Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

De gendercommissie van ABVV-Metaal komt ongeveer driemaal per jaar samen, onder voorzitterschap van Marc Lenders, algemeen secretaris van ABVV-Metaal. In de gendercommissie van ABVV-Metaal zetelen secretarissen en afgevaardigden uit de verschillende sectoren van de metaalindustrie (automobiel, metaalverwerking, ...). Het gaat hierbij niet alleen om vrouwen, er nemen ook mannen deel aan de activiteiten van de commissie. De samenstelling weerspiegelt de visie van ABVV-Metaal dat gender
geen exclusieve zaak voor vrouwen is. 

Het doel van deze commissie bestaat erin om alle geledingen van ABVV-Metaal te sensibiliseren voor de genderdimensie. De gendercommissie is een volwaardig adviesorgaan voor de werking van de Centrale, ook voor de uittekening van standpunten. De gendercommissie volgt de actualiteit en speelt ook in op de dagorde van het federaal vrouwenbureau van het ABVV. Zo werd er de voorbije jaren gedebatteerd over de gevolgen van de crisis en de besparingsmaatregelen van de regering op het vlak van tijdskrediet, pensioenen en werkloosheid, evenals de flexibiliseringsmaatregelen van de wet werkbaar wendbaar werk.

Enkele voorbeelden ‘bewijzen’ de concrete invloed van de gendercommissie op de werking van de Centrale. Op initiatief van de gendercommissie kreeg ‘gendermainstreaming’ verder ingang binnen de syndicale vorming van ABVV-Metaal, waardoor de genderdimensie nu transversaal wordt behandeld in alle vormingssessies. De input van de commissie in het cao-overleg zorgt voor een blijvende alertheid van de onderhandelaars voor de genderdimensie, waardoor nog bestaande discriminaties worden weggewerkt. Dit leidde er o.a. bij de laatste onderhandelingen toe dat het vaderschapsverlof in alle cao’s werd vervangen door geboorteverlof.

De aandacht voor ‘gendermainstreaming’ zet zich door in de werking en communicatie van ABVV-Metaal. ABVV-Metaal neemt elk jaar enthousiast deel aan Equal Pay Day, streeft naar genderneutraliteit in publicaties en heeft een beleid om vrouwelijke militanten en experten aan het woord te laten. Ook inhoudelijk wordt veel aandacht besteed aan gender, met berichtgeving over de loonkloofwet, de rol van de ondernemingsraad en de vakbondsafvaardiging bij het wegwerken van loonverschillen tussen mannen en vrouwen, tools voor het invoeren van een genderneutrale functieclassificatie, ...