Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Waarover?
Sefocam is een vzw die paritair is samengesteld en administratieve ondersteuning en diensten biedt aan de verschillende Fondsen voor Bestaanszekerheid voor de aanverwante metaalsectoren (en sinds kort ook textiel).

Ook Sefoplus (OFP), ons pensioenfonds die de pensioenplannen van paritair comité 112 (garages) en de paritaire subcomités 149.02 (carrosserie),149.03 (edele metalen), 149.04 (metaalhandel), 142.01 (terugwinning van metalen) en de sector van de textielnijverheid (pc 120/214) opvolgt en uitbetaalt, krijgen hun ondersteuning van Sefocam.

Wat?
Na een grondige kostenanalyse werd besloten om de zetel te verhuizen naar de kantoren van Volta (Marlylaan15/8 1120 Brussel).

Waarom is dat belangrijk?
Sefoplus (en dus ook Sefocam) staan in voor het beheer van de afzonderlijke vermogens van de verschillende sectoren voor zowel het pensioenluik (het aanvullend pensioen dat jullie elke dag opbouwen) als het solidariteitsluik (de ondersteuning ingeval van tijdelijke werkloosheid of ziekte etc.).

In het kader van het pensioen- en solidariteitsbeheer, storten de werkgevers maandelijks premies. Deze worden beheerd op aparte rekeningen en worden uitgekeerd op het moment van (wettelijke) pensionering (pensioenbeheer) of op het moment van tijdelijke werkongeschiktheid (solidariteitsbeheer). Vermits de meeste plannen al in voege zijn sinds 2003, gaat het intussen over  aanzienlijke fondsen die als een goede huisvader beheerd moeten worden.

We zijn dan ook blij dat de bestuurders door deze verhuizing de kosten zullen kunnen drukken, zodat nog meer aandacht kan besteed worden aan de service naar onze leden toe.