Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Tijdelijk werkloos door corona: wie betaalt paasmaandag?

Op 5 april is het Paasmaandag. Normaal wordt deze wettelijke feestdag betaald door je werkgever. Maar wat als je tijdelijk werkloos bent omwille van overmacht door corona? In dat geval geldt dat de feestdagen die vallen tijdens de eerste 14 kalenderdagen van de tijdelijke schorsing wegens overmacht, ten laste zijn van de werkgever. Deze periode van 14 dagen moet ononderbroken zijn. Ben je al langer dan 14 dagen ononderbroken werkloos door overmacht? Dan krijg je geen loon, maar een werkloosheidsuitkering van de RVA. Klik hier voor meer info over tijdelijke werkloosheid en feestdagen.

En uitzendkrachten? Ook uitzendkrachten hebben in bepaalde gevallen recht op loon op paasmaandag. Ben je als uitzendkracht tijdelijk werkloos omwille van corona? Dan gelden dezelfde criteria als voor een vaste werknemer (nl. meer of minder dan 14 dagen ononderbroken tijdelijk werkloos zijn). Ben je niet tijdelijk werkloos, dan gelden andere regels. Alle info lees je hier.

De drempels voor loonbeslag en loonoverdracht zijn verlengd tot 30 juni 2021

Tijdens de coronacrisis hebben veel werknemers het financieel minder makkelijk. Daarom heeft het parlement eind vorig jaar een wet aangenomen die de grenzen voor loonbeslag of loonoverdracht met 20% verhoogt tot 31 maart 2021.

Omdat de versoepeling van de coronamaatregelen nog niet voor morgen is, heeft de Ministerraad nu beslist om deze maatregel te behouden tot 30 juni 2021.

Lees meer...

De gendercommissie van ABVV-Metaal: werking en samenstelling

De gendercommissie van ABVV-Metaal komt ongeveer driemaal per jaar samen, onder voorzitterschap van Marc Lenders, algemeen secretaris van ABVV-Metaal. In de gendercommissie van ABVV-Metaal zetelen secretarissen en afgevaardigden uit de verschillende sectoren van de metaalindustrie (automobiel, metaalverwerking, ...). Het gaat hierbij niet alleen om vrouwen, er nemen ook mannen deel aan de activiteiten van de commissie. De samenstelling weerspiegelt de visie van ABVV-Metaal dat gender
geen exclusieve zaak voor vrouwen is. 

Lees meer...

Sociale coronamaatregelen verlengd tot 30 juni 2021 (update 24 maart)

Omdat de coronacrisis blijft voortduren, besliste het kernkabinet op 12 februari ook de duur van de sociale maatregelen die dienen om de impact van de coronacrisis te beperken, te verlengen. Daarnaast werden een aantal nieuwe maatregelen genomen op 24 maart. De maatregelen gelden tot 30 juni 2021.

Daardoor zijn momenteel de volgende maatregelen van toepassing: 


- de toegang tot de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor alle sectoren;

- de verlaging van de bedrijfsvoorheffing voor tijdelijke werkloosheid;

- de toegang tot de tijdelijke werkloosheid wegens quarantaine kind, sluiting school of annulatie paaskamp;

- de verhoging van de uitkering bij arbeidsongeschiktheid tot op het niveau van de uitkering tijdelijke werkloosheid;

- de bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen en de neutralisering van de periode van inschakelingsuitkeringen;

- de verhoging van het aantal vrijwillige overuren tot 220 uren in de zorgsector, de cruciale sectoren en de essentiële diensten, te gebruiken in het 1ste en het 2de kwartaal van 2021;

- het niet meetellen van studentenarbeid in de zorg of in het onderwijs voor het jaarlijkse maximum van 475 uren studentenarbeid per student;

- het makkelijker maken van een tijdelijk gedetacheerd van werknemers naar een andere werkgever in de zorgsector of in het onderwijs;

- de mogelijkheid voor tijdelijk werklozen om met behoud van 75% van hun uitkering te werken in de land- en tuinbouw, in de zorgsector en in het onderwijs;

- de mogelijkheid voor tijdelijk werklozen om opeenvolgende contracten van bepaalde duur van minstens 7 dagen te sluiten bij een andere werkgever, in de zorg en in het onderwijs;

- de mogelijkheid voor werknemers in tijdskrediet of met loopbaanonderbreking om tijdelijk aan de slag te gaan in de zorgsector en daarna hun krediet of onderbreking verder te zetten;

- de verhoging van de plafonds voor cumul van het leefloon met inkomsten uit seizoensarbeid en voor inkomsten uit arbeid van studenten met een studiebeurs;

- de verlenging van het COVID-19-schadeloosstellingsfonds voor vrijwilligers en de toelating voor commerciële ziekenhuizen om vrijwilligers in te zetten;

- de toekenning van een premie van maximaal 780 euro bruto aan werknemers met een laag loon, die langdurig tijdelijk werkloos zijn geweest (meer dan 52 dagen sinds de start van de coronacrisis), en die tewerkgesteld zijn in een sector die op 1 maart 2021 nog steeds verplicht gesloten is;

- de uitbreiding van de eindejaarspremie die werd toegekend aan langdurig tijdelijk werklozen, naar havenarbeiders en zeevissers;

- een tijdelijke verhoging van het fiscaal vrijgestelde bedrag van de thuiswerkvergoeding voor het 2de kwartaal van 2021;

- het behoud van de maatregelen inzake cumul pensioen en tijdelijke werkloosheid;

- het behoud van de opbouw van de 2de pijler bij tijdelijke werkloosheid, tenzij daar door de inrichter van wordt afgeweken;

- de verhoging van de drempels voor loonsbeslag en loonoverdracht.

Staalfabriek ArcelorMittal investeert in klimaatneutrale toekomst

Minder CO2

Op 3 maart heeft ArcelorMittal haar vernieuwde hoogoven in Gent officieel ingehuldigd. Dankzij deze investering (kostprijs 195 miljoen euro) zal het staalbedrijf een pak minder CO2 uitstoten. De komende jaren is het de bedoeling om steenkool deels te vervangen door groene koolstof/waterstof en om de vrijgekomen CO2 op te vangen en te recycleren tot biobrandstoffen die kunnen dienen als grondstof voor de chemische en voedingsindustrie.

Green Deal

ArcelorMittal Gent stoot elk jaar 9 miljoen ton CO2 uit en heeft daarmee de grootste klimaatvoetafdruk van het land. De vergroening is dus absoluut nodig en kadert onder meer in de Europese Green Deal, die van Europa het eerste klimaatneutrale continent in de wereld wil maken. Tegen 2030 moet de staalproducent 30 % minder CO2 uitstoten (t.o.v. 2018) en in 2050 moet de fabriek helemaal klimaatneutraal zijn.  

Wat kan je kopen met ecocheques? NAR wijzigt lijst van producten en diensten

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft de lijst aangepast van producten en diensten die kunnen worden betaald met ecocheques. 

Voor elektro worden de eisen strenger. Sinds 1 maart 2021 wordt een nieuwe Europese beoordelingsschaal toegepast, waardoor de categorieën A+, A++ en A+++ worden vervangen door klasse A tot klasse G. Het gevolg is dat alleen nog koelapparaten voor huishoudelijk gebruik van klassen A, B, C of D, huishoudelijke vaatwassers van klassen A, B of C, huishoudelijke wasmachines en huishoudelijke droogkasten van klasse A en elektronische displays, met inbegrip van tv’s en monitoren van klassen A, B, C of D, kunnen worden betaald met ecocheques. Toestellen die nog de beoordelingsschaal met A+ hebben, kunnen tijdelijk nog met ecocheques afgerekend worden als ze klasse A+, A++ of A+++ hebben. 

Voor de producten met een biolabel wordt de lijst uitgebreid tot producten met een COSMEBIO-, Ecogarantie-, MSC- en GOTS-label. Ook voor de aankoop van filters en de huur van tweedehandsproducten zal in de toekomst met ecocheques kunnen worden betaald. Turf en teelaarde met turf kunnen dan niet meer worden aangekocht met ecocheques. De NAR verduidelijkt ook dat smartplugs, wormbakken en gerefurbished ICT-uitrustingen in aanmerking komen voor de ecocheques. De wijzigingen gaan in op 1 maart 2020.

De volledige lijst van producten en diensten die met ecocheques aangekocht kunnen worden, vind je terug via deze link: http://www.cnt-nar.be/CAO-COORD/cao-098.pdf.

 

 

Volvo Cars gaat volledig elektrisch

Nieuw model voor Gent

Vanaf 2030 wil Volvo enkel nog elektrische auto’s maken. Dat is goed nieuws voor het klimaat én voor de Volvo-fabriek in Gent. Daar starten ze in het najaar met de bouw een nieuw elektrisch model (C40 Recharge). Sinds vorig jaar rolt in Gent ook al de elektrische XC40 van de band. Door deze ontwikkelingen zal ook de tewerkstelling stijgen: van 6.500 naar 6.800 jobs.

Online

Volvo zet ook in op de online verkoop van zijn elektrische wagens. Wat daarvan de gevolgen zijn voor het personeel van de dealers en showrooms is nog niet duidelijk. Volgens Volvo krijgt dit personeel een andere, meer adviserende rol en zullen ze ook nog steeds auto’s voorbereiden, afleveren en onderhouden.

Tijdelijke werkloosheid mogelijk bij annulering paaskamp

Door de verstrenging van de coronamaatregelen zullen vele paaskampen voor kinderen en jongeren niet kunnen doorgaan. Om te vermijden dat de kinderen en jongeren tijdens de paasvakantie door hun grootouders moeten worden opgevangen, zal het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona worden uitgebreid. De werknemer die een beroep wil doen op tijdelijke werkloosheid, zal wel moeten bewijzen dat het kamp van zijn kind geannuleerd werd omwille van corona.

Werknemers hebben sinds 1 oktober vorig jaar het recht om afwezig te zijn van het werk wanneer hun kind door de coronamaatregelen niet naar school, de opvang of een instelling kan gaan. Dat systeem van tijdelijke werkloosheid kan ingeroepen worden wanneer de opvang of school (deels) moet sluiten of wanneer het kind in quarantaine moet. Die maatregel zal ook worden verlengd tot 30 juni 2021.

 

 

Corona-akkoorden verlengd in PC 111

De sociale partners in het PC 111.1 (metaalverwerkende nijverheid) hebben op 1 maart twee bestaande cao’s van bepaalde duur met drie maanden verlengd. Naar aanleiding van de corona-crisis, en de bijzondere maatregelen om ook tijdelijke werkloosheid corona-overmacht gelijk te stellen met ‘gewone’ vormen van tijdelijke werkloosheid werden vorig jaar twee bijzondere akkoorden gemaakt. Eén die een aanvulling voorziet in de berekening van de eindejaarspremie per dag corona-werkloosheid (7,50 euro per dag, met max. 100 arbeidsdagen), en één die een gelijkstelling (1 euro per dag) voorziet in het luik solidariteit van de tweede pensioenpijler van de sector.

De teksten zouden aflopen op 31 maart, maar werden nu verlengd tot einde juni. Er werd bovendien opgenomen dat, als de regeringsmaatregelen dezelfde gelijkstellingen in werkloosheid nog eens zouden verlengen, dat ook deze sectorale akkoorden automatisch verlengd worden. Meer info via je lokaal kantoor.

 

Subcategorieën