STA MEE OP TEGEN CORONA

Sta mee op tegen corona! Verspreid solidariteit, geen virus. 

 

De coronacrisis is letterlijk en figuurlijk grenzeloos. Wereldwijd nemen regeringen buitengewone maatregelen om de pandemie in te dijken. De eerste bezorgdheid is daarbij de bescherming van de volksgezondheid en de gezondheidszorg. Maar velen maken zich ook zorgen over economische overlevingskansen. Wij vroegen aan syndicale collega’s uit de hele wereld om een korte stand van zaken.

Balázs Babel, ondervoorzitter van de Hongaarse Metaalbond Vasas

Wat is de huidige situatie in Hongarije?

De overheid roept op om thuis te blijven, maar de mensen mogen nog altijd werken, winkelen of sporten. De Orban-regering heeft een noodwet goedgekeurd waarbij ze per decreet kan regeren, zonder inspraak van het parlement. Er ligt momenteel een decreet rond arbeid op tafel. Twee elementen verontrusten ons: de werkgever kan eenzijdig het werkschema wijzigen, zonder voorafgaand overleg. De werkgever kan zijn medewerkers een uur van tevoren informeren over een verandering in shift. Het tweede element is zorgwekkender. In het decreet staat dat de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer kan afwijken van de (arbeids)wetgeving. Daarmee kan de werkgever alles opleggen: arbeidstijd, rusttijd, vakantie, minimumloon, opzegtermijn of ontslagvergoeding.

Hoe reageren de werknemers?


Ze zijn bang om hun job te verliezen en worden gechanteerd door de bedrijven. Sommige bedrijven verplichten werknemers om verlof zonder wedde te nemen ook al is dit onwettig in Hongarije. Anderen willen dan de arbeidstijd unilateraal verlengen. Werknemers worden gechanteerd met hun job als ze weigeren. 

We proberen akkoorden te sluiten met werkgevers rond flexibiliteit daar waar VASAS vertegenwoordigd is, maar dat is in minder dan één vierde van de werkplekken.

Wat betekent dat voor het syndicaal werk?

We zijn een campagne gestart « Don't sign it !» Onze boodschap naar de werknemers is om de vakbonden te raadplegen vooraleer zij een aanpassing in de arbeidsovereenkomst tekenen.

 

Ben Davis, directeur internationale betrekkingen bij de Amerikaanse United Steelworkers

Wat is de huidige situatie in de VS?

 Zoals je weet, zijn de Steelworkers actief in VS en Canada. In de VS zitten we in de stijgende fase van de corona-epidemie. Het land is niet voorbereid. Er zijn te weinig testkits, geen afspraken rond veilig werken en onvoldoende PPE’s (personal protection equipment). De Verenigde Staten zijn een federaal land en gelukkig zijn een aantal staten, zoals New York en Californië wel verder gegaan dan de regering-Trump. Anderzijds zijn er nog een achttal staten doorgaans met een republikeinse meerderheid die nog niks ondernomen hebben.  

Hoe reageren de werknemers?

Je zou grofweg kunnen stellen dat de helft van de werknemers bezorgd is en thuis wilt blijven, terwijl de rest wenst te werken. Een aantal staten laten enkel essentiële diensten werken, maar wie of wat essentieel is, wordt op statenniveau beslist. We proberen op bedrijfsniveau akkoorden te sluiten met de 5000 ondernemingen waar we actief zijn in VS en Canada. 

We hebben geen systemen van technische werkloosheid. Werknemers worden hier gewoon ontslagen wanneer de zaak sluit of de activiteit afneemt. De Amerikaanse, federale regering heeft een aantal maatregelen genomen voor de werklozen, maar de implementatie gebeurt in de staten. Een aantal Staten zijn niet voorzien op een lockdown. Werklozen kunnen niet terecht op een website om steun aan te vragen en hun telefonische diensten zijn overstelpt. Vergeet ook niet dat niet iedereen met een computer overweg kan, een internetaansluiting heeft of Engels begrijpt!

Wat betekent de coronacrisis voor het syndicaal werk?

We proberen de werknemers zoveel mogelijk te informeren en in de bedrijven waar we actief zijn, sluiten we akkoorden met werkgevers om veilig te werken of om de periode van inactiviteit op te vangen.

 Eyüp Özer, internationaal secretaris van de Turkse Metaalbond Birlesik Metal-is

Wat is de huidige situatie in Turkije?

Turkije telt veertigduizend coronagevallen, maar het aantal ligt hoger, aangezien er onvoldoende testkits zijn om de mensen te testen. Er is geen algemene lockdown, behalve voor plus 65-jarigen en sinds deze week voor de min 20-jarigen. Deze mensen krijgen geen enkele inkomenssubsidie van de overheid. De jongeren mogen zich wel nog verplaatsen van en naar het werk.

Hoe reageren de werknemers?

De dienstensector zoals restaurants, hotels enzovoort ligt plat. De werknemers worden gevraagd om onbetaald verlof te nemen. De overheid compenseert het inkomensverlies met een kleine vergoeding van om en bij de 180 euro per maand. 

In de industrie draait de productie nog, ook al liggen de automobielfabrieken stil en verwachten wij dat de toeleveranciers binnenkort zullen volgen. De rest van de industrie begint de gevolgen van de coronacrisis te voelen. Er is minder vraag naar producten en dus minder productie. Werknemers worden op tijdelijke werkloosheid gezet. In Turkije bedraagt de compensatie bij tijdelijke werkloosheid slechts 60 % van het loon. Om recht te hebben op deze compensatie moet je wel 450 dagen bijdragen aan de sociale zekerheid wat de jongeren penaliseert die onvoldoende bijgedragen hebben. 

Gedurende deze periode is het verboden om werknemers te ontslaan.

Wat betekent dat voor het syndicaal werk?

Samen met de confederatie en andere organisaties hebben we een eisenbundel opgesteld voor de regering. We vragen een hogere bijpassing bij technische werkloosheid, extra veiligheidsmaatregelen en het stopzetten van de niet-essentiële activiteiten. Ook voor de niet-reguliere sector. De regering is niet ingegaan op onze vraag, maar heeft wel een aantal maatregelen genomen die positief zijn. 

In de fabrieken die gesyndiceerd zijn, hebben we afspraken gemaakt met de werkgevers rond extra veiligheidsmaatregelen en eventueel een extra bijpassing bij werkloosheid. 

Hier en daar werd de productie gestopt, ook al beweert de regering en de werkgevers dat dit illegaal is. Maar wij baseren ons op de veiligheidswetgeving die stelt dat als het leven van een werknemer in gevaar is, je de productie mag stoppen. 

Rond veiligheid hebben we ons geïnspireerd op het Koreaans voorbeeld bij Huyndai. We vragen maskers, social distancing, aanpassing van de kantine om de afstanden te respecteren, …

De coronacrisis is letterlijk en figuurlijk grenzeloos. Wereldwijd nemen regeringen buitengewone maatregelen om de pandemie in te dijken. De eerste bezorgdheid is daarbij de bescherming van de volksgezondheid en de gezondheidszorg. Maar velen maken zich ook zorgen over economische overlevingskansen. Wij vroegen aan syndicale collega’s uit Frankrijk, Nederland, Luxemburg en Polen naar een korte stand van zaken.

 

Philippe Martinez, secretaris-generaal van de Franse CGT

Wat is de huidige situatie in Frankrijk?

We zitten in de stijgende fase van de curve zoals in vele landen. Meer en meer zieken worden behandeld in ziekenhuizen. In twee regio’s, de Grand-Est en de Île-de-France zijn de intensive care-afdelingen verzadigd.

Hoe reageren de werknemers?cgt

Ze maken zich zorgen. Voor ons is er een dubbele inzet. Eén, we weten dat thuisblijven de beste manier is om niet besmet te raken. Daarom vragen wij aan de Franse regering om net zoals in Italië en Spanje, de niet-essentiële activiteiten te sluiten. De tweede inzet is om de werknemers die toch nog werken te beschermen.  Voor de essentiële diensten vragen wij betere beschermingsmiddelen. Dat is uiteraard voor de werknemers in de zorg, maar ook voor de mensen die poetsen, de chauffeurs en handel. Zo zijn recent een uitzendkracht in de logistiek bij Fedex en een caissière bij Carrefour in Saint-Denis, in de grote distributie, overleden.

Wat betekent dat voor het syndicaal werk?

De eerste taak is de werknemers informeren. Verder moeten wij hen bijstaan om ervoor te zorgen dat ze over de nodige beschermingsmiddelen kunnen beschikken.

De Franse regering heeft een aantal decreten aangenomen waaronder de uitbreiding van de wekelijkse arbeidstijd tot 60 uren per week of de vermindering van de rusttijden. Die decreten zijn geldig tot december 2020. Ook daar zullen we er alles aan doen zodat die maatregelen niet worden uitgevoerd.

 

Petra Bolster, verantwoordelijke voor de Metaalelektro binnen de Nederlandse FNV

 petrabolster
Wat betekent de coronacrisis voor het syndicaal werk?

De werknemers reageren heel divers op de crisis. Wat het betekent voor het vakbondswerk? Het is heel druk. Wij maken uiteraard afspraken op centraal niveau met de regering over noodmaatregelen. En op bedrijfsniveau proberen wij afspraken te maken met werkgevers om de gevolgen voor werknemers zoveel mogelijk te beperken. Uiteraard staat de gezondheid van de werknemers voorop.

 

Stefano Araújo, verantwoordelijke voor de staalsector voor de Luxemburgse OGBL

Wat is de huidige situatie in Luxemburg?

De socio-economische situatie in Luxemburg is dezelfde als in de ons omringende landen. Er zijn vandaag bedrijven gesloten. De essentiële diensten blijven open en daarnaast hebben we een groep ondernemingen die nog draaien, waaronder de staalsector. Bedrijven werden gesloten omdat orders wegvielen of omdat het personeel de situatie onveilig vond. 

De regering probeert de bevolking en de bedrijven te helpen via economische werkloosheid en financiële hulp aan de ondernemingen. 

Hoe reageren de werknemers?

Ze maken zich zorgen als ze gaan werken. Vergeet ook niet dat Luxemburg een groot aantal grensarbeiders telt, waaronder veel Fransen afkomstig uit de regio Grand-Est. Wij proberen een maximum aan beschermingsmiddelen te voorzien op de vloer.

Wat betekent dat voor het syndicaal werk?

Het syndicaal leven gaat voort. In Luxemburg is de werkgever verplicht om te overleggen met de bonden. Heel wat ondernemingen zijn zich volop aan het reorganiseren omwille van de verminderde vraag of het gestegen absenteïsme door ziekte, ouderschapsverlof of congé. Wanneer shifts worden afgebouwd, proberen we het financieel verlies te beperken. We proberen de koopkracht van de werknemers maximaal te behouden in veilige werkomstandigheden.

 

Adam Rogalewski, directeur van het internationaal departement van de Poolse OPZZ

Wat is de huidige situatie in Polen?

De situatie is vergelijkbaar met andere landen. Polen telt wel minder coronabesmettingen dan West-Europa, maar het aantal stijgt snel. Wat wel verschilt, is de gezondheidszorg. De Poolse gezondheidszorg is niet zo goed, ondergefinancierd en bovendien zijn heel wat artsen en verplegers verhuisd naar andere landen in West-Europa.


Hoe reageren de werknemers?

Ze zijn uiteraard bezorgd voor hun gezondheid. De regering heeft compensaties voorzien voor tijdelijke werkloosheid, maar tot nu toe zijn er geen massale ontslagen. We vrezen wel dat de werkgevers corona zullen gebruiken om personeel te ontslaan en/of de loon- en arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Onduidelijk is de situatie voor de (nep-)zelfstandigen en de vierhonderdduizend postal workers.   


Wat betekent dat voor het syndicaal werk ?

OPZZ vraagt de regering om de compensatie te verhogen om het koopkrachtverlies te minimaliseren. Verder volgen we de situatie op in de ondernemingen. We willen niet dat de werkgevers de situatie aangrijpen om mensen te ontslaan of te morren aan de lonen. We vragen extra en betere beschermingsmiddelen in het bijzonder voor de zorg.