Ontslag

Veelvoorkomende vragen over ontslag

bouwvakker zit met het hoofd in de handen

Wat moet je weten over de opzegtermijn?

Werk je met een arbeidsovereenkomst of contract van onbepaalde duur? Dan kunnen zowel jijzelf, als werknemer, als jouw werkgever deze overeenkomst stopzetten

Je kunt niet van de ene op de andere dag stoppen met werken bij je werkgever, maar moet meestal nog een opzegtermijn presteren. De opzegtermijn is afhankelijk van twee zaken:

  • je anciënniteit of de periode dat je in de onderneming hebt gewerkt
  • de partij van wie het ontslag uitgaat: de werknemer of de werkgever

De opzegtermijn gaat in op de eerste maandag volgend op de kennisgeving van het ontslag. De opzegtermijn wordt bovendien in weken uitgedrukt.

Ik ben ontslagen. Hoelang moet mijn opzegtermijn zijn?

Hoe de opzegstermijn wordt berekend, hangt af van de aanvangsdatum van je arbeidsovereenkomst. In 2014 werden de opzegtermijnen namelijk aanzienlijk verlengd en dat geldt des te meer voor de werknemers (arbeiders) met een lange
anciënniteit in hun onderneming. 

Sinds 1 januari 2017 wordt het verschil in opzegtermijn tussen de oude en nieuwe regeling voor alle arbeiders gecompenseerd door een ontslagcompensatievergoeding van de RVA. Je vraagt ze aan via de werkloosheidsdienst van het ABVV.

Check 'Mijn sector' om te weten welke opzegtermijnen gelden in de metaalsector waarin jij werkt. 

Ook handig: bereken aan de hand van deze tool van het ABVV je opzegtermijn bij ontslag door de werkgever.  

Ik neem ontslag. Hoelang moet mijn opzegtermijn zijn?

Hoe de opzegtermijn wordt berekend, hangt af van de aanvangsdatum van je arbeidsovereenkomst.

Ving je arbeidsovereenkomst aan ten laatste op 31 december 2013?

De opzegtermijn bestaat uit twee delen: de opzeggingstermijn berekend in functie van de anciënniteit die verworven was op 31 december 2013 (deel 1) en de opzegtermijn berekend in functie van de anciënniteit die verworven was vanaf 1 januari 2014 (deel 2).

Check 'Mijn sector' om te weten welke opzegtermijnen gelden in de metaalsector waarin jij werkt.

Begint je arbeidsovereenkomst ten vroegste op 1 januari 2014?

Wanneer de werknemer ontslag neemt, bedraagt zijn opzegstermijn de helft van de termijn die voor de werkgever zou gelden. Komt deze termijn uit op een halve eenheid, dan wordt hij afgerond naar de lagere eenheid. Vanaf het moment waarop de werknemer 8 jaar anciënniteit bereikt heeft, neemt de opzegtermijn niet meer toe en blijft hij 13 weken.

Welke verplichtingen moet een werkgever naleven bij ontslag?

Wordt er geen opzegtermijn gepresteerd, dan moet de werkgever een opzegvergoeding uitbetalen. De betaling dient in principe te gebeuren ten laatste op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, d.w.z. op de laatste werkdag.  Onder de strikte voorwaarden van het KB van 29 augustus 1985 kan de opzegvergoeding in maandtermijnen worden betaald wanneer de onderneming in moeilijkheden verkeert of uitzonderlijk ongunstige economische omstandigheden kent.

Daarnaast moet de werkgever het loon betalen voor de dagen die werden gepresteerd in de laatste maand van tewerkstelling, de prorata-eindejaarspremie indien dit zo geregeld is in de sectorale of bedrijfs-cao, en het loon voor de feestdagen die vallen binnen de 14 of 30 dagen na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Deze betalingen moeten gebeuren ten laatste op de dag waarop het loon zou zijn uitbetaald als de werknemer niet ontslagen was.

Soms hebben werknemers daar bovenop nog recht op specifieke betalingen, zoals een uitwinningsvergoeding voor handelsvertegenwoordigers, een niet-concurrentievergoeding, een sluitingsvergoeding of een vergoeding collectief ontslag.

Voor bedienden dient ook het vertrekvakantiegeld te worden betaald. Voor arbeiders moet dat niet. De arbeider krijgt zijn vakantiegeld van de RJV tussen 2 mei en 30 juni van het jaar dat volgt op het ontslag.

De werkgever moet ook verschillende sociale documenten aan de werknemer overhandigen, m.n. het werkloosheidsattest C4, de laatste loonfiche, de individuele rekening en de fiscale fiche 281.10. Aan de bedienden moet ook een vakantieattest worden afgeleverd.

Heeft de werknemer recht op ecocheques, dan moet de werkgever hem ook een fiche bezorgen met informatie over het aantal ecocheques waarop hij recht heeft en het moment waarop deze hem bezorgd zullen worden.

Op verzoek van de werknemer levert de werkgever ook een getuigschrift van tewerkstelling af waarop enkel de begin- en de einddatum van de arbeidsovereenkomst en de aard van de verrichte arbeid worden vermeld.

De sociale documenten worden afgeleverd bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, behalve de individuele rekening die pas moet worden bezorgd binnen de twee maanden na het einde van het kwartaal waarin de arbeidsovereenkomst is beëindigd.

De werkgever die deze verplichtingen niet naleeft, kan administratieve of strafsancties oplopen.