NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

De wet omtrent diverse bepalingen inzake arbeidsongeschiktheid is goedgekeurd en treedt in werking op maandag 28 november 2022. De wet bevat drie maatregelen met betrekking tot de arbeidsongeschiktheid van de werknemer door ziekte of een ongeval:

- een afschaffing van het ziektebriefje voor de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid (drie dagen per kalenderjaar)
- een wijziging van de regeling van het gewaarborgd loon in het kader van progressieve werkhervatting
- een nieuwe procedure voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst op basis van medische overmacht


Afschaffing medisch attest

Vanaf 28/11 ben je niet langer verplicht om een geneeskundig attest, het zogenaamde ‘ziektebriefje’, voor te leggen voor de eerste dag van je arbeidsongeschiktheid. Deze vrijstelling geldt hoogstens driemaal per kalenderjaar. Een uitzondering is mogelijk voor bedrijven met minder dan 50 werknemers. Dat kan enkel via de aanpassing van het arbeidsreglement of door een nieuwe cao te sluiten, waarbij expliciet wordt afgeweken van de algemene regel.

 

Medisch overmacht

De werkgever kan vanaf vandaag een arbeidsovereenkomst pas beëindigen na 9 maanden arbeidsongeschiktheid en op voorwaarde dat er geen re-integratietraject lopende is. Bovendien moet enerzijds de arbeidsarts hebben vastgesteld dat het definitief onmogelijk is om het overeengekomen werk uit te voeren en anderzijds moet de beroepstermijn tegen deze beslissing verlopen zijn.