Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Ondernemingen in herstructurering die overgaan tot collectief ontslag moeten vooraf een activerend beleid voeren, door een tewerkstellingscel op te richten voor alle werknemers die ontslagen zijn bij de herstructurering. Tewerkstellingscellen moeten de werknemers maximale kansen op wedertewerkstelling bieden. Ze doen dit meer bepaald door een outplacementaanbod te doen aan elke werknemer die is ontslagen in het kader van de herstructurering en die is ingeschreven in de tewerkstellingscel.

Werknemers die ontslagen zijn bij een herstructurering waarbij de werkgever een tewerkstellingscel heeft opgericht, moeten er voortaan mee instemmen om zich bij die cel in te schrijven, en dat ongeacht hun leeftijd.
Die algemene verplichting is van toepassing op de werknemers die ontslagen zijn vanaf 1 januari 2015.

Werknemers die ontslagen zijn vóór die datum kunnen de inschrijving weigeren als ze de leeftijd van 58 jaar hebben bereikt of 38 jaar beroepsverleden bewijzen na het einde van de opzeggingstermijn of van de periode die gedekt is door de verbrekingsvergoeding. Tot nu kon die categorie van oudere werknemers rekenen op een vrijstelling, maar die wordt opgeheven door een KB van 30 december 2014. De inschrijving is voor hen dus niet langer facultatief. (*)

Om de periode te bepalen die wordt gedekt door de opzeggingsvergoeding, wordt op dit moment geen rekening gehouden met de inschakelingsvergoeding, maar ook die bepaling wordt dus geschrapt, net als de bepaling voor werknemers die met 'brugpensioen' willen gaan.

Deze aanpassing komt er omdat de overheid heeft beslist om de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt voor oudere werklozen te verruimen. Zo staat het in het regeerakkoord. En in de aanhef van het nieuwe KB lezen we dat dit gebeurt door de leeftijdsgrens af te schaffen die de oudere werklozen en oudere werknemers van sommige verplichtingen vrijstelde.

Hierdoor heeft, bij een collectief ontslag in het kader van een herstructurering, de leeftijd van de werknemers geen invloed meer op de verplichting tot inschrijving bij een tewerkstellingscel.
Het wijzigings-KB treedt in werking op 1 januari 2015 en is van toepassing op de ontslagen vanaf die datum.

(*) nvdr: de andere vrijstelling, nl. deze voor de uitzendwerknemers en de werknemers aangeworven met een overeenkomst voor bepaalde tijd van wie de overeenkomst niet werd verlengd wegens de herstructurering en die op het tijdstip van de aankondiging van het collectief ontslag ten minste één jaar ononderbroken dienstanciënniteit bij de werkgever in herstructurering kunnen bewijzen, blijft behouden.

Bronnen

Koninklijk besluit van 30 december 2014 tot wijziging van artikel 9/1 van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen, BS 31 december 2014

Extra informatie

Artikel 9/1, § 1 van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen, BS 31 maart 2006

www.socialeye.be
Nieuws - 07/01/2015
Auteur: Steven Bellemans