NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

MetalCast: Het verhaal van Renault

27 februari 1997 staat in het geheugen gegrift van de duizenden oud-werknemers van de voormalige Renault-fabriek in Vilvoorde. Die dag kondigde de topmanager van het Franse autobedrijf aan dat de Belgische fabriek onverbiddelijk zou sluiten. Dat was het begin van een verbeten sociale strijd die tot de zomermaanden van 1997 zou duren. Hoe reageerden de werknemers op het nieuws van de sluiting? En hoe was het om maandenlang te schipperen tussen hoop en wanhoop? Ga mee terug in de tijd en beleef de strijd van de Renault-arbeiders vanaf de eerste rij. Luister hier.

MetalCast: Erwin De Deyn, verzoener en vernieuwer

Beredeneerd, bevlogen en altijd zoekend naar een compromis. Het zijn maar enkele van de lovende woorden die zijn collega's, kennissen en medewerkers in de mond nemen als ze vertellen over de persoon en het werk van BBTK-voorzitter Erwin De Deyn. Na 40 jaar carrière bij de bediendenvakbond gaat hij eind 2019 met pensioen. Erwin vocht voor de rechten van zijn bedienden bij de onderhandeling van het eenheidsstatuut. Hij slaagde erin om samen met de Algemene Centrale het principe '1 centrale per sector' in te voeren voor 47 sectoren. En hij moderniseerde BBTK tot een centrale die klaar is voor de toekomst. Luister hier.

Werken in de kou? Werkgever moet maatregelen nemen!

De winter komt eraan en de temperaturen dalen. Ook op de arbeidsplaats kan het koud worden. Welke maatregelen moet de werkgever dan nemen? Of de werkgever maatregelen moet nemen, hangt af van het uit te voeren werk. Hoe lichter het werk, hoe eerder de werkgever maatregelen zal moeten nemen.

Zeer licht tot zeer zwaar werk. Bij zeer licht werk ligt de grens op 18°C, bij licht werk op 16°C, bij halfzwaar werk op de 14°C, bij zwaar werk op de 12°C en bij zeer zwaar werk op de 10°C. De temperatuur wordt gemeten met een ‘droge’ thermometer die meestal een hogere temperatuur aanduidt dan een gewone thermometer.

Ingrijpen. Wordt de minimumtemperatuur niet bereikt, moet de werkgever maatregelen nemen. Passende preventiemaatregelen kunnen bijvoorbeeld zijn: het voorzien van verwarming, het aanbieden van aangepaste kledij, het aanpassen van de werkmethodes om de werkbelasting te verminderen, het beperken van de blootstelling aan koude of het ter beschikking stellen van warme dranken. De maatregelen worden bepaald op basis van een risicoanalyse die elke werkgever moet laten uitvoeren. De preventieadviseur en het CPBW, of bij ontstentenis, de vakbondsafvaardiging of de werknemers worden daarbij betrokken.

Buitenwerk. Voor het werk in open werklokalen of in open lucht gelden geen minimumtemperaturen. Wel moeten tussen 1 november en 1 maart voldoende verwarmingstoestellen worden geplaatst. Deze toestellen moeten effectief worden gebruikt wanneer het kouder wordt dan 5°C of de weersomstandigheden het vereisen.

Sociaal plan bij Vandewiele goedgekeurd

Het sociaal plan bij Vandewiele in Marke is goedgekeurd door de werknemers, met 88% van de stemmen. "Bij de aankondiging op 29 augustus had de werkgever de intentie geuit om 90 werknemers te ontslaan", aldus Vincent Deganck delegee ABVV Metaal. "Na overleg in het kader van de wet Renault konden we dit getal reduceren tot 82 ontslagen, waarvan maximaal 64 naakte ontslagen. De andere kunnen vertrekken onder het stelsel van SWT. Om de toekomst van Vandewiele in België te kunnen vrijwaren, en medewerkers mee te laten evolueren met nieuwe technologieën heeft de werkgever zich in het sociaal plan ook geëngageerd om werk te maken van een opleidingsplan."

Kindje in de opvang? Dan heb je recht op tussenkomst door het FBZ!

De ouders onder ons weten het: kinderopvang kost geld. Voor de arbeiders in de metaalsectoren wordt die kost binnenkort een beetje lager. Het nationaal akkoord 2019/20 voor de meeste metaalsectoren voorziet in de invoering van een tussenkomst in de kosten van kinderopvang door de fondsen voor bestaanszekerheid (metaalbouw, garageskoetswerkelektriciens of metaalhandel).

Tussenkomst: hoeveel en wanneer? Meestal gaat het om een tussenkomst van 3 euro per dag per kind, of 1,5 euro per ouder, werkzaam in de metaalbouw. De tussenkomst geldt in principe tot (en met) de leeftijd van 3 jaar en voor voorschoolse opvang, behalve voor de metaalbouw waar er ook in een tussenkomst voor de buitenschoolse kinderopvang is voorzien. De tussenkomst wordt toegekend op basis van het fiscaal attest, dat aan de arbeider wordt bezorgd door de opvang. De tussenkomst geldt voor de kosten voor kinderopvang gemaakt in 2019, waarvoor in het voorjaar van 2020 een fiscale fiche wordt afgeleverd.

Hoe aanvragen? De aanvraagformulieren zullen vanaf januari 2020 beschikbaar zijn op de websites van de fondsen voor bestaanszekerheid (zie de links hierboven). Op de sites zal ook alle info te vinden zijn over de voorwaarden voor tussenkomst, die lichtjes kunnen verschillen van sector te sector.

Lees meer over de regelingen in jouw sector in de Op Zak’s (onder werkbaar werk of FBZ).

Krijg jij ook een sinterklaas- of kerstcadeau?

In de eindejaarsperiode geven werkgevers soms een presentje aan hun werknemers. Zo ontvangen werknemers wel eens een sinterklaas- of kerstpakket of een geschenkbon voor nieuwjaar. Vaak wordt het cadeau toegekend naar aanleiding van een personeelsfeest georganiseerd binnen de onderneming. De toekenning van een geschenk kan bepaald zijn in een cao of in het arbeidsreglement.

Lees meer...

CAO Aperam beloont langer blijven werken

Vakbonden en directie van producent van roestvast staal Aperam hebben een akkoord bereikt over een CAO voor de jaren 2019 en 2020.  Het akkoord al bij de eerste stemming werd goedgekeurd. Provinciaal secretaris ABVV-Metaal Rohnny Champagne is tevreden over het resultaat. “Er waren acht sessies nodig om tot een akkoord te komen, maar we wilden pas iets aan de werknemers voorleggen als er iets was waar ze achter konden staan.” In de CAO worden afspraken gemaakt over de invulling van de 1,1 procent koopkrachtverhoging. Voor de periode die achter de rug is, wordt de koopkrachtenveloppe uitgekeerd in de vorm van een ecocheque. Ook over de CAO90, de resultaatgeboden premie, werden afspraken gemaakt. De afspraken rond tijdskrediet werden bekrachtigd en voortaan wordt ook een fietsvergoeding uitbetaald aan werknemers die met de fiets komen werken.

Meest opvallend is het pakket maatregelen dat werknemers moet aanmoedigen om langer te blijven werken. Werknemers krijgen vanaf 50 jaar 20 extra vakantiedagen die ze gespreid kunnen opnemen. Werknemers die aan het einde van hun loopbaan bovendien willen overschakelen naar een halftijdse tewerkstelling, krijgen naast de premie van de RVA bovenop hun loon, ook nog een gelijkaardige premie van de werkgever.

Rohnny Champagne: “Het is zwaar werken in de staal. Ik ken dan ook weinig of geen mensen die vrijwillig willen doorwerken tot de leeftijd van 65 of 66, al helemaal niet in bedrijven die volcontinu werken. Maar voor werknemers die nog willen doorgaan, hebben we een aantal interessante en belangrijke zaken onderhandeld. Noch voor de werknemer noch voor de werkgever is de bestaande SWT  regeling interessant. Voor de werknemer zijn er te veel beperkingen, voor de werkgever lopen de kosten te hoog op. Zeker als de komende jaren 15 tot 20 procent van het personeel van Aperam in aanmerking komt voor het stelsel. Vandaar dat we al in de vorige CAO zijn begonnen met het uitwerken van maatregelen die werknemers moeten verleiden om langer te blijven. Die lijn wordt nu doorgetrokken.”

West-Vlaamse maatwerkbedrijven zetten in op slimme technologieën

In navolging van het project Toegepaste Technologische Innovatie (TTI) zetten 4Werk en POM West-Vlaanderen een volgende stap richting slimme technologieën. Samen met diverse kennisinstellingen werden reeds zes verschillende prototypes ontwikkeld waarbij technologie functioneert als hefboom naar werkbaar werk. Nu komen er nog een aantal proefprojecten bij.

Waak zet een slim visualisatie- en beheerssysteem op in samenwerking met Sowepo. Dit platform laat toe om een bredere groep werknemers voor complexere taken in te zetten.

Bij Mariasteen, in samenwerking met Westlandia, ’t Veer, Sowepo en Waak, test en verfijnt men technieken om persoons- of werkgebonden hulpmiddelen voor medewerkers snel, flexibel en goedkoop te vervaardigen.

4Werk exploreert en detecteert bij de verschillende West-Vlaamse maatwerkbedrijven waar er nood is om in cocreatie een proeftuin op te starten. 4Werk wil heel expliciet die brug maken naar de maakindustrie waar deze nieuwe technologieën leiden tot werkbaar werk voor operatoren op industriële werkvloeren. Tijdens het project zijn geïnteresseerde bedrijven nauw betrokken in het lopende cocreatieproces zodat er indien nodig bijgestuurd kan worden.

Bekaert: sombere vooruitzichten – sluiting twee buitenlandse vestigingen

Bekaert gaat wegens de blijvende lage vraag naar staaldraadtoepassingen twee fabrieken sluiten in de Verenigde Staten en Maleisië. De sluitingen in Shelbyville (Kentucky) en het Maleisische Ipoh zijn gepland tegen januari en maart. Eerder dit jaar kondigde Bekaert al de sluiting aan van de fabriek in Moen: de productie van staaldraad voor beton verhuist naar Tsjechië. Begin oktober bereikte het bedrijf hierover een akkoord met de vakbonden, waarbij ook in andere Belgische vestigingen jobs verdwijnen.

Bekaert kende overigens over de eerste negen maanden van 2019 wel een toename van zijn omzet, voor het vierde kwartaal werd alvast een rem gezet op de verwachtingen. Bekaert gaf te kennen  een zwakkere vraag naar staalkoord voor de versteviging van autobanden te verwachten. Ook voor staaldraad zijn de prognoses minder gunstig door sociale protesten in Latijns-Amerika, de verhoging van invoerrechten en de wereldwijde economische verzwakking. De beleggers reageerden gisteren onaangenaam verrast. 

Wanneer vallen de wettelijke feestdagen in 2020?

Tien feestdagen. Als werknemer heb je recht op tien betaalde feestdagen. Welke dat zijn en op welke dag ze vallen in 2020 vind je hier. Als een feestdag samenvalt met een gewone inactiviteitsdag in het bedrijf waar je werkt, moet deze dag dus vervangen worden. 

Wanneer vervangen? Wie bepaalt wanneer deze vervangingsdag valt? Dat is het paritair (sub)comité, de ondernemingsraad, de vakbondsafvaardiging of in overleg tussen werkgever en werknemer. Wanneer de vervangingsdag niet is vastgesteld volgens deze regels, wordt de feestdag vervangen door de eerste gewone werkdag die op die feestdag volgt. De werkgever kan ook de keuze van de vervangingsdag overlaten aan de werknemer.

Sector. Lees meer over de regelingen in jouw sector in de Op Zak’s (Onder Feestdagen).

Collectieve sluiting van je bedrijf

Samen thuis. Wil jouw werkgever het bedrijf sluiten gedurende twee weken in de zomervakantie? In dat geval doet je werkgever er goed aan om de sluitingsdata mee te delen uiterlijk op 31 december 2019. Vanaf 1 januari 2020 kun je immers je vakantie voor 2020 beginnen op te nemen.

Alleen in overleg. De beslissing over de collectieve sluitingsdata moet worden genomen in de ondernemingsraad, met de vakbondsafvaardiging, of door een unaniem akkoord met alle werknemers.

Wijze van mededelen. De collectieve sluitingsdata van het bedrijf moeten verplicht vermeld worden in het arbeidsreglement. Verder is je werkgever verplicht de data aan te plakken en een kopie te bezorgen aan de werknemers en de inspectie.

Kun je vakantiedagen overdragen naar 2020?

Wettelijk verlof. Heb jij nog wettelijke vakantiedagen van 2019 op te nemen? Dan is het belangrijk om te weten dat deze dagen in principe niet overgedragen kunnen worden naar volgend jaar.  Als werknemer mag je ook geen afstand doen van je recht op wettelijk verlof.

Wet vs. praktijk. Voor de wettelijke jaarlijkse vakantie geldt de verplichting om de vakantiedagen op te nemen voor het einde van het vakantiejaar, dus voor 31 december 2019. Voor bijkomende vakantiedagen op sectoraal vlak of ondernemingsvlak kan een overdracht soms wel mogelijk zijn.

Vakantiegeld. Ontvang je als werknemer je vakantiegeld niet van de RVJ of een vakantiekas, dan moet het vakantiegeld voor de niet-opgenomen vakantiedagen wel ten laatste op 31 december uitbetaald worden.

Arbeider in de elektro-technische sector (PsC 149.01)? Check je eindejaarspremie online!

Jouw persoonlijk dossier. Arbeiders uit de elektro-technische sector (PsC 149.01) kunnen het bedrag van hun eindejaarspremie online consulteren via hun persoonlijk dossier bij Volta (My FBZ). Wie nog niet geregistreerd is, kan dit doen aan de hand van het rijksregisternummer en polisnummer of via eID. De papieren fiche werd op 7 november 2019 verstuurd. De eerste betalingen zijn voorzien op 11 december.

My FBZ. Via My FBZ kun je als arbeider uit de sector al je betalingen opvolgen (ziekte, tijdelijke werkloosheid, eindejaarspremie, …), fiscale fiches downloaden alsook reeds ingevulde formulieren voor diverse aanvullende vergoedingen. Een aanrader!

My Volta. Naast My FBZ kun je ook registreren bij My Volta. Daar kan je inschrijven voor opleidingen en infoavonden, attesten en certificaten uploaden, technische artikels raadplegen en je opleidingsCV bekijken en aanpassen.

Werknemers Tenneco werkzekerheid tot 2022

Bij Tenneco in Sint-Truiden is na bijna een maand van werkonderbrekingen iedereen weer aan het werk. Maandag maakte de directie bekend dat er wereldwijd herschikkingen komen waardoor de werkzekerheid in Sint-Truiden nog drie jaar gegarandeerd kan worden. De nieuwe S-lijn gaat niet naar Sint-Truiden maar naar Polen gaan. Een aantal andere componenten worden op hun beurt opnieuw naar Sint-Truiden gebracht, o.a. een afdeling om stukken uit poedermetaal te maken komt terug uit India evenals onderdelen die vandaag in China geproduceerd worden. Het banenverlies van vijftig jobs dat eerst werd aangekondigd, is hiermee afgewend. “Maar indien men niet snel genoeg de herstructurering kan afronden, en de werken die in het verleden werden uitbesteed in India en China terug binnenhaalt, is het niet uitgesloten dat er toch nog afvloeiingen komen”, waarschuwt Rohnny Champagne ABVV Metaal.

Ruim honderd banen minder bij Signify Turnhout

Op een bijzondere ondernemingsraad heeft de directie van Signify, vroegere Philips Lightning, alweer 121 ontslagen aangekondigd.

Op dit ogenblik werken Bij Signify nog 534 mensen, van wie 363 arbeiders. In 2018 waren er nog 670 werknemers, van wie 451 arbeiders.

Hoe (on)tevreden ben jij over je job? Neem deel aan onze ABVV-enquête!

Modern Times (versie III). Het ABVV lanceert een nieuwe versie van zijn enquête ‘Modern Times’. Via deze bevraging willen we zicht krijgen op de arbeidsomstandigheden en –voorwaarden van onze werknemers. Hoe zit het met de verhouding arbeid-gezin? Welke flexibiliteit wordt van jullie gevraagd en wat zijn de gevolgen daarvan? Wat is de concrete impact van digitalisering en automatisering op de werkvloer? Over deze (en meer) zaken willen we graag jouw mening horen!

Sterker staan in onderhandelingen. Via deze link kun je de vragenlijst invullen (duurt slechts tien minuutjes en alle gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt). Met de resultaten kunnen we onze eisen tijdens onderhandelingen nog meer kracht bijzetten en heel gericht informeren en sensibiliseren. Zeker doen dus. En verder verspreiden mag!

(St)app mee op!

SV2020. Naar aanleiding van de sociale verkiezingen 2020 hebben we onze app opnieuw geüpdatet.

Benieuwd? Zowel iPhone- als Androidgebruikers kunnen de app downloaden via de App Store of Google Play. De app biedt rechtstreeks toegang tot het e-loket en de nieuwe campagnematerialen voor de sociale verkiezingen van mei 2020.

Negatieve rente pensioenbrief metaal?

Aanvullend pensioen. Voor arbeiders in de metaalverwerkende nijverheid wordt sinds 2000 een sectoraal aanvullend pensioen voorzien, met bijdragen van de werkgever. Sinds 2000 is er heel wat veranderd aan wetgeving, fiscaliteit, bijdragen en rendementen.

Verhoogde bijdragen. Als ABVV-Metaal hebben we over die jaren heen een verhoging van de bijdragen aan dit fonds kunnen onderhandelen, gaande van 1 % van het loon in 2000 tot 2,29 % sinds 1 juli 2017. De opgebouwde pensioenreserves komen terecht in een individuele rekening bij het Pensioenfonds. Een overzicht van de pensioenrechten wordt jaarlijks per brief afgeleverd via een 'Pensioenoverzicht'.

Op het overzicht staat voor het jaar 2018 een negatief financieel resultaat vermeld bij een deel van de pensioenreserve. Gelukkig voorziet de cao in een minimale rendementsgarantie bij opname van het pensioenbedrag. Dit wil zeggen dat er sowieso bij opname van het pensioenplan 3,25 % rente wordt berekend op stortingen tot en met 2008, en 1,75 %  voor stortingen tussen 2009 en 2018, los van wat de financiële markten doen. Deze verplichte rente wordt dus steeds voorzien. Of hoe een foto van de dag niet altijd is wat het lijkt.

BTB & ABVV-Metaal doen gezamenlijke verklaring over digitalisering

Digitalisering en automatisering zijn een uitdaging voor de werknemers.  Zowel in de maakindustrie als in de transportsectoren. ABVV-Metaal en BTB hebben daar met hun bestuursinstanties een studiedag aan gewijd, en kwamen na bespreking ook met een gemeenschappelijke verklaring.  

Het zal onze leidraad zijn om de uitdagingen waarvoor we staan als vakbond aan te gaan.  

Werknemers Dana staken

Werknemers van Dana ­Belgium (aandrijfsystemen) hebben gisteren het werk neergelegd. Dinsdag had de directie bekendgemaakt dat 22 machines uit de productie moeten verdwijnen. Dat was meer dan aangekondigd, waardoor ongeveer 35 jobs zouden verdwijnen. “Volgens de directie worden enkel de tijdelijke contracten afgebouwd, maar door het grote aantal machines dat verdwijnt, bestaat de vrees dat er in de toekomst nog meer gesnoeid zal worden. Ook in de vaste contracten”, aldus Henk Deprez, secretaris ABVV Metaal. “Met de staking willen  de werknemers een duidelijk signaal geven.” Vandaag overleggen vakbonden en directie. 

Eerste elektrische Volvo in 2020 van de band

In Los Angeles werd de eerste volledig elektrische XC40 gelanceerd. In 2020 zal deze in Gent van de band rollen. Gent zal de wagen produceren voor de wereldwijde markt (China uitgezonderd). De bouw van de elektrische wagen zorgt voor ene transformatie van de fabriek in Gent. Er komt een batterij-fabriek bij. Maar ook het productieproces veranderd ingrijpend. In Gent werken momenteel 6.600 personeelsleden. Dankzij de elektrische auto kan de werkgelegenheid de komende jaren 'stabiel houden'. Vanaf 2025 wil Volvo dat de helft van zijn auto's op een batterij rijdt.