Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Tijdelijk werkloos door corona of omwille van de oorlog in Oekraïne? Een kort overzicht

Waarover gaat dit?

Op 14 maart 2022 besliste de federale regering om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid te verlengen tot 30 juni 2022. Deze vereenvoudigde procedure geldt zowel voor:
 • Tijdelijke werkloosheid omwille van corona
 • Tijdelijke werkloosheid omwille van de oorlog in Oekraïne (nieuw!)
Beide redenen worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona, waarvoor minder strikte procedures gelden dan voor andere vormen van tijdelijke werkloosheid (bv. tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen).
 • Ook de tijdelijke werkloosheid omwille van de opvang van een kind (in geval van quarantaine van het kind of in geval van de sluiting van school of crèche) werd verlengd tot 30 juni 2022.  

Lees meer...

Onze strijd voor meer koopkracht gaat door!

Wat willen wij? Voor het ABVV is het verbeteren van de koopkracht van mensen een absolute prioriteit. De voorbije maanden hebben nog maar eens geïllustreerd dat er op dat vlak nog veel werk aan de winkel is. Wij strijden voor:
 • Een aanpassing van de onrechtvaardige loonwet zodat we in sectoren en bedrijven opnieuw vrij kunnen onderhandelen over onze lonen (het liefst al voor de periode 2023-24)
 • Een betaalbare energiefactuur voor iedereen, onder meer via een BTW-verlaging van 21 % naar 6 % op de aardgas-rekening
 • Het verkleinen van de loonkloof (en de pensioenkloof) tussen M/V. Op jaarbasis verdienen vrouwen immers nog steeds bijna 23 % minder dan mannen – vooral omdat ze veel vaker deeltijds werken en oververtegenwoordigd zijn in laagbetaalde jobs.
 • Een rechtvaardige fiscaliteit waarbij grote multinationals en vermogenden een eerlijke en transparante bijdrage betalen
De daad bij het woord. Op 15 februari voerden het ABVV en de andere vakbonden actie in Brussel voor vrije loononderhandelingen. Ondertussen werd ook een petitie gelanceerd die het federaal parlement (bij 25.000 handtekeningen) verplicht om het debat over de loonnormwet te voeren. Onze petitie werd al meer dan 50.000 keer ondertekend! Ook jij kunt nog tekenen tot 31 maart.
 • Op donderdag 24 februari organiseerde het ABVV en het Europees vakverbond (EVV) een bijeenkomst aan het Schumanplein in Brussel. We riepen er op tot hogere Europese minimumlonen en meer koopkracht.
 • Op dinsdag 8 maart is er dan een algemene stakingsdag in het kader van de internationale actiedag voor vrouwenrechten, waar we oplossingen vragen ter bestrijding van de loonkloof en voor een meer faire huishoudelijke taakverdeling tussen mannen en vrouwen.
Onze strijd gaat dus door. Voor een betere wereld – met meer solidariteit, meer koopkracht en meer vakbond!

De nieuwe generieke gids is gearriveerd

Wat is dit?

In mei 2020 werd er een gids gepubliceerd die een bruikbare handleiding gaf tijdens de coronacrisis om het werk zo hygiënisch mogelijk te regelen. Deze gids werd grondig vernieuwd in samenwerking met de sociale partners en maakt nu deel uit van de Codex op het Welzijn op het werk.

Waartoe dient deze gids?

De gids zal van nu af aan ook gebruikt kunnen worden voor eventuele toekomstige epidemieën en niet langer enkel COVID-19 bestrijden.
De gids zorgt dat ondernemingen, sectoren en overheden soepel kunnen inspelen op besmettingen in verschillende fases binnen de onderneming, de sector of op niveau van de
overheid. Ze laat toe om maatregelen te finetunen in functie van de ondernemingscontext. De verschillende fases zijn:

 1. Waakzaamheidsfase: preventiemaatregelen om een epidemie of pandemie onder controle te houden en uitbraken te voorkomen;
 2. Interventiefase: strengere preventiemaatregelen (bovenop de bestaande) omdat er sprake is van meerdere besmette personen (clusters) en uitbraken mogelijk zijn;
 3. Kritische fase: de strengste preventiemaatregelen om uitbraken onder controle te krijgen en de besmetting in te dijken.

Huidige situatie?

Belangrijk is te vermelden dat we vanaf deze week (7 maart 2022) in de waakzaamheidsfase zijn, maar  dat een onderneming, sector of een bevoegde overheid altijd kan beslissen dat we terug in een vorige of reeds in een volgende fase zitten. Het virus is immers niet verdwenen en de kiem van een nieuwe gezondheidscrisis is rap gelegd. Het blijft dus aangewezen om waakzaam te blijven en de teugels niet al te rap los te laten op de werkvloer.

Technologische industrie groeit en creëert duizenden nieuwe jobs

Positieve cijfers. De Belgische technologiesector – met onder meer de metaal- en non-ferro-industrie – is in 2021 met 6 % gegroeid en creëerde netto 8000 nieuwe jobs, dat berekende werkgeversfederatie Agoria. Daarmee bevindt de sector zich terug op pre-corona-niveau. 
 • Voor 2022 wordt uitgegaan van een groei met 4 % en de creatie van 7.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Die groei zit vooral in bedrijven die sterk inzetten op de groene en digitale transitie.  
Maar toch moeilijkheden. Ondanks dit goede nieuws, ziet Agoria wel enkele belangrijke uitdagingen die moeten aangepakt worden.
 1. Bevoorradingszekerheid:de tekorten aan onderdelen/grondstoffen zoals halfgeleiders, staal en non-ferrometalen zullen ook in 2022 nog voor problemen zorgen (in de eerste plaats voor de sectoren automobiel en machinebouw).
 2. Schaarste op de arbeidsmarkt:het tekort aan arbeidskrachten vormt eveneens een structurele belemmering. Op dit moment kent de technologiesector 21.000 openstaande vacatures.
 3. Concurrentiepositie.Ondanks de groei, is het marktaandeel van ons land in de uitvoer licht afgenomen. Voor Agoria bedreigen vooral de hoge inflatie maar ook de automatische index en de loonkosten onze concurrentiepositie. Ze houdt dan ook vast aan een strikte toepassing van de loonnormwet.
Wat denken wij daarvan? Voor ABVV-Metaal moet de loonwet echter dringend worden aangepast, in die zin dat er terug vrije loononderhandelingen in sectoren (en in bedrijven) mogelijk moeten zijn. Daarbij is het essentieel dat de automatische loonindexering niet in vraag gesteld wordt.
 • De loonkosten moeten natuurlijk niet genegeerd worden, maar sectoren/bedrijven die goed presteren (dat zijn er heel wat), moeten hun werknemers daarvan mee laten profiteren. Hogere lonen zullen er ook voor zorgen dat openstaande vacatures sneller worden ingevuld.
 • Bovendien gaat de eenzijdige focus op loonkostvoorbij aan datgene waar het vandaag écht om draait om onze concurrentiepositie te versterken: de aanwezigheid van goed opgeleid personeel, een slimme logistieke infrastructuur, voldoende hernieuwbare energie, de uitbouw van een circulaire en duurzame industrie, …  Dat zijn de punten waarop moet ingezet worden. Je pakt er niet alleen de concurrentiepositie mee aan, maar ook het tekort aan arbeidskrachten en de onzekere bevoorrading.      

Hoger interprofessioneel minimumloon vanaf 1 april 2022

Wat voorafging

In het sociaal akkoord 2021-22 werd – mede op aandringen van het ABVV – een verhoging van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) afgesproken. De verhoging van het minimumloon is voorzien in drie stappen:

 • April 2022: + € 76,28 bruto per maand
 • Januari 2024: + € 35 bruto per maand
 • Januari 2026: + € 35 bruto per maand

De twee bruto-verhogingen van 35 euro, komen – via fiscale aanpassingen – neer op 50 euro netto extra per maand.

Hoger bedrag door inflatie

Deze week werd in de Nationale Arbeidsraad (NAR) echter beslist om het minimumloon vanaf april 2022 niet met 76,28 euro maar wel met 80,95 euro te verhogen tot 1.806 euro bruto per maand. Dit hogere bedrag is een gevolg van de inflatie en de drie overschrijdingen van de spilindex sinds de ondertekening van het akkoord.

FF 14

Het gaat natuurlijk maar om een bescheiden extra verhoging, maar wij gaan alvast door met onze strijd voor een minimumloon van 14 euro per uur of 2.300 euro bruto per maand!   

Uitzendkracht en tijdelijk werkloos door corona? Geen probleem voor je vakantiegeld!

De dagen tijdelijke werkloosheid omwille van corona werden voor alle werknemers gelijkgesteld voor de berekening van het vakantiegeld en de vakantiedagen. De gelijkstelling kwam er op aandringen van jouw vakbond. In tegenstelling tot economische werkloosheid is tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht (corona) normaal gezien niet gelijkgesteld. De gelijkstelling gebeurde eerst voor de periode van 1 februari 2020 tot en met 31 december 2020 (voor het vakantiegeld 2021) en later ook voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 (voor het vakantiegeld 2022).

Deze regeling geldt ook voor uitzendkrachten. Op haar website laat de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) weten dat alle dagen tijdelijke coronawerkloosheid in 2021 gelijkgesteld worden voor de berekening van het vakantiegeld en de vakantiedagen. Daarbij maakt het geen verschil of de uitzendkracht al dan niet een contract had de werkdag voorafgaand aan de eerste dag tijdelijke werkloosheid omwille van corona.

Als uitzendkracht hoeft je niets te doen, de RJV doet het nodige. Heb je toch nog vragen over de berekening van je vakantiegeld? Contacteer dan zeker jouw lokaal ABVV-kantoor of rechtstreeks de RJV.

 

VOOR EEN WAARDIG & MENSELIJK PENSIOEN

We gaan allemaal op pensioen. Vroeg of (té) laat. Met grondige tegenzin of iets waar we reikhalzend naar uitkijken. Maar het is iets wat ons allemaal overkomt.

Drie dingen zijn voor ons zeer duidelijk:

We willen op een fatsoenlijke manier op pensioen kunnen gaan.
Dat betekent dat we een job willen hebben die tot het einde werkbaar is. Werknemers moeten op oudere leeftijd de kans krijgen op aangepast werk en in het bijzonder op een overstap naar lichter en minder belastend werk, zonder inkomensverlies. Er is nood aan betere verlofstelsels. Landingsbanen en tijdskrediet moeten eenvoudiger en breder toegankelijk worden. Er moeten aangepaste verlofregelingen komen voor oudere werknemers, zoals die ook bestaan in de social-profit. SWT moet verbeterd worden zodat het regime weer voldoende bescherming biedt aan oudere werknemers die ontslagen worden. En er moet een valorisatie komen voor zwaar werk en lange loopbanen.
We willen op tijd op pensioen kunnen gaan.
In tegenstelling tot wat men beweert, leven mensen immers niet langer. De levensverwachting is wel gestegen. Dat komt omdat we dankzij onze gezondheidszorg, onze sociale zekerheid, onze strijd, dat we met z’n allen langer leven (en hopelijk gezonder, maar dat is al minder evident). Daarom moet de pensioenleeftijd terug op 65. En ook weer in tegenstelling tot wat men beweert, is dat ook perfect betaalbaar. Het is een kwestie van politieke keuzes. Een belangrijke eerste stap is alvast om, zoals minister Lalieux voorstelt, na een loopbaan van 42 jaar vervroegd op pensioen te kunnen gaan.
Een waardig inkomen als je op pensioen bent.

Daarom willen we een gewaarborgd minimumpensioen van 1.500 euro netto voor iedereen met een loopbaan van minstens 42 jaar.

Over de uitvoering, over de berekening, over hoe of wat kunnen we discussiëren. Maar dat is waar ABVV-Metaal en BTB voor gaan. Want voor ons is één ding duidelijk: het is nooit te vroeg om voor een waardig en menselijk pensioen te vechten. Want vechten voor een waardig pensioen is opkomen voor waardig werk, voor respect voor de werknemers.


Specifieke vragen over het pensioen? Lees hier meer.

 

CAMPAGNEMATERIAAL DOWNLOADEN?

Affiche Mensioen NL Campagne Menselijk pensioen/Mensioen - affiche (PDF/JPG).

Affiche minimum wit Affiche minimumpensioen (PDF/JPG).

 

Subcategorieën