. De wetgeving bevat tevens voor de sociale verkiezingen een wettelijke rechtsgrond voor het bijhouden van de gegevens (en de termijnen) (bijv. deze van uitzendkrachten).
 • De werkgever moet opletten met de verspreiding van de kiezerslijsten (X). Dit kan niet via mail of via een openlijke publicatie op een interne website. Het moet op een afgesloten platform dat enkel toegankelijk is voor werknemers van de firma – eventueel een mail met link mag.
 • Voor het elektronisch stemmen zijn de fabrikant en de werkgever  verwerkingsverantwoordelijken – privacy van het systeem moet gegarandeerd worden via FOD. Ook werknemersorganisaties zijn verwerkingsverantwoordelijken!
 • Ivm uitzendkrachten mag de werkgever/gebruiker de gegevens opvragen bij het uitzendkantoor ( = duidelijk doel) binnen de periode van 5 dagen na de periode van telling (dus voor 5 februari 2024). Ook statuut (arbeider/bediende) moet worden meegedeeld. Ook mailadres moet worden doorgegeven bij alternatieve wijze van oproeping. Deze gegevens mogen maar beperkt worden bewaard.

Kan een protocol worden afgesloten ?

 • De wetgeving is van openbare orde en er kan dus niet van worden afgeweken. In de praktijk worden deze protocollen wel afgesloten. Let op dat de procedure gevolgd wordt qua kennisgevingen zodat de afgevaardigden hun bescherming niet verliezen!
 • Er kan ook een cao worden opgesteld die een gelijke bescherming biedt, maar deze mag niet verwijzen naar de wet van 1991 (kan deze wet niet in zijn geheel van toepassing verklaren). Best is om de bescherming zeer concreet, gedetailleerd en ondubbelzinnig te beschrijven. Een procedure tot erkenning van de dringende redenen via de specifieke procedure bij de Arbeidsrechtbank kan niet worden bedongen. In de praktijk zal het dus gaan over de schadevergoedingen.

Kandidaatstelling: telt de voorafgaande tewerkstelling als uitzendkracht mee bij de berekening van de anciënniteitsvoorwaarde?

Deze periode telt niet mee, tenzij de wettelijke voorwaarden voor een tewerkstelling als uitzendkracht niet werden nageleefd en er feitelijk sprake is van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

Deel 2

Kandidaatstelling: moet er rekening gehouden worden met conventionele anciënniteit bij de berekening van de anciënniteitsvoorwaarde?

Neen, enkel de werkelijke anciënniteit telt mee. Een akkoord hierover kan niet worden gesloten.

Kandidaatstelling: kan een langdurig zieke werknemer zich kandidaat stellen?

Ja, dit mag, maar het mag geen rechtsmisbruik uitmaken.

Kandidaatstelling: kan de preventieadviseur/vertrouwenspersoon zich kandidaat stellen?

Neen. Hij mag ook namens de werkgever niet zetelen.

Vervanging van een kandidaat die zijn kandidatuur heeft ingetrokken: is dit dan noodzakelijk voor elke kandidatuur (kandidatuur voor een ander orgaan)?

De kandidaat moet de intrekking van zijn kandidatuur ten laatste op X+47 melden om te kunnen worden vervangen. Dit geldt per kandidatuur. De intrekking kan dus enkel betrekking hebben op de Raad en niet op het CPBW of omgekeerd of op beiden.

Moet je een werknemer die op de kiezerslijst staat maar de onderneming heeft verlaten toelaten tot de stemming?

Ja, een werknemer die op de definitieve lijst voorkomt, mag altijd stemmen. De kiezerslijsten kunnen wel worden opgekuist tot X+77. Deze controle kan alleen worden uitgevoerd door de werkgever met unaniem akkoord van het aanwezige overlegorgaan. Is er geen overlegorgaan dan kan er niet worden aangepast.

Mag je een werknemer die niet op de kiezerslijst staat maar wel aan de voorwaarden voldoet, toelaten tot de stemming?

Neen, anders kunnen de verkiezingen ongeldig verklaard worden.

Mag de preventieadviseur/vertrouwenspersoon stemmen ?

Wanneer de preventieadviseur een bijkomende functie waarneemt, maar geen leidinggevende functie uitoefent, kan hij/zij deelnemen aan de stemming. De vertrouwenspersoon maakt sowieso geen deel uit van het leidinggevend personeel en mag steeds gaan stemmen wanneer hij/zij aan de voorwaarden voldoet.

Welke taal moet worden gerespecteerd tijdens de verkiezingsprocedure?

 • In Vlaanderen (behoudens de faciliteitengemeenten) moet de procedure in het Nederlands verlopen; voor anderstaligen mag er wel een vertaling aan worden toegevoegd. Soms moet er een vertaling zijn wanneer de Raad of de vakbondsafvaardiging (unaniem) of de afgevaardigde van de werknemersorganisatie hierom vraagt. Hetzelfde geldt voor het Franse taalgebied. Voor Brussel wordt de procedure gevoerd in het Nederlands voor het Nederlandstalig personeel en in het Frans voor het Franstalig. Zijn beide talen vertegenwoordigd bij het personeel dan moeten de aanplakkingen gebeuren in de 2 talen, berichten aan een individuele werknemer moeten gebeuren in de taal van de werknemer. De faciliteitengemeenten nemen de taal van de streek aan, vertalingen zijn toegestaan.
 • De taalwet wordt bepaalt door de exploitatiezetel waaraan de werknemer verbonden is.

Kan een kandidatuur worden aangevochten buiten de beroepstermijnen? Wat is het belang voor de bescherming?

De voorwaarden voor verkiesbaarheid moeten vervuld zijn op dag Y. De ontslagbescherming wordt toegekend aan alle kandidaten die tijdig worden voorgedragen en aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoen. Stel dat er niet tijdig beroep werd aangetekend dan kan volgens de rechtspraak achteraf de kandidatuur niet meer worden betwist en zal de kandidaat, die niet aan de voorwaarden voldoet, toch beschermd zijn.

Wanneer kun je de verkiezingsuitslag aanvechten?

Fouten, zoals het niet oproepen van kiezers, ongeldige stembiljetten, fouten bij de telling, te vroeg sluiten van het stembureau, beïnvloeding van de kiezers kunnen aanleiding geven om de verkiezingen nietig te laten verklaren en opnieuw te houden. Een onregelmatigheid bij de sociale verkiezingen is enkel een aanleiding om de verkiezingen nietig te verklaren. Of de uitslag aan te passen als de onregelmatigheid een effect heeft gehad op de uitslag van de verkiezingen. Ook een werknemersorganisatie die zelf geen kandidaten heeft voorgedragen is bevoegd om de vernietiging van de verkiezingen te vragen (idem voor elke werknemer).