Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

In ’t kort. Vanaf 1 juni voorzien de discriminatiewetten en de welzijnswet een betere bescherming voor wie zich op deze wetten beroept. Deze nieuwe wetgeving is er gekomen, omdat België de Europese anti-discriminatierichtlijnen vanuit Europa niet correct had omgezet.

Waarom? Het doel van de nieuwe wetgeving is een betere bescherming tegen elke vorm van een nadelige behandeling na een klacht of een procedure. 

  • Denk aan de beëindiging van de arbeidsbetrekking, de eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden, …
Ook de definitie van een klacht was te beperkt en werd uitgebreid. Je bent voortaan ook beschermd wanneer je een melding doet, een rechtsvordering instelt of wanneer de inhoud van een klacht, melding of rechtsvordering verband houdt met discriminatie.

  • Bij overtreding heb je recht op een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan het loon voor 6 maanden.
Wie? Niet enkel de rechtstreekse getuigen en diegenen die een klacht hebben neergelegd worden beschermd.

  • Ook beschermd: al wie het slachtoffer raad geeft, hulp biedt of bijstaat, de schending van de wet opwerpt of meent het slachtoffer te zijn van geweld of pesterijen op het werk, als die verband houden met een discriminatiegrond of seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk.
Vanaf wanneer? Je bent beschermd vanaf het moment dat je werkgever kennisneemt van de klacht of er kennis van had kunnen nemen.

Nog nieuw. Je hoeft geen re-integratieverzoek meer in te dienen, je kunt de schadevergoding cumuleren met andere vergoedingen en is er een anti-misbruikbepaling.