Vorming
ABVV-Metaal

Durf denken, spreken en handelen

 

Voor het schooljaar 2022-2023 hebben we wederom drie gecentraliseerde opleidingen klaar staan voor de ervaren delegees zodat we hen ook bevoorraden met nieuwe kennis en inzichten. Dat bieden we aan via themagerichte modulevormingen in Bremberg.

Elke modulevorming is een vierdaagse die opgedeeld is in tweemaal 2 dagen (voorjaar 2023). Indien je wenst te overnachten in Bremberg, is dit zelfs mogelijk vanaf de avond voordien. Wil jij deelnemen aan één of meerdere modulevormingen? Contacteer dan jouw hoofddelegee of secretaris. Zij zullen het nodige doen om jou in te schrijven.

 2022 07 26 09 00 25 Document1 Word

 

Welke thema's hebben we voor jullie voorbereid?

Download hier pamflet (PDF)

Module 1: Is loon loon, vandaag en morgen? Meer sociale & economische gelijkheid!

(data: 16-17/01 en 20-21/04/2023)

Inhoud:

Belang Sociale Zekerheid
Zowel tijdens de bankencrisis als de coronacrisis bleek onze Sociale Zekerheid een grote stabiliserende factor te zijn. Ook het belang van een sterk middenveld en een kort op de bal spelende, ingrijpende overheid werd duidelijk. Onze centrale opdracht als vakbond is en blijft hetzelfde: zorgen voor waardig, veilig en gezond werk voor de werknemers tegen een eerlijk loon en met een duurzame Sociale Zekerheid. Als ABVV-Metaal hebben we dus een belangrijke rol te vervullen in het ons blijven verzetten tegen elke aanval tegen onze Sociale Zekerheid en tegen ons systeem van loonindexering.

Rechtvaardige financiering Sociale Zekerheid
Een uitgebreide en sterke sociale zekerheid – waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen – is belangrijker dan ooit. Wie (al dan niet tijdelijk) uit de boot valt, moet kunnen rekenen op een menswaardig inkomen en op begeleiding/ondersteuning naar een andere/nieuwe job of jobinvulling. Een structurele en rechtvaardige financiering van onze sociale zekerheid blijft dus noodzakelijk. Nieuwe financieringsmogelijkheden (bijv. bedrijfstaksen op vervuiling) moeten onderzocht of uitgebreid worden. Bestaande misbruiken (bijv. fiscale constructies om zo weinig mogelijk bijdrage SZ te betalen) moeten worden aangepakt.

Het is meer dan ooit duidelijk dat de koopkracht van de werknemers omhoog moet. Hierbij moet onze prioriteit steeds liggen op een verhoging van de brutolonen in plaats van op een uitbreiding van extralegale voordelen, vooral via zogenaamde ‘cafetariaplannen’. Ook de Seniorencommissie wijst in dit verband op de gevaren van de aangeboden cafétariaplannen: minder brutoloon tijdens de loopbaan betekent minder pensioen na de loopbaan. We moeten de actieve werknemers hierover grondig informeren.

Meer solidariteit en gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
Volgens het loonkloofrapport 2021 van het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen bedraagt de loonkloof nog steeds 9,2 % op niveau van het uurloon en 23,1 % op het niveau van het jaarloon – zonder correctie voor arbeidsduur (telkens in het nadeel van vrouwen). De voorbije jaren daalde de loonkloof wel, maar zeer traag. Verschillende initiatieven werden genomen om de loonkloof te bestrijden zoals de wet ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. 

Het gaat daarbij niet enkel over ongelijke betaling voor gelijk werk. Het principe van 'gelijk loon voor gelijk werk' maakt al lang deel uit van de Europese en Belgische wetgeving. Ook duidt het cijfer erop dat vrouwen doorgaans minder hoge functies bekleden en vaker deeltijds en flexibel werken, waar ook lagere lonen tegenover staan. Typische vrouwenberoepen worden vaak ook lager betaald dan typische mannenberoepen. Door zelf een overzicht te maken van de situatie in je bedrijf, maak je de eventuele loonkoof zichtbaar en bespreekbaar. Transparantie is hier een eerste belangrijke stap.

Doelstellingen:
 • De deelnemers kunnen in eigen woorden uitleggen waarom de sociale zekerheid belangrijk is.
 • De deelnemers kunnen zijn in eigen woorden uitleggen hoe een structurele en rechtvaardige financiering, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, zorgt voor een stabiele toekomst.
 • De deelnemers kunnen actief deelnemen aan het debat over nieuwe financieringsmogelijkheden die onderzocht of uitgebreid moeten worden en over bestaande misbruiken die moeten aangepakt worden.
 • De deelnemers kennen de gevaren van alternatieve verloning i.f.v. de financiering van onze sociale zekerheid.
 • De deelnemers kunnen in eigen woorden aan werknemers/collega’s uitleggen wat de loonkloof is.
 • De deelnemers kennen de instrumenten die meer informatie geven over de loonkloof en genderverschillen op bedrijfsniveau (zoals de tweejaarlijkse loonkloofrapporten).
 • De deelnemers kunnen een gender-neutrale werkomgeving en beleid op de syndicale agenda zetten binnen de onderneming.
 • De deelnemers kunnen van de loonkloof een blijvend sociaal overlegthema maken op alle overlegniveaus.
 • De deelnemers kennen de verschillende stelsels en voorwaarden die de mogelijkheid geven om de loopbaan tijdelijk stop te zetten of de arbeidsduur te verminderen tot aan het pensioen.

Module 2: De klimaattransitie en de impact op jouw job en de sector metaal.

(data: 23-24/01 en 17-18/04/2023)

 
Inhoud:
Evolueren naar een klimaat-neutrale industrie.
De kans is reëel dat onze werknemers de komende jaren met heel wat veranderingen geconfronteerd worden ten gevolge van de inspanningen om te evolueren naar een klimaat-neutrale industrie. Denk bijvoorbeeld aan de invoering van nieuwe (klimaatvriendelijke, circulaire) productieprocessen of nieuwe producten (bijv. onderdelen voor elektrische wagens). Of bepaalde jobs en functies die verdwijnen, terwijl er terzelfdertijd (al dan niet in hetzelfde bedrijf) nieuwe jobs ontstaan. Wat de impact van de transitie ook is, steeds moet ze het voorwerp uitmaken van sociaal overleg op alle relevante niveaus (onderneming – sector – nationaal). Het actief betrekken van werknemers om samen transitiepaden uit te tekenen is een cruciale voorwaarde voor het realiseren van een rechtvaardige en breed gedragen transitie.

De transitie naar een klimaat-neutrale industrie is een prioriteit. Minstens even belangrijk is dat die transitie op een sociaal rechtvaardige wijze geschiedt. We moeten ervoor zorgen dat iedereen kansen krijgt, dat niemand uit de boot valt en dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. In onze visie staan vijf pijlers centraal: sociale dialoog, de creatie van jobs, investeren in opleiding en vaardigheden, respect voor werknemers en een sterke sociale bescherming.

Doelstellingen:
 • De deelnemers kunnen in eigen woorden uitleggen wat de rol van de vakbond is bij de klimaatdoelen 2030.
 • De deelnemers vinden het belangrijk om als vakbond mee een stem te hebben in het klimaatbeleid.
 • De deelnemers kunnen in eenvoudige bewoording het belang van een klimaat-neutrale industrie uitleggen aan een collega.
 • De deelnemers kunnen opsommen wat belangrijke aandachtspunten zijn bij de overgang naar een duurzame industrie: volwaardige jobs met goede loon- en arbeidsvoorwaarden, werkbaar werk, koopkracht, een veilige en gezonde werkomgeving).
 • De deelnemers kunnen de situatie inzake grondstoffenbevoorrading op hun bedrijf inschatten en aankaarten op het sociaal overleg.

 

Samenwerking: 

Voor deze module werken we samen met Wim Careel (studiedienst ABVV-Metaal) en Reset.Vlaanderen (het voormalige Arbeid en Milieu).


Module 3: Actief aan de slag met toxische polarisatie en syndicale strijd tegen extreem rechts voeren.

(=herhaling van module 1 – schooljaar 21-22)

(data: 30-31/01 en 05-06/06/2023)

Inhoud:

Polarisatie op de werkvloer.
De verschillen die typerend zijn voor onze superdiverse samenleving leiden vaak tot onbegrip, discriminatie en racistische conflicten binnen ons werkterrein. Steeds meer bedrijven worden geconfronteerd met een werkvloer waar mensen met verschillende achtergronden en overtuigingen productief en aangenaam moeten samenwerken. Verschillen in taal, gender en cultuur kunnen aanleiding zijn voor discriminatie en polarisatie op de werkvloer.

Welke rol kunnen wij als vakbond spelen in de strijd tegen extreemrechts?
Wij kunnen een belangrijke rol spelen, want we zijn – meer dan de politieke partijen – massaal aanwezig onder de bevolking, namelijk op de werkvloer. Vakbonden tellen zo’n 3,5 miljoen leden, waarvan er toch een paar honderdduizend actief zijn. Zij kunnen bij hun werkmakkers een dam opwerpen tegen de ideeënstroom van extreemrechts, die de crisis afwentelt op kwetsbare groepen, de illusie verspreidt dat alles opgelost is zodra we de centen voor het eigen volk houden … De vakbond kan ook druk zetten op de politieke wereld. Niet alleen over sociaaleconomische thema’s, maar ook in brede maatschappelijke debatten kunnen wij een positie innemen en aan de politiek eisen stellen. Onze boodschap is duidelijk: kwetsbare groepen mogen niet tegen elkaar opgezet worden. We moeten ook eisen dat het cordon sanitaire gehandhaafd blijft. In een land waar wij meer dan de helft van de werkende mensen organiseren, zullen wij niet tolereren dat extreemrechts mee aan de macht komt. We moeten ten slotte ook onze eigen leden wijzen op het belang van deze strijd en initiatieven nemen om hen alert te maken.

Doelstellingen:
 • De deelnemers kunnen in eigen woorden uitleggen wat polarisatie is.
 • De deelnemers kunnen in een praktijkvoorbeeld aanduiden welke van de vijf rollen (duwer, medestander, stille, bruggenbouwer, zondebok) verschillende personen innemen.
 • De deelnemers kunnen een eigen mening formuleren over de rol van (sociale) media bij polarisatie.
 • De deelnemers kunnen met hulp van een stappenplan een doordacht antwoord formuleren op polarisatie.
 • De deelnemers kunnen in hun eigen onderneming vormen van polarisatie herkennen.
 • De deelnemers kunnen informatie opzoeken over het beleid en visie van de eigen onderneming rond polarisatie.
 • De deelnemers kunnen de ABVV-visie vergelijken met het beleid van de onderneming rond polarisatie.
 • De deelnemers kunnen actie ondernemen om solidariteit en verbondenheid te creëren.

Samenwerking: 

Voor deze module werken we samen met het Hannah Arendt Instituut en Vincent Scheltiens (historicus UA).