Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Als werknemer heb je in het kader van verlof om dwingende redenen het recht om sinds 10 november 2022 van het werk afwezig te zijn gedurende maximaal vijf, al dan niet aaneensluitende, dagen per kalenderjaar om een gezinslid of familielid persoonlijke zorg of steun te verlenen. Het moet gaan om  een ernstige medische reden die aanzienlijke steun of zorg vereist.

Deze 5 dagen zorgverlof, zoals dat heet, worden afgetrokken van de 10 dagen waarop je recht hebt om van het werk afwezig te zijn wegens dwingende redenen. Onder dwingende reden wordt verstaan: elke onvoorzienbare, los van het werk staande gebeurtenis die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van jou als werknemer vereist, en dit voor zover de uitvoering van de arbeidsovereenkomst deze tussenkomst onmogelijk maakt.

In de sectoren van de metaalhandel (PC 149.04), het koetswerk (PC 149.02) en de garages (PC 112) zit in dit verlof tevens 1 bezoldigde dag om het hoofd te bieden aan natuurrampen vanaf 1 januari 2022. Let wel dat het verlof om dwingende redenen niet verloond wordt, tenzij anders overeengekomen met de werkgever, in de onderneming of in de sector.

Daarbovenop geniet je een ontslagbescherming die begint op het moment van je aanvraag zorgverlof en eindigt één maand na de opname. De werkgever mag je dan niet ontslagen (of handelingen stellen met het oog hierop), tenzij om redenen die niets te maken hebben met de vraag tot opname van dit verlof. Mocht de werkgever je toch ontslagen omwille van de opname dan heb  je recht op een beschermingsvergoeding ten belope van 6 maanden loon.