SOCIALE
VERKIEZINGEN

Alles over de Sociale Verkiezingen 2020. 

 

X + 70: aanduiding getuigen

Op X + 70 (tussen 27 oktober en 9 november, naargelang de kieskalender van de onderneming) worden de getuigen aangeduid door de vakbonden. Er kunnen evenveel getuigen worden aangeduid als er stembureaus zijn. Voor elke getuige wordt ook een plaatsvervanger aangeduid. De getuigen spelen een belangrijke rol bij de kiesverrichtingen. Zo mogen zij aanwezig zijn bij de overhandiging van de oproepingsbrieven en houden ze toezicht op het goed verloop van de stemming. Ben je aangeduid als getuige, lees dan zeker de Getuigengids van het ABVV om precies te weten wat je te doen staat. Je vindt de gids hier


X + 77: kandidaten- en kiezerslijsten definitief

Op X + 77 (tussen 3 en 16 november) plakt de werkgever de definitieve kandidatenlijst aan. Die lijst kan door de vakbond nog tot X + 76 worden gewijzigd in een beperkt aantal gevallen, bijvoorbeeld bij intrekking van de kandidatuur, overlijden van of ontslag door een kandidaat. Op X + 77 wordt deze lijst definitief afgesloten. Alleen de kandidaten op deze lijst genieten de bescherming van de wet van 1991. Het is ook op basis van deze lijst dat de werkgever de stembiljetten opmaakt.

X + 77 is ook de laatste dag waarop de kiezerslijst kan worden aangepast. Ten laatste op X + 77 kunnen de werknemers die de onderneming hebben verlaten, maar nog op de kiezerslijst staan, worden geschrapt. Dat geldt ook voor de uitzendkrachten die niet zouden voldoen aan de kiesvoorwaarden. De schrapping gebeurt niet ambtshalve, maar op basis van een beslissing van de OR of het CPBW. Zijn er geen organen, dan beslist de werkgever samen met alle leden van de vakbondsafvaardiging. De beslissing tot schrapping moet unaniem zijn. Is er geen eenparigheid, dan blijft de kiezer dus op de kiezerslijst staan.

X + 80: verdeling oproepingsbrieven

Op X + 80 (tussen 6 en 19 november) worden de oproepingsbrieven overhandigd of opgestuurd. Wordt er fysiek gestemd, dan zal de werkgever 10 dagen voor de stemming de oproepingsbrieven in de onderneming overhandigen. In de onderneming wordt een bericht aangeplakt dat de overhandiging heeft plaatsgehad. Dit bericht kan worden vervangen door een elektronische kennisgeving.

De werknemers die niet in de onderneming aanwezig zijn op de dag(en) van overhandiging, worden opgeroepen per aangetekende brief. Alternatieve vormen van oproeping zijn mogelijk als de werkgever het bewijs kan leveren van verzending en ontvangst of wanneer er binnen de OR of het CPBW daarover een unaniem akkoord is.

Wordt er per brief gestemd, dan zal de voorzitter van het stembureau de oproepingsbrieven en stembiljetten ten laatste 10 dagen voor de verkiezingen overhandigen aan de kiezers, en dit tegen ontvangstbewijs. Voor de kiezers die niet aanwezig zijn op de dag(en) van overhandiging, zullen de oproepingsbrieven en stembiljetten per aangetekend schrijven worden opgestuurd.

Meer informatie nodig? Op de website van de FOD WASO vind je alle details en zelfs modelformulieren.