Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

18 februari, dag van het stakingsrecht

Op 18 februari ‘vierden’ we het stakingsrecht. Het stakingsrecht is een essentieel onderdeel van de collectieve onderhandeling en de vakbondsvrijheid. Zonder stakingen hadden we geen weekend, geen betaald verlof, geen stemrecht. Maar dit recht staat sinds enkele jaren opnieuw zwaar onder druk.

Lees meer...

Europa en verantwoord ondernemen

Het Europees parlement werkt momenteel aan een wetsvoorstel om schendingen van milieu- en mensenrechten in de productieketens van bedrijven aan banden te leggen. Indien goedgekeurd, worden Europese multinationals juridisch aansprakelijk voor misbruiken zoals kinderarbeid en vervuiling in landen waar ze hun grondstoffen (laten) ontginnen. Denk bijvoorbeeld aan de kobaltmijnen in Congo of aan de mijnindustrie in Bolivia.  

Lees meer...

Europese batterij-industrie krijgt vorm

In 2017 lanceerde de EU een batterijalliantie. Dat is een samenwerking tussen Europa, haar lidstaten en de private sector met als doel een batterij-industrie voor elektrische wagens te creëren. Dat is zeer belangrijk, zowel om de klimaatdoelstellingen te realiseren als om strategische en industriële autonomie te ontwikkelen. Sindsdien werden twee concrete projecten opgestart om onderzoek, innovatie en samenwerking in de batterij-keten te ondersteunen. Het laatste project dateert van januari 2021 en voorziet 2,9 miljard euro staatsteun. Meer dan 40 bedrijven (actief in grondstoffen, productie en recyclage) zijn betrokken, waaronder ook Belgische bedrijven zoals Umicore, Solvay en Hydrometal.

Nieuwe beweging ‘Reset.Vlaanderen’ maakt werk van duurzame transitie

Begin februari werd een nieuwe organisatie geboren. Reset.Vlaanderen is het resultaat van de fusie tussen Arbeid & Milieu en Transitienetwerk Middenveld. Voornaamste doelstelling van de beweging: de transitie in de richting van een ecologisch en sociaal rechtvaardig Vlaanderen versnellen.

Het Vlaams ABVV is – samen met de andere vakbonden en verenigingen zoals Bond Beter Leefmilieu, Gezinsbond en Beweging.net – een van de stichtende leden. ABVV-Metaal is eveneens een partner, want ook voor ons staan rechtvaardige transitie en duurzaamheid hoog op de agenda. Samen geven we vorm aan de samenleving van morgen!

Kan een werkgever werknemers verplichten zich te laten vaccineren?

In België heeft de regering beslist de vaccinatie tegen het coronavirus niet te verplichten en elke burger de vrije keuze te laten om zich wel of niet laten vaccineren. Bijgevolg kan ook een werkgever zijn werknemers niet verplichten om zich te laten vaccineren, ook niet in de essentiële sectoren.

Hoewel een vaccinatie tegen bepaalde ziekten in sommige sectoren (denk aan de gezondheidszorg) een voorwaarde voor tewerkstelling is, is er geen gelijkaardige verplichting voor het coronavaccin. Bovendien volstaat het toedienen van een coronavaccin niet om de werkomgeving veilig te maken. Alle veiligheids- en preventiemaatregelen moeten daarom nog steeds worden toegepast.

Corona versterkt de ongelijkheid op de Vlaamse arbeidsmarkt

In een persbericht stelt de SERV dat personen met een migratieachtergrond of een arbeidsbeperking harder getroffen worden door de pandemie. Zij krijgen te maken met meer jobverlies en meer digitale uitsluiting. De kloof die er al was, wordt zo nog uitgediept. Het permanent of tijdelijk banenverlies ligt een pak hoger bij mensen die niet in de EU geboren zijn (29 %) ten opzichte van wie hier geboren is (14 %). Voor personen met een arbeidshandicap en voor jongeren speelt dezelfde trend. Dat komt omdat deze groepen sterker vertegenwoordigd zijn in zwaar getroffen sectoren (bouw en de horeca). Bovendien hebben zij vaker tijdelijke en precaire contracten.

Sinds corona nam de digitalisering een hoge vlucht (bv. digitale dienstverlening), waardoor kwetsbare groepen ook te maken krijgen met digitale uitsluiting. Zij hebben minder toegang tot snel internet en beschikken over minder digitale vaardigheden. De relance-maatregelen zullen dus extra aandacht moeten besteden aan de meest kwetsbaren.

Adoptieverlof en pleegouderverlof tellen mee voor pensioen

Adoptieverlof

Sinds 1 januari 2019 wordt het adoptieverlof om de twee jaar met een week verlengd en dat tot in 2027. Daardoor kan een ouder vanaf 1 januari 2021 tot acht weken adoptieverlof opnemen. Met de uitbreiding van het adoptieverlof werd echter nog geen rekening gehouden voor de berekening van het pensioen. Het koninklijk besluit van 14 januari 2021 stelt nu toch de perioden van adoptieverlof waarvoor de werknemer een uitkering ontvangt van het ziekenfonds, gelijk voor het pensioen.

Lees meer...

Europees parlement wil duurzame productieketens

Het Europees parlement werkt aan een wetsvoorstel om schendingen van milieu- en mensenrechten in de productieketens van bedrijven aan banden te leggen. Indien goedgekeurd, worden Europese multinationals juridisch aansprakelijk voor misbruiken zoals kinderarbeid en vervuiling in landen waar ze hun grondstoffen (laten) ontginnen. Denk bijvoorbeeld aan de kobaltmijnen in Congo of aan de mijnindustrie in Bolivia.  

Het wetsvoorstel heeft nog een lange weg te gaan door de Europese instellingen. Maar er is een breed draagvlak. Er wordt ook rekening gehouden met de praktische toepasbaarheid en met het beschermen van Europese kmo’s. Het is alleszins een stap in de goede richting om werk te maken van meer duurzaamheid, niet alleen in Europa zelf maar ook in de landen waar de grondstoffen vandaan komen.

Lonen, vergoedingen en vervoerskosten opgetrokken op 1 februari

Op 1 februari worden lonen en andere vergoedingen in heel wat metaalsectoren geïndexeerd met 0,77 %. Ook de terugbetaling van vervoerskosten nemen in een groot deel van onze sectoren toe met 1,95 %. Het gaat om de effectieve en minimumuurlonen en de stand-byvergoedingen in de garagesector, de effectieve en minimumuurlonen en de stand-byvergoedingen in de metaalhandel, de effectieve en minimumuurlonen in de koetswerksector, de effectieve en minimumuurlonen in de sector edele metalen, de mobiliteitsvergoedingen in de sector elektriciens en de werkgeverstussenkomst in het woonwerkverkeer in de sectoren van de garages, de metaalhandel, het koetswerk, de edele metalen, de elektriciens, de metaalrecuperatie en de monteerders.

Houd onze website en je mailbox in de gaten voor de nieuwe bedragen.

Subcategorieën