Door corona kan het zijn dat je werkgever nu minder werk heeft. Mogelijks verwacht je werkgever wel dat het werk na de epidemie zal toenemen. De verleiding is dan misschien groot voor je werkgever om je ertoe aan te zetten nu je verlof op te nemen, en niet later, wanneer het drukker dreigt te worden. Hier kun je lezen of je werkgever je al dan niet kan verplichten om vakantie op te nemen.

Kan je werkgever de onderneming collectief sluiten tijdens de lockdown?

Collectieve vakantiedagen kunnen worden vastgelegd door het paritair comité, maar weinig paritaire comités maken van deze mogelijkheid gebruik. Indien het paritair comité geen collectieve sluiting vastlegt, kunnen de collectieve sluitingsdagen op ondernemingsniveau worden vastgelegd.

Een werkgever kan niet eenzijdig beslissen om een collectieve sluiting in te voeren. De werknemers moeten hiermee instemmen en het arbeidsreglement moet worden gewijzigd. Er is hiervoor een specifieke procedure vastgelegd waarbij de ondernemingsraad, de vakbondsafvaardiging of bij gebrek daaraan alle werknemers zijn betrokken. 

In principe kan een vastgelegde sluiting nog worden gewijzigd, mits dezelfde procedure wordt gevolgd. Echter, omdat de werknemers vanaf 1 januari 2021 hun vakantie kunnen beginnen opnemen, dient een collectieve sluiting in de praktijk te worden vastgelegd voor 31 december 2020. De werkgever kan immers niet eenzijdig reeds opgenomen vakantiedagen intrekken.

Kan je werkgever je verplichten om je vakantiedagen op te nemen?

Werknemers hebben recht op vakantie. De vakantiedagen kunnen niet eenzijdig worden vastgelegd, noch door de werkgever, noch door de werknemer. Voor het vastleggen van de vakantie is een akkoord vereist. Meestal gaat het om een individueel akkoord, maar het kan ook een collectief akkoord zijn op het niveau van het paritair comité of de onderneming.

Werden er op het niveau van het paritair comité of de onderneming geen afspraken gemaakt over de opname van vakantie, dan wordt de vakantieperiode vastgesteld in overleg tussen werkgever en werknemer. Een werkgever kan een werknemer dus niet opleggen op welke dagen hij vakantie moet nemen.

Kan je werkgever je verplichten om je ADV- of inhaalrustdagen op te nemen?

Hier geldt hetzelfde principe. Inhaalrust kan niet eenzijdig door de werkgever opgelegd worden omwille van de coronacrisis. Ook ADV-dagen worden in principe opgenomen in overleg tussen werkgever en werknemer.

Als de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur in de onderneming op jaarbasis wordt bereikt door toekenning van ADV- of inhaalrustdagen, dan moeten deze dagen wel vóór het einde van het jaar worden opgenomen. Is dit niet het geval, dan wordt de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur overschreden en riskeert de werkgever sancties.

Kun je je vakantie uitstellen als je in tijdelijke werkloosheid bent?

Had je al vakantiedagen ingepland maar ben je tijdelijk werkloos? In dat geval neem je best contact op met je werkgever. Als zowel werknemer als werkgever akkoord zijn, dan kan dat verlof worden ingetrokken. Je blijft dan tijdelijk werkloos en zult je vakantiedagen op een later tijdstip kunnen opnemen. Let wel: de werkgever is niet verplicht om dit te doen, er is steeds een wederzijds akkoord nodig.

Voor meer info, zie:

https://www.abvv.be/-/corona-vragen-antwoorden