NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Volgens de Europese Arbeidstijdrichtlijn hebben alle werknemers recht op minstens vier weken vakantie met behoud van loon. Het Hof van Justitie hecht hieraan heel veel waarde om werknemers in staat te stellen om te ontspannen en hun vrije tijd naar believen in te vullen.

De Belgische wetgeving garandeerde dit recht echter niet voldoende, aldus het Hof. Een Koninklijk Besluit van 8 februari 2023 (1) moet hier nu verandering in brengen.

Niet-opgenomen vakantie

Een eerste verandering betreft de situatie waarin je je vakantie niet hebt kunnen opnemen voor 31 december van het vakantiejaar. Tot en met 2023 kon je vakantie niet overdragen naar het volgende jaar, maar werd alle niet-opgenomen vakantie gewoon uitbetaald in december. Vanaf 2024 zul je die niet-opgenomen vakantiedagen wel kunnen overdragen naar de twee eerstvolgende vakantiejaren, wanneer de reden voor de niet-opname gelegen is in welbepaalde oorzaken die allen te maken hebben met ziekte of ongeval en/of verloven in het kader van geboorte, adoptie of pleegouderschap. In december van het vakantiejaar waarin normaal de vakantiedagen hadden moeten worden opgenomen, zal de werkgever wel een voorafbetaling doen van deze dagen. M.a.w. er zal nog steeds uitbetaling plaatsvinden in december, enkel de opname van de dagen kan worden overgedragen.

Ziek tijdens je vakantie

De tweede verandering betreft de ziektedagen tijdens de vakantie. Wanneer je ziek wordt voor je vakantie aanvangt, dan valt de vakantie als het ware weg en kun je deze op een later tijdstip nog opnemen. Word je ziek tijdens je vakantie, heb je pech en loopt je vakantie gewoon door. Je bent deze vakantiedagen dan ook kwijt. Dat is tenminste de huidige regelgeving.

Hier komt verandering in vanaf vakantiejaar 2024. Ziektedagen worden niet meer als vakantiedagen beschouwd, of de ziekte nu begonnen is voor of tijdens de vakantie. In beide gevallen kun je de vakantiedagen later nog opnemen. Zo blijven je vier weken vakantie te allen tijde gegarandeerd.

Let wel, de wetgeving zal maar van toepassing zijn op het vakantiedienstjaar (het jaar waarin je de prestaties levert) 2023 en vakantiejaar (het jaar waarin je de vakantie opneemt) 2024!

Wist-je-datje

Aan de wetgeving omtrent het gewaarborgd loon en de controle is er niets gewijzigd. Dit betekent dat je nog steeds aan alle verplichtingen van melding zal moeten voldoen om recht te hebben op gewaarborgd loon. Wanneer je een attest moet afleveren aan je werkgever, zal dit attest duidelijk en verstaanbaar moeten zijn. Ook als dit afkomstig is van een arts in het buitenland. Verder kan je werkgever ook een controlearts aanspreken om je arbeidsongeschiktheid te controleren. Deze mogelijkheid is er ook voor de werkgever wanneer je ziek wordt tijdens je vakantie en je in het buitenland verblijft… Uiteraard zal dit niet zo evident zijn.


(1) KB van 8 februari 2023 tot wijziging van de artikelen 3, 35, 46, 60, 66 en 68 en de invoering van een artikel 67bis in het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers,S. 16 maart 2023