Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Metaalvakbonden en werkgevers lanceren loopbaanfonds Mtech+

Welkom Mtech+

Op donderdag 20 mei lanceerden werkgevers en vakbonden uit de metaalindustrie het nieuwe loopbaanfonds Mtech+. Het werkterrein van dit fonds, dat zijn de werknemers (arbeiders en bedienden) en bedrijven uit de metaal- en technologische industrie (PC 111 en PC 209).

Duurzame loopbanen

Met ons loopbaanfonds willen we werk maken van duurzame tewerkstelling en loopbaanzekerheid voor al onze werknemers. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan de competenties die werknemers vandaag nodig hebben maar ook aan de vaardigheden die ze in de toekomst nodig (zullen) hebben (zowel binnen als buiten de huidige job/sector). Daarnaast is er ook aandacht voor werkbaar werk en willen we werknemers ondersteunen om hun loopbaan in eigen handen te nemen.

Een loopbaanrekening voor iedereen!

Een van de belangrijkste nieuwigheden is de invoering van een loopbaanrekening voor alle werknemers in de metaalindustrie, ter waarde van 1000 euro. Een budget dat de werknemer vrij kan besteden aan bijscholing, herscholing of aan andere loopbaanondersteunende initiatieven (op eigen initiatief en buiten de arbeidstijd). Er zijn ook projectsubsidies voor bedrijven die concreet aan de slag gaan rond duurzame inzetbaarheid en werkbaar werk. Een andere belangrijke pijler is het herscholingsfonds, die via ondersteuning van langdurige herscholingstrajecten onze werknemers wil klaarstomen voor de jobs van de toekomst.

Meer weten over wat Mtech+ concreet voor jou kan betekenen? Check dan zeker onze website!

Vakantiegeld: wanneer en hoeveel?

Wanneer? 

Mei en juni zijn de maanden waarin het vakantiegeld wordt uitbetaald. De arbeiders tewerkgesteld in paritair comité 111 krijgen hun geld van vakantiekas Congmetal. De overschrijving gebeurt op één van deze data: 17 mei 2021, 1 juni 2021 en 15 juni 2021. De arbeiders uit de andere metaalsectoren krijgen hun vakantiegeld van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV). Zij betalen uit tussen 2 mei en 30 juni.

Hoeveel? 

Het vakantiegeld 2021 bedraagt 15,38% van het bruto jaarloon (aan 108%) dat je verdiende in 2020. Daarop wordt nog RSZ en bedrijfsvoorheffing betaald. Arbeiders tewerkgesteld in PC 111 kunnen hun persoonlijke dossier hier raadplegen. De andere metaalarbeiders kunnen via de RJV het exacte bedrag nagaan.  

Impact corona? 

Wie in 2020 tijdelijk werkloos was omwille van corona, zal daardoor niet minder vakantiegeld krijgen. Dankzij de vakbonden werden de dagen corona-werkloosheid in 2020 gelijkgesteld, zowel wat het aantal dagen vakantie als het vakantiegeld in 2021 betreft.     

Preventieplan: werkinstrument of schone schijn?

Wat staat er in het preventieplan van je werkgever? Weerspiegelt het de risico’s op de werkvloer rond ergonomie, hygiëne, veiligheid en gezondheid? En wordt er met de actiepunten ook echt iets gedaan? Het wettelijk verplichte preventieplan is een belangrijk syndicaal instrument om problemen rond welzijn en veiligheid op de agenda te zetten én aan te pakken.

 

“Mentale welzijn ontbreekt nog vaak in preventieplannen”

Adri Craens, coördinator van de vormingsdienst bij ABVV-Metaal: “Jammer genoeg zien we dat er nog veel werkgevers het preventieplan niet zo serieus nemen. Er zijn voorbeelden dat het preventieplan beperkt blijft tot het tellen van de brandblusapparaten. Of ze kopiëren een plan van een ander bedrijf. Hun prioriteit is dat ze volgens de welzijnswet in orde zijn. De echte risico’s en problemen van de werkvloer vergeten ze weleens.”

 

Meer marketing dan preventie

Dries Bergmans, BTB-vertegenwoordiger in het CPBW bij H.Essers: “Bij ons in het bedrijf heb ik ook de indruk dat het preventieplan meer een marketinginstrument is. Wij hebben bijvoorbeeld een gezondheidsprogramma Fit2Grow. Zo konden we tijdens de eerste lockdown fietskilometers sparen om samen zogezegd de Tour de France te fietsen. Dat is natuurlijk een heel leuke actie. Maar het gaat wel voorbij aan de echte veiligheidsbehoeften. En ze bereiken er weinig arbeiders mee.”

“Wat zijn die veiligheidsbehoeften dan? Dat gaat bijvoorbeeld over fysieke lasten van onze chauffeurs en magazijnmedewerkers. H.Essers is bezig met een herstructurering in een filiaal. Het bedrijf stoot de verlieslatende pakjesdienst voor telecomoperators af in ruil voor transport voor de chemische en farmasector. Dat betekent dat onze lokale chauffeurs zwaardere pakketten zullen moeten dragen. Het management is met de grootse plannen bezig, maar zien die gevolgen voor de medewerkers simpelweg over het hoofd.”

 

Werknemers zijn dé ervaringsdeskundigen

Adri Craens: “Als delegee kun je van het preventieplan een echt werkinstrument maken. Je werk start eigenlijk op de werkvloer: welke klachten komen altijd terug bij de werknemers? En welke werksituaties zijn gevaarlijk, moeilijk of stressvol? Die problemen neem je mee naar het CPBW-overleg in november, want dan staat het preventieplan op de agenda. Zorg ervoor dat het plan overeenkomt met de realiteit. Leg daarnaast in het huishoudelijk reglement vast dat de voortgang elke maand of elke drie maanden op de agenda van het CPBW komt. Speel kort op de bal. Wat is er nog niet gebeurd en wie is verantwoordelijk? Zo zorg je ervoor dat preventieplannen beginnen te leven, dat er echt iets mee gebeurt.”

 

Zit iedereen goed in zijn vel?

Dries Bergmans: “Wat mij de laatste tijd opvalt en wat ik een prioriteit vind, is de impact van het werk op het mentale welzijn. Anders gezegd: zit iedereen nog wel goed in zijn vel? Dat aspect ontbreekt nog vaak in preventieplannen. Terwijl ik merk dat steeds meer mensen ermee worstelen. Soms door werkdruk, financiële moeilijkheden, problemen tussen collega’s, de job die hen geen uitdaging meer geeft, ... Als délégué pik je die signalen vaak sneller op, omdat je tussen de mensen zit. Het is aan ons om die problemen mee te nemen in de preventieplannen.”

 

Schone schijn

Mirko Katava zetelt namens ABVV-Metaal in het CPBW bij ROB Bilfinger in Zwijndrecht, een metaalbedrijf dat met chemische stoffen en zware metalen werkt. Gemiddeld komen de werknemers er jaarlijks met honderd gevaarlijk producten in aanraking. Dat moet je vermenigvuldigen met coëfficiënt drie, want vele gevallen worden niet gemeld, doordat de mensen op de vloer zich niet bewust zijn van het gevaar of van de blootstelling. “Bij ROB tref je feilloze preventieplannen aan waarop weinig tot niets aan te merken valt. Althans in theorie. In de praktijk komt van de mooie plannen weinig in huis.”

Mirko werkt al vijfendertig jaar in de sector en twintig jaar in het bedrijf en merkt op dat veiligheid er nochtans een belangrijk thema is: enerzijds gezien de werkomstandigheden, anderzijds doordat het bedrijf vaak in onderaanneming werkt van andere bedrijven die gunstige veiligheidscijfers als voorwaarde stellen. “In vergelijking met zo’n twintig jaar geleden zien we een verschuiving qua investeringen in veiligheid. Zo bedraagt de cleaningtijd van de leidingen en installaties waarmee we werken veel minder dan vroeger. In de plaats daarvan wordt er – weliswaar tegen een derde van de kostprijs – geïnvesteerd in beschermingspakken voor het personeel. Die laten echter vaak te wensen over en hebben een minimale dikte met een risico op scheuren en dus blootstelling aan gevaarlijke stoffen als gevolg.”

Mirko blijft de problemen, samen met zijn ABVV-team, aankaarten in het CPBW, maar boekt moeizaam vooruitgang. “De voorbeelden van absurde situaties die we meemaken zijn talrijk. Maar zoals gezegd, doen we het op papier dus wel schitterend. Het is niet voor niets dat een Comité maandelijks zo’n viertal uren duurt.”

 

Tips voor onze delegees om het preventieplan te laten werken

1) Hou de vinger aan de pols: om te weten waar de risico’s en problemen zitten, moet je luisteren naar de werknemers. Waar klagen mensen over? En wat liep er al mis?

2) Zorg dat het reglement de realiteit weerspiegelt: een preventieplan is veel meer dan een verplicht nummer. Je moet je bedrijf met zijn uitdagingen erin herkennen. De risico’s moeten echt zijn en de actiepunten concreet.

3) Speel kort op de bal: laat in het huishoudelijk reglement opnemen dat het preventieplan elke maand op de agenda van het CPBW komt. En overloop elke keer wat er al is gebeurd en wat nog door wie moet gebeuren. Zo zet je vaart achter het plan.

Welzijnsbeleid: dit is je werkgever wettelijk verplicht

Heeft je bedrijf minstens één werknemer in dienst? Dan is de opmaak van een preventieplan verplicht:

- Globaal Preventieplan (GPP): elke vijf jaar moet je bedrijf alle risico’s van de werkvloer in kaart brengen. Van rondrijdende vorkheftrucks tot de druk op het mentale welzijn. De werkgever beschrijft ook wat hij daaraan doet, wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de maatregelen en welke middelen hij daarvoor uittrekt.

- Jaarlijks Actieplan (JAP): in het jaarlijkse preventieplan beschrijft je werkgever welke concrete problemen hij wanneer en hoe aanpakt. Dat plan moet telkens klaar zijn tegen 1 november en komt op het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW). Op 1 januari treedt het dan in werking.

Circulaire economie creëert steeds meer jobs in Vlaanderen

De tewerkstelling in bedrijven die actief zijn in de circulaire economie (herstel, onderhoud, recyclage, …) groeit drie keer sneller dan in de volledige Vlaamse economie. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het Steunpunt Circulaire Economie. De onderzoekers verwachten dat deze trend de komende jaren zal doorzetten en dat er tegen 2030 nog eens 30.000 circulaire jobs zullen bijkomen. Circulaire ondernemingen zijn dus niet alleen beter voor milieu en klimaat, ze creëren ook lokale tewerkstelling.

Momenteel zijn 43.261 Vlaamse werknemers aan de slag in volledig circulaire sectoren, zoals kringloop- en tweedehandswinkels. Daarnaast zijn ook heel wat werknemers actief in bedrijven die zowel circulaire als niet-circulaire activiteiten uitoefenen. Wanneer we deze laatste groep mee in rekening brengen, dan zijn er in Vlaanderen vandaag zo’n 148.000 circulaire jobs.

Vaccinatieverlof kan ook bij oproeping reservelijst

Regel geldt altijd
We schreven het al in de vorige CONNECT: werknemers die zich willen laten vaccineren tegen COVID-19 tijdens de werkuren, hebben recht op klein verlet. Ook werknemers die een uitnodiging krijgen vanuit de centrale reservelijst Qvax kunnen dit doen zonder loonverlies. Daarover was eerst wat onduidelijkheid, maar het kabinet van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) heeft dit bevestigd.

Geen volledige werkdag
De werknemer behoudt dus ook in dit geval zijn of haar normale loon voor de afwezigheid tijdens zijn of haar werkuren. Er wordt rekening gehouden met de verplaatsing van en naar het vaccinatiecentrum, de vaccinatie zelf en de wachttijd. De precieze duur van het vaccinatieverlof is daarom individueel verschillend, maar bedraagt alvast geen volledige werkdag.

Een nieuwe toekomst voor CG Power Systems in Mechelen

In februari 2020 werd transformatoren-fabriek CG Power Systems (het voormalige Pauwels Trafo) failliet verklaard. 520 mensen verloren hun job, waarvan 450 in Mechelen en 70 in Charleroi. Mismanagement en fraude vanuit het Indische moederbedrijf betekenden de doodsteek voor de fabriek.

Ruim een jaar later worden de activiteiten van de failliete onderneming overgenomen, dit keer door de Saoedische industriële groep EIC. Daarbij wordt de naam van de fabriek terug omgedoopt tot Pauwels Transformatoren. De focus zal liggen op de markt voor hernieuwbare energie. Over drie jaar zou er werk moeten zijn voor 100 tot 150 mensen.

Tijdelijk werkloos in 2020? Deze tool vertelt je of je moet bijbetalen

Bedrijfsvoorheffing
In 2020 hebben heel wat werknemers uitkeringen tijdelijke werkloosheid ontvangen. De bedrijfsvoorheffing op deze uitkeringen bedraagt normaal 26,75 procent, maar werd vanaf mei 2020 verlaagd naar 15 procent. Omdat de bedrijfsvoorheffing slechts een voorschot is op de verschuldigde belastingen, bestaat de kans dat je achteraf belastingen moet bijbetalen of minder zal terugkrijgen. Het ABVV heeft zich altijd tegen die onrechtvaardigheid verzet.

Berekeningstool
Met de overheidstool TAXra-CALC kan je online checken of je al dan niet moet bijbetalen aan de belastingen. Het zullen vooral werknemers zijn die periodes van tijdelijke werkloosheid gecombineerd hebben met periodes waarop gewerkt werd, die zullen moeten bijbetalen.

Akkoord over de welvaartsenveloppe is een overwinning voor de vakbonden!

Hogere uitkeringen
Er is eindelijk een akkoord over de welvaartsenveloppe. Daardoor stijgen de laagste uitkeringen voor gepensioneerden en werklozen vanaf 1 juli 2021 met minstens 2 procent. Ook de minimumuitkeringen voor invaliditeit, ziekte, arbeidsongevallen en beroepsziekten worden verhoogd.

Syndicale overwinning
Het akkoord is een overwinning voor de vakbonden. De werkgevers misbruikten de welvaartsenveloppe immers als pasmunt voor het loonoverleg. Op aandringen van het ABVV stelde de regering dat er ten laatste op 19 april een overeenkomst moet zijn over de welvaartsenveloppe, waardoor dit dossier werd losgekoppeld van het loonoverleg.  

En wat met het IPA?
Dan is er natuurlijk nog het IPA zelf. Tegen 1 mei moeten vakbonden en werkgevers hierover een akkoord bereiken, zoniet neemt de regering het over. Onze eisen zijn nog steeds dezelfde: een indicatieve loonnorm, hogere minimumlonen en een deftige regeling rond eindeloopbaan en SWT. Nog even afwachten dus hoe deze gesprekken verlopen en of er vanuit het ABVV al dan niet verdere acties nodig zijn.

Subcategorieën