Geboorte of adoptie van een kind

Veelvoorkomende vragen over de geboorte of adoptie van een kind

Moeder houdt een kleine baby in de lucht

Ik word moeder. Wat zijn mijn rechten?

Moederschapsrust

De moederschapsrust duurt 15 weken die worden opgesplitst in 2 periodes:

  • Prenataal verlof: 6 weken (8 weken in geval van een meerling)

Van de prenatale rust moet minstens 1 week worden opgenomen voor de vermoedelijke bevallingsdatum. De overige 5 weken mag je omzetten in postnatale rust. 

Let wel: dat geldt niet voor alle dagen prenatale rust. Onder meer werken stempeldagen en wettelijke vakantiedagen zijn wel overdraagbaar. Ziektedagen kun je in principe niet overdragen.

  • Postnataal verlof: 9 weken

De postnatale rust gaat in principe in vanaf de bevallingsdatum en telt minstens 9 weken (11 weken in geval van een meerling). Bevalt de werkneemster op een dag waarop ze het werk al heeft aangevat, dan begint de postnatale rust te lopen vanaf de dag na de bevalling. 

De postnatale rust kan worden verlengd met het overdraagbare gedeelte van de prenatale rust. Als de werkneemster de arbeidsonderbreking na de 9e week met minstens 2 weken kan verlengen, dan kunnen de 2 laatste weken van de postnatale rustperiode op haar vraag worden omgezet in verlofdagen van postnatale rust. Deze verlofdagen moet ze opnemen binnen de 8 weken te rekenen vanaf het einde van de periode van postnatale rust. Van deze omzetting moet ze de werkgever ten laatste 4 weken voor het einde van de postnatale rust op de hoogte brengen.

Profylactisch verlof

Een werkneemster kan profylactisch verlof opnemen, als zij borstvoeding geeft of als zij tijdens of na haar zwangerschap omwille van het risico voor haar gezondheidstoestand niet meer mag werken of althans niet op de post waar ze normaal tewerkgesteld wordt.

Als zij bijgevolg tijdelijk een andere job uitoefent, dan moet de werkgever het loon voor dat werk uitbetalen. Is er een loonverschil, dan wordt het loon voor de tijdelijke job bijgepast door een vergoeding.

Bij een schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens profylactisch verlof, heeft zij geen recht op loon. Zij ontvangt dan een vergoeding van 90 % van haar begrensd brutoloon. Beide vergoedingen zijn ten laste van het ziekenfonds.

Borstvoedingspauzes

Elke arbeidster heeft recht op borstvoedingspauzes (NAR-cao nr. 80). Als werkneemster heb je het recht om je arbeidsovereenkomst te schorsen om je kind met moedermelk te voeden en/of melk af te kolven tot 9 maanden na de geboorte. 

De duur van de pauzes hangt af van de effectieve arbeidsduur: 

  • een pauze van een halfuur voor een prestatie van 4 uur of meer per dag;
  • twee pauzes van elk een halfuur die ze in 1 of 2 keer kan opnemen gedurende de dag voor een dagprestatie van minstens 7,5 uur. 

Het aantal pauzes dat je neemt, is onbeperkt

Voor die uren of halfuren borstvoedingspauze krijg je een vergoeding van 82 % van het brutoloon dat verschuldigd zou zijn geweest voor de pauzes. De vergoeding valt ten laste van het ziekenfonds. 

Ik word vader . Wat zijn mijn rechten?

Bij de geboorte van een kind waarvan je vaderschap vaststaat, kun je
je 20 dagen vaderschapsverlof opnemen. Deze dagen moet je opnemen binnen de 4 maanden vanaf de dag van de bevalling. De 3 eerste dagen zijn ten laste van de werkgever, de 17 overige dagen worden vergoed door het ziekenfonds.

Ik word meeouder. Wat zijn mijn rechten?

Wanneer bij de geboorte van een kind uitsluitend een afstammingsband vaststaat ten aanzien van de moeder, hebben de werknemers die meeouder zijn het recht om gedurende 20 dagen van het werk afwezig te zijn. Deze dagen zijn door hen te kiezen binnen de 4 maanden te rekenen vanaf de dag van de bevalling.

Dat recht komt toe aan de meeouder-werknemer die op het ogenblik van de geboorte gehuwd is of wettelijk samenwoont met diegene ten aanzien van wie de afstamming vaststaat.

Ik word adoptieouder. Wat zijn mijn rechten?

Een werknemer die in het kader van adoptie een kind in zijn of haar gezin onthaalt, heeft recht op adoptieverlof. Drie dagen van dit verlof worden betaald door de werkgever, voor de andere dagen ontvang je een uitkering van het ziekenfonds. 

Sinds 1 januari 2019 bedraagt het adoptieverlof maximaal zes weken. De duur wordt verdubbeld wanneer het kind getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid. De maximale duur van het adoptieverlof wordt sinds 1 januari 2019 om de 2 jaar telkens met 1 week opgetrokken. Dat gaat door tot 2027: dan zal de maximale termijn 11 weken bedragen. De weken die op die manier aan de 6 weken worden toegevoegd, moeten tussen beide adoptieouders worden verdeeld.

Ik word pleegouder. Wat zijn mijn rechten?

Voor werknemers die als pleegouder zijn aangesteld en die een minderjarig kind in hun gezin onthalen in het kader van een langdurige pleegzorg, bestaat een gelijkaardige regeling als voor het adoptieverlof.

Verlies je dagen van je moederschapsrust bij ziekte of tijdelijke werkloosheid?

Een zwangere werkneemster heeft recht op 15 weken (of 19 weken bij meerlingen) moederschapsrust. De postnatale rust bedraagt in principe 9 weken. Deze periode kan verlengd worden met een periode waarin de zwangere is blijven werken vanaf de zesde week vóór de werkelijke datum van de bevalling (achtste week bij meerlingen).

Gelijkstellingen

Bepaalde periodes van inactiviteit die plaatsvinden in de periode vanaf de zesde/achtste week voor de bevalling, worden gelijkgesteld met arbeid en kunnen de postnatale rust verlengen. Wanneer een werkneemster zich in tijdelijke werkloosheid bevindt of arbeidsongeschikt wordt gedurende de prenatale rust, wordt de postnatale rust verlengd met die periode van tijdelijke werkloosheid en/of arbeidsongeschiktheid.