Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

1. Geboorteverlof wordt uitgebreid

Vaders en meemoeders hebben vanaf 2023 recht op 20 dagen geboorteverlof waarvan 3 dagen betaald door de werkgever en 17 dagen betaald door het ziekenfonds (tot 82 % van het begrensd brutoloon). Tot 2022 was dat slechts 15 dagen. Voorwaarde hiervoor is dat

- het kind geboren wordt in 2023 (en je een arbeidsovereenkomst hebt);
- er een wettelijke afstammingsband met het kind is of je op het moment van de geboorte wettelijk of permanent en affectief samen bent met de moeder;
- het geboorteverlof binnen de 4 maand na de bevalling wordt opgenomen.

2. Einde relance-overuren

Het extra quotum van 120 vrijwillige overuren met gunstig fiscaal regime dat werd ingevoerd voor de periode 2021-2022 werd niet verlengd. Hierdoor vallen we, behoudens de wettelijk voorziene situaties, terug op de 120 overuren die cao 129 toestaat.

Uitzondering voor onze sectoren betreft de servicetechniekers in de sector Metaalhandel die tot 300 uren mogen presteren op voorwaarde dat er hierover een cao werd afgesloten op niveau van de onderneming voor 31 december 2022 en dit voor een periode van 1 januari tot 30 juni 2023.

3. Einde versoepelingen tijdelijke werkloosheid

Corona noopte de overheid tot versoepeling van een aantal maatregelen om de betalingen zo spoedig mogelijk te kunnen verrichten. Aan deze vereenvoudiging is nu een einde gekomen.

Vanaf 2023 moet je bijgevolg opnieuw in het bezit zijn van de genummerde controlekaart C32 die jou wordt afgeleverd door je werkgever. Je moet dit invullen vanaf de eerste dag werkloosheid tot het einde van de maand waarna je die bij ons kunt indienen zodat we kunnen berekenen waar je recht op hebt.

Daarnaast moet elk dossier ‘Tijdelijke werkloosheid’ opnieuw aangevuld worden met het controledocument C1 dat je persoonlijke en familiale toestand bevat.

Ook hiervoor kun je met ons contact opnemen.

Daaraan verbonden is ook de verplichting om je in te schrijven als werkzoekende bij de VDAB van zodra je 3 maand werkloos bent (omwille van overmacht of sinds 1 september 2022 ook omwille van technische redenen). Deze periode wordt slechts gestuit door twee weken aaneensluitende tewerkstelling. Hierop zal echter, voorlopig (?), niet gecontroleerd worden. Mocht je dat niet gedaan hebben, kan dit niet leiden tot een terugvordering van de uitkeringen.

4. Verstrenging regels tijdskrediet

Vanaf 2023 moeten werknemers die voltijds of deeltijds tijdskrediet opnemen mét uitkering minstens 12 maanden voltijds hebben gewerkt (en dit voor alle motieven).

Het voltijds tijdskrediet met als motief zorg voor een kind kan bovendien niet langer tot de dag dat het kind 8 jaar wordt, opgenomen worden maar slechts tot het kind 5 jaar wordt.

Belangrijk is wel om te onthouden dat het deeltijds tijdskrediet (1/5 of halftijds) wel nog kan worden opgenomen tot het kind 8 jaar wordt.

De maximale duurtijd die kan worden opgenomen voor het motief ‘zorg voor een kind’ wordt echter van 51 maanden naar 48 maanden gebracht.

Het is duidelijk dat hier weer bespaard wordt op de kap van de werknemers!

5. Ziekte tijdens vakantie wordt ziekte en dus niet langer (verloren) vakantie!

Mensen die ziek worden tijdens hun vakantie, zijn die vakantiedagen, in tegenstelling tot mensen die ziek worden net voor de vakantie, gewoon kwijt. Voor Europa was dit al langer een doorn in het oog en de sociale partners hebben hierover een akkoord bereikt wat door het kabinet van Minister Dermagne werd uitgewerkt in een wetsontwerp. Hierdoor zouden deze dagen binnenkort toch als ziekte kunnen worden aanvaard waardoor het saldo aan vakantiedagen niet vermindert.

Het wetsontwerp zelf is nog niet ingediend aangezien het advies van de Raad van State ook het advies van de Gegevensautoriteit heeft gevraagd vooraleer het in het parlement kan worden ingediend. Er werd gemikt om dit systeem vanaf 1 januari 2024 in te voeren. Wij zijn dus in blijde verwachting van de finale teksten waarna we dit opnieuw en uitgebreider zullen toelichten.

6. Nieuwe wijze van berekening van de bedrijfsvoorheffing (BV)

De bedrijfsvoorheffing (BV) is een voorschot op je finale inkomstenbelasting. De bedrijfsvoorheffing zelf wordt ingehouden door je werkgever door afhouding van de maandelijkse bezoldigingen. Voortaan wordt dit echter niet meer berekend op basis van de maandelijkse schalen maar vervangen door een sleutelformule die het maandelijkse bedrag omzet naar een jaarlijks bedrag waarna de forfaitaire beroepskosten worden afgetrokken en andere verminderingen, zoals kinderen ten laste.

Je wordt dus van nu af aan belast op een jaarlijks netto belastbaar bedrag wat vermijdt dat je bij een loonsverhoging netto minder krijgt, wat voorheen soms kon voorvallen.

Daarnaast is de vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor studenten verhoogd van 475 naar 600 uur zonder dat dit invloed zal hebben op de kinderbijslag (het zogenaamde groeipakket). Let wel dat de grens nog steeds op maximaal 80 uur per maand ligt om het groeipakket zelf niet te verliezen.

Ten langen leste werden ook de belastingschalen zelf geïndexeerd zoals jaarlijks voorzien en werd ook de belastingvrije som verhoogd naar 10.610 euro (voorheen 9.270 euro).

Je zou dit dus moeten zien op je nettoloon!