Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Recyclagebedrijf Galloo gaat voluit voor duurzaam transport


Metaalbedrijf Galloo heeft in de haven van Gent een nieuwe ‘duwbak’ – een soort drijvende lange container – in gebruik genomen. Hiermee kan schroot over de binnenwateren vervoerd worden en hoeft het niet meer over de weg.
Het is de tweede duwbak waar het bedrijf over beschikt. Vier jaar geleden werd de eerste aangekocht. De nieuwe duwbak heeft een capaciteit van meer dan 2.000 ton en zal elk jaar 150.000 schroot over het water transporteren.
Galloo haalt op die manier zo’n 000 vrachtwagens per jaar van de baan en levert dus belangrijke inspanningen om haar transport te verduurzamen.

 

Energiecrisis: alle hens aan dek voor onze werknemers en voor onze bedrijven!

Wij zijn ernstig bezorgd over de hoge energieprijzen ten gevolge van de oorlog in Oekraïne. De energiefactuur is een ramp voor vele tienduizenden burgers en gezinnen, die niet meer weten van welk hout pijlen te maken.
Ook in onze energie-intensieve bedrijven zorgen de gasprijzen voor grote moeilijkheden.
Wij pleiten voor stevige en doortastende maatregelen die de koopkracht van de mensen beschermen en de competitiviteit van onze bedrijven vrijwaren.

Wat moet er gebeuren?

 • Verlaag de energieprijzen op Europees niveau. Indien de EU daar niet in slaagt moet ons land zelf de nodige stappen zetten.
 • Koppel de gasprijzen los van de prijzen van andere energiebronnen.
 • Room de EXUBERANTE overwinsten van energieproducenten af, zodat de energiekosten voor burgers en bedrijven kunnen worden verlaagd.
 • Zorg voor een (versnelde) bescherming van onze Europese industrie tegen goedkopere (maar minder duurzame en meer vervuilende) import van buiten de EU.
 • Er moeten maatregelen komen die de koopkracht beschermen van werknemers die tijdelijk werkloos worden.

Onze mensen/onze bedrijven.

De voorbije dagen spraken wij met heel wat afgevaardigden in onze energie-intensieve bedrijven en overal is de ongerustheid groot.

Op staalbedrijf Aperam zegt onze hoofdafgevaardigde Nico Vanardennen: “Wij zijn een energie-intensief bedrijf en de energieprijzen zijn geëxplodeerd. Hierdoor worden we minder en minder competitief. Niet enkel ten opzichte van de Aziatische landen maar ook binnen Europa zijn er grote prijsverschillen in energiekost. De komende weken lijkt tijdelijke werkloosheid dan ook onvermijdelijk.”

Een soortgelijk verhaal horen we van Tom Fieer – hoofddelegee op non-ferrobedrijf Aluminium Duffel: “De prijzen swingen de pan uit en het wordt steeds moeilijker om te concurreren met het buitenland. We hebben wel nog bestellingen en orders, maar we kunnen die simpelweg niet meer rendabel produceren.”

Het is (weeral) crisis en dus tijd voor verregaande en doortastende maatregelen.


Energiecrisis – regeringsmaatregelen verzachten de pijn, maar zijn niet genoeg

Op vrijdag 16 september maakte de federale regering maatregelen bekend om de energiefactuur voor zowel gezinnen als bedrijven te temperen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste beslissingen.

Voor de gezinnen

 • Een maandelijkse korting op de energiefactuur t.w.v. 135 euro voor aardgas en 61 euro voor elektriciteit (geldt (voorlopig) enkel in november en december)
 • Een verhoging van de stookoliecheque van 225 naar 300 euro (kan eenmalig aangevraagd worden tot 31 maart 2022)

Deze korting komt bovenop eerdere maatregelen, zoals de btw-verlaging naar 6 % op gas en elektriciteit en de verlenging van het uitgebreid sociaal tarief.

Lees meer...

Klimaatbeleid EU: wat zijn de gevolgen voor de metaal- en transportsectoren?

De Europese Unie wil klimaatneutraal zijn in 2050. Om dat te bereiken moet de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 55% naar omlaag (t.o.v. 1990). Eind juni maakten de Europese lidstaten nieuwe concrete afspraken om dat mogelijk te maken. Sommige van deze maatregelen hebben grote gevolgen voor onze metaalindustrie (staal, non-ferro en automobiel) en transportsectoren (scheepvaart en wegtransport).

Hieronder sommen we de belangrijkste punten op. Let op: onderstaande maatregelen zijn nog niet definitief en kunnen nog aangepast worden.

Impact metaalindustrie
 • Nieuwe personenwagens moeten tegen 2030 55% minder CO2 uitstoten (nieuwe bestelwagens 50% minder). Tegen 2035 moeten nieuwe personen- en bestelwagens 100% minder CO2 uitstoten. Concreet: vanaf 2035 mogen in Europa geen benzine-en dieselwagens meer verkocht worden (deze regels gelden niet voor voertuigen die dan al op de markt zijn).
 • De regels voor de energie-intensieve industrie (het ETS-systeem) worden strenger. Dat heeft gevolgen voor onze staal- en non-ferro bedrijven. Concreet: de zware industrie zal tegen 2030 61% minder moeten uitstoten (t.o.v. 2005). De gratis uitstootrechten waarover deze bedrijven beschikken, verdwijnen in 2032. In 2027 wordt een koolstofgrenstaks ingevoerd om o.a. de staalindustrie te beschermen tegen vervuilende import van buiten de EU.
Impact transportsectoren
 • De scheepvaart wordt opgenomen in het ETS-systeem. Concreet: de scheepvaart wordt verplicht om haar uitstoot de komende jaren geleidelijk te verminderen. Wanneer ze meer uitstoot dan toegelaten, zal ze uitstootrechten moeten kopen.  
 • Er komt een nieuw ETS-systeem voor de sector van het wegvervoer (zowel commercieel als privé),vanaf 2028. Concreet: Ook daar zal CO2-uitstoot dus duurder worden, met de bedoeling om onder meer transportfirma’s versneld te laten omschakelen naar een wagenpark zonder uitstoot (elektrisch, waterstof).
Sociaal klimaatfonds
 • Vanaf 2027 wordt ook een sociaal klimaatfonds opgericht, ter waarde van 59 miljard euro. De bedoeling daarvan is om kwetsbare huishoudens, kleine bedrijven en transportgebruikers te steunen in de switch naar klimaatneutraliteit.
 • Elke EU-lidstaat zal een ‘sociaal klimaatplan’ moeten indienen bij de Europese Commissie, waarin wordt aangegeven op welke manier er werk zal gemaakt worden van een transitie die sociaal rechtvaardig is. De beschikbare middelen kunnen ingezet worden voor de renovatie van gebouwen, duurzame verwarming en verkoeling, energiebesparing, elektrische mobiliteit, …  
Onze visie
 • Zowel ABVV-Metaal als BTB zijn voorstander van doortastende maatregelen om de klimaatopwarming tegen te gaan. Wij zijn er ook van overtuigd dat de EU – door voorop te lopen – daar de vruchten van zal plukken: meer innovatie, een sterke en toekomstbestendige industrie, lokale verankering en tewerkstelling, duurzame transportsectoren, een betere gezondheid, enzovoort.
 • Terzelfdertijd beseffen wij heel goed dat de impact van het Europees klimaatbeleid groot is en ook steeds concreter wordt voor burgers, werknemers en bedrijven. Het welslagen van de klimaattransitie zal alleen slagen wanneer ze sociaal rechtvaardig is en wanneer de samenleving er beter wordt, ook de meest kwetsbaren.
 • Wij zien het als onze taak om bij te dragen aan die rechtvaardige transitie. De prioriteiten voor ons zijn: 1) meer koopkracht en betaalbaarheid van de switch naar meer duurzaamheid, 2) een sterke overheid die o.m. zorgt voor een rechtvaardige fiscaliteit, een uitgebreide sociale zekerheid en een ambitieuze visie op een sociaal eerlijke klimmaattransitie, 3) structureel sociaal overleg over de impact van het klimaatbeleid in sectoren en bedrijven (impact op het werk en op de tewerkstelling, opleiding, werkbaar werk, verloning, …).
 • Het spreekt dan ook voor zich dat we hele klimaatdossier (en in het bijzonder het Belgische sociale klimaatplan) van heel dichtbij gaan opvolgen en erop gaan toezien dat onze leden er beter van worden en de ondersteuning krijgen waar ze recht op hebben.


Europees ETS-systeem voor het commerciële wegvervoer: standpunt BTB


In de metaalindustrie zijn we al sinds 2005 vertrouwd met het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS). Dat systeem legt uitstootbeperkingen op aan de zware industrie, zoals de staal en non-ferro.
Voor de transportsector is het EU ETS echter een nieuw gegeven en wordt het ingevoerd vanaf 2028, onder meer in de sector van het commerciële wegvervoer. We vroegen een eerste reactie aan Jens Cassiers (Federaal propagandist BTB – Wegvervoer en Logistiek):

"Het ETS-systeem voor het commerciële wegtransport is nog niet formeel goedgekeurd, maar zou worden ingevoerd vanaf 2028. In eerste instantie was er sprake van 2024, maar daar waren de lidstaten niet mee akkoord. We wachten dus nog op de definitieve teksten alvorens ons oordeel te vellen.
Toch kunnen we alvast het volgende zeggen: het ETS-systeem voert een gelijke CO2-kostprijs in voor alle transportfirma’s in de EU, ongeacht hun locatie. In theorie zou het aandeel van de loonkost in de totale transportkost daardoor moeten dalen, waardoor het loonverschil t.o.v. landen met zeer lage lonen (in beperkte mate) kleiner wordt. Dat kan dus een voordeel opleveren voor onze Belgische transportfirma’s. Dat voordeel kan nog groter worden wanneer onze bedrijven vooroplopen in het elektrificeren van het wagenpark. Dat vergt natuurlijk wel heel wat investeringen – onder meer in laadinfrastructuur – en een overheidsbeleid dat deze innovatie krachtig ondersteunt."


 

 

Koopkrachtcrisis brengt 20.000 man op de been

Actueel

Afgelopen woensdag verzamelden zich op het Brusselse Muntplein en in de omringende straten bijna 20.000 actievoerders op initiatief van het gemeenschappelijk vakbondsfront. Zodoende wilden zij een duidelijk signaal geven aan de beleidsmakers: grijp in, want de burgers van dit land houden het hoofd amper boven water.

Wat al langer speelt

Al jaren mobiliseren we als ABVV tegen de Loonnormwet ('wet van '96') die vrij onderhandelen over serieuze loonsverhogingen onmogelijk maakt. Zelfs in bedrijven en sectoren die goed boeren, houdt de strenge wet de rem op enige vooruitgang. Het ABVV geeft evenwel niet af en blijft hameren op een aanpassing van de onrechtvaardige wet, die wel de lonen, maar niet de aandelen en dividenden reguleert.

Lees meer...

Tijdelijke werkloosheid vanaf 1 juli 2022: back to normal

Dit moet je weten. Er komt een einde aan de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid omwille van corona en omwille van de oorlog in Oekraïne. Vanaf 1 juli 2022 gelden opnieuw de klassieke procedures, zowel voor tijdelijke werkloosheid economische redenen als voor tijdelijke werkloosheid overmacht.

Dit betekent ook dat het bedrag van de tijdelijke werkloosheidsuitkering opnieuw 65 % van het gemiddelde loon bedraagt (en niet meer 70 %). Er wordt ook niet langer een RVA-supplement betaald bovenop de uitkering.

Een aantal versoepelingen uit de vereenvoudigde procedure blijven wel nog van toepassing:
 • Werknemers die tijdelijk werkloos worden wegens economische oorzaken, kunnen uitkeringen genieten zonder eerst een bepaald aantal dagen in loondienst te moeten bewijzen.
 • Tot 31 december 2022 is de werknemer ook vrijgesteld van het gebruik van een controlekaart C3.2A (ongeacht de reden van de tijdelijke werkloosheid).
 • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht blijft ook mogelijk wanneer de werknemer in quarantaine moet of wanneer de werknemer moet instaan voor de opvang van een inwonend kind.
Alle info vind je op de website van de RVA.

Eindejaarspremie gelijkgetrokken en verbeterd voor alle elektriciens!

Goed nieuws! We zijn er als vakbond in geslaagd om de eindejaarspremie in de sector van de elektriciens te verbeteren voor alle arbeiders in de sector.

Vorig systeem

Tot voor kort bestonden er twee verschillende systemen van eindejaarspremie in de sector van de elektriciens (149.01) naast elkaar. Enerzijds was er het algemeen regime (RSZ-prefix 067) en anderzijds het regime voor werknemers in de FEE (Federatie van de Elektriciteit en Elektronica, RSZ-prefix 467).

Tijdens de sectorale onderhandelingen voor de periode 2021-2022 werd overeengekomen om de twee systemen te harmoniseren waarbij het Sectorfonds de uitbetaling zal verzorgen vanaf de referteperiode 2021-2022, met uitbetaling in december 2022.

Lees meer...

Subcategorieën