TIJD 
voor actie

Tegenover het asociale beleid van ieder voor zich en niemand voor ons allen, is er maar één antwoord: solidariteit. Volg onze campagne in de strijd voor meer samenhorigheid.

 

Lokale voorzieningen zijn een recht, maar lijken binnenkort in het gedrang te komen. Want vanaf 2016 laat de Vlaamse regering de steden en gemeenten vrij om al dan niet de Vlaamse subsidies voor lokaal beleid inzake jeugd, sport, cultuur, onderwijsflankering, kinderarmoede, ontwikkelingssamenwerking en integratie ook voor die beleidsdomeinen te gebruiken.

Door de bestemming van de subsidies af te schaffen, verdwijnt de Vlaamse garantie dat lokale besturen nog investeren in sportkampen of jeugdbeleid, in bibliotheek of cultureel centrum, in naschoolse kinderopvang of integratie. Lokale besturen kunnen er vanaf 2016 voor kiezen die middelen in te zetten voor wegenonderhoud, riolering... of om hun financiële toestand in evenwicht te brengen.

Maar de toegang tot collectieve voorzieningen voor informatie, cultuur, jeugd, sport enzovoort is een basisrecht. Dat recht staat nu op de helling. Hiermee zullen de verschillen tussen betrokken, gedreven gemeenten en andere, tussen rijke en arme gemeenten nog verder groeien.

Vlaanderen mag niet overhaast de bestemming van zijn subsidies aan de lokale besturen afschaffen. Daarmee geeft het alle sturende en stimulerende instrumenten uit handen die het recht van alle burgers op de lokale dienstverlening garanderen.

Wij vragen het Vlaams Parlement, dat nog voor de zomervzkantie stemt over deze hervorming, om een toekomstgerichte hoorzitting en een debat over een beleidskader dat de rechten van alle burgers op lokale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening garandeert. Ben jij het daarmee eens? Teken dan de petitie van Hart boven Hard.

visie

sidebar2