Sociale verkiezingen 2024: hoe ziet de verkiezingsdag eruit?

Tussen 13 en 26 mei 2024 is het zover: de verkiezingen voor de sociale verkiezingen vinden plaats. Lees hier wat er precies gebeurt op de verkiezingsdag (dag Y).
 

De stemming

Wordt er fysiek gestemd, dan zal de voorzitter van het stembureau op de dag Y een (of meerdere) stembiljet(ten) overhandigen aan de kiezer die zich aanbiedt met zijn oproeping. De kiezer mag niet meer stemmen uitbrengen dan er gewone mandaten te begeven zijn. Hij kan op twee manieren stemmen: ofwel door een vakje bovenaan de lijst te kleuren ofwel door een vakje naast de naam van een of meerdere kandidaten van een lijst te kleuren. Stemmen voor kandidaten van verschillende lijsten is immers niet toegelaten en leidt tot een ongeldige stem. Dezelfde geldigheidsvereisten gelden uiteraard ook voor de stemming per brief of de elektronische stemming.

Wil je weten hoe je geldig kunt stemmen voor ABVV-Metaal, klik dan hier (voorlopig versie 2020 - trekking lijstnummer is voorzien op 16/12/2023).

Opgelet! Tussenoplossingen zijn ook mogelijk: bijvoorbeeld een stemming per brief waarbij de kiezer zijn stembiljet in een urne in de onderneming kan droppen. Afspraken hierover worden gemaakt in een unaniem akkoord tussen de betrokken vakbonden en de werkgever en kunnen voorkomen dat stemmen verloren gaan door vertragingen bij de post.
 

De stemopneming

Nadat alle kiezers hun stem hebben uitgebracht, gaat het stembureau over tot de stemopneming. Die moet afzonderlijk plaatsvinden voor elke categorie kandidaten die gekozen moet worden. Bij de stemopneming worden de stembiljetten gerangschikt in de vier categorieën: geldige stembiljetten, verdachte stembiljetten, ongeldige stembiljetten en blanco stembiljetten. De leden van het bureau tellen ook het aantal naamstemmen dat elke kandidaat heeft bekomen. De aantallen worden opgenomen in het proces-verbaal van de verkiezingen.

Opgelet! In het unaniem akkoord over de stemming per brief kan worden afgesproken dat de stembiljetten die aankomen tot Y + 5, nog worden meegeteld. Een dergelijk akkoord kan alleen als er unanimiteit is tussen de vakbonden die lijsten hebben ingediend en de werkgever. In dat geval moet het stembureau twee keer bij elkaar komen, een keer op dag Y en een keer op Y + 5.
 

De aanduiding van de verkozenen

Onmiddellijk na de sluiting van de opnemingsverrichtingen verdeelt het stembureau de mandaten en wijst de gewone en plaatsvervangende gekozenen aan. Eerst wordt het kiescijfer van iedere lijst bepaald. Daarna worden de nuttige quotiënten bepaald en worden de mandaten verdeeld over de lijsten. Als het aantal zetels dat aan elk van de lijsten moet worden toegekend, definitief is bepaald, wordt overgaan tot de aanwijzing van de gewone leden en de plaatsvervangende leden. Ten slotte worden ook de niet-verkozen kandidaten gerangschikt.

De uitslag van de algemene telling van de stemmen, de namen van de gewone en plaatsvervangende verkozen kandidaten en de rangschikking van de niet-verkozen kandidaten worden opgenomen in het proces-verbaal. Dit proces-verbaal wordt door de voorzitter van het bureau onmiddellijk verzonden naar de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, naar de werkgever en naar de betrokken representatieve werknemersorganisaties.
 

De aanplakking van de uitslag

Uiterlijk op Y + 2 moet de werkgever op dezelfde plaatsen waar het bericht met de datum van de verkiezingen werd uitgehangen, een bericht aanplakken met de uitslag van de stemming en de samenstelling van de overlegorganen. Het bericht moet aangeplakt blijven tot de vierentachtigste dag die volgt op de aanplakking ervan.