Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Hogere uitkeringen
Er is eindelijk een akkoord over de welvaartsenveloppe. Daardoor stijgen de laagste uitkeringen voor gepensioneerden en werklozen vanaf 1 juli 2021 met minstens 2 procent. Ook de minimumuitkeringen voor invaliditeit, ziekte, arbeidsongevallen en beroepsziekten worden verhoogd.

Syndicale overwinning
Het akkoord is een overwinning voor de vakbonden. De werkgevers misbruikten de welvaartsenveloppe immers als pasmunt voor het loonoverleg. Op aandringen van het ABVV stelde de regering dat er ten laatste op 19 april een overeenkomst moet zijn over de welvaartsenveloppe, waardoor dit dossier werd losgekoppeld van het loonoverleg.  

En wat met het IPA?
Dan is er natuurlijk nog het IPA zelf. Tegen 1 mei moeten vakbonden en werkgevers hierover een akkoord bereiken, zoniet neemt de regering het over. Onze eisen zijn nog steeds dezelfde: een indicatieve loonnorm, hogere minimumlonen en een deftige regeling rond eindeloopbaan en SWT. Nog even afwachten dus hoe deze gesprekken verlopen en of er vanuit het ABVV al dan niet verdere acties nodig zijn.