GOED
OM TE WETEN

Wat zijn je algemene rechten als werknemer in België, los van de sector waarin je werkt? 

 

Sinds 1 september 2019 geldt in het Vlaams gewest het Vlaams opleidingsverlof. Het Vlaams opleidingsverlof is de geregionaliseerde versie van het vroegere betaald educatief verlof. De wet erkent arbeidsmarktgerichte opleidingen en voor loopbaangerichte opleidingen. Ook cursussen die zijn georganiseerd door de representatieve vakbonden zijn arbeidsmarktgerichte opleidingen, dus ook de vormingen van ABVV-Metaal vallen hieronder.

 

Wie heeft recht?

Alle werknemers die voltijds werken, hebben recht op het Vlaams opleidingsverlof. Leeftijd speelt hierbij geen rol. 

Toch is het VOV ook mogelijk voor deeltijdse werknemers in bepaalde gevallen. Voor een deeltijdse werknemer wordt het maximum van 125 uur Vlaams opleidingsverlof herleid in verhouding tot de contractuele tewerkstellingsbreuk van de maand september van het opleidingsjaar, op voorwaarde dat die minstens 50 % bedraagt van een voltijdse tewerkstelling.

 

Wat zijn jouw rechten als je gebruik maakt van het VOV?

Een werknemer heeft het recht om op het werk afwezig te zijn met loonbehoud om een opleiding te volgen of om te studeren of om examens af te leggen. Het aantal uren dat je van het werk afwezig mag zijn met behoud van loon, is gelijk aan het aantal lesuren dat je volgt met een maximum van 125u per leerjaar. Je moet de opleiding wel nauwgezet volgen. Zo mag je maximaal 10 % van de contacturen ongewettigd afwezig zijn en moet je deelnemen aan de eindbeoordeling als je een opleiding volgt die een regelmatige aanwezigheid vereist. Indien de opleiding geen regelmatige afwezigheid vereist, volg je de opleiding nauwgezet, als je deelneemt aan de eindbeoordeling.

Als de overheid vaststelt dat je de opleiding, niet nauwgezet volgt en meer uren Vlaams opleidingsverlof opneemt dan de uren waarop je recht hebt, kun je het eerstvolgende recht op het maximumaantal uren Vlaams opleidingsverlof verliezen ten belope van 25 %. Je kunt ook een administratieve geldboete van 50 tot 500 euro opgelegd krijgen.

Bovendien ben je beschermd tegen ontslag van zodra jouw werkgever het getuigschrift van regelmatige inschrijving ontvangen heeft, geen enkele daad stellen waardoor jouw arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Hij kan dat natuurlijk nog altijd om redenen die niets te maken hebben met de aanvraag.

Gelet op de overschrijdingen van de spilindex in 2022 wordt bij koninklijk besluit van 19 januari 2023 het loonplafond voor VOV  verhoogd tot 3.364 euro/maand voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 augustus 2023.

Een aanvraag voor een opleiding voor een normaal schooljaar moet bij je werkgever ingediend worden uiterlijk op 31 oktober van elk schooljaar. Nadien zal je samen met je werkgever de verlofregeling moeten bekijken en hierrond concrete afspraken maken.

 

 

*onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad van State van het Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 – toekenning
van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen 

sidebar2

sidebar3