Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Op 22 juni heeft het ABVV het interprofessioneel akkoord 2021-22 goedgekeurd. Dat gebeurde met een zeer nipte meerderheid. Ook de andere vakbonden (ACV en ACLVB) gaven hun akkoord. Het is nu wachten op de nationale cao’s en wetteksten. Na de zomervakantie starten de sectorale onderhandelingen. Daarbij zullen we alles uit de kast halen om onze werknemers te geven waar ze recht op hebben!

Waarover gaat het?

Het sociaal akkoord tussen werkgevers en vakbonden bevat afspraken over hogere minimumlonen, de eindeloopbaan (SWT en landingsbanen), vrijwillige overuren en de tweede pensioenpijler. De loonmarge van 0,4 procent en de corona-remie van maximaal 500 euro netto maken hier geen deel van uit. Dit laatste werd immers bij wet geregeld door de regering, nadat de werkgevers pertinent weigerden om hierover aanvaardbare afspraken te maken.

Onze visie

ABVV-Metaal had de ontwerptekst reeds op 18 juni goedgekeurd, na uitvoerige consultatie en stemming in de federaties. Ons standpunt hebben we al uitvoerig toegelicht. Er zijn belangrijke positieve elementen zoals betere landingsbanen en hogere minimumlonen. Maar er zijn ook negatieve punten zoals de vrijwillige overuren en het niet-verlagen van de SWT-leeftijd bij herstructureringen. Van de loonmarge zeggen we dat ze te laag is en dat we van de strijd tegen de onrechtvaardige loonwet een speerpunt gaan maken.

Maar zoals gezegd: nu gaan we aan de slag om in onze metaalsectoren het onderste uit de kan te halen, onder meer wat de coronapremie betreft!