Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Door de wet van 17 mei 2019 tot erkenning van de mantelzorgers werd een nieuw thematisch verlof in het leven is geroepen, het verlof voor mantelzorgers.

Erkenning als mantelzorger

De werknemer die dit nieuw verlof voor mantelzorg wil opnemen, moet erkend zijn als mantelzorger zoals voorzien in het koninklijk besluit van 16 juni 2020. Een mantelzorger is een persoon die doorlopende of regelmatige hulp en bijstand verleent aan een persoon die erkend is als zorgbehoevende. De mantelzorger hoeft dus niet per se familie te zijn van de geholpen persoon.

De erkenning moet worden aangevraagd bij het ziekenfonds, via een verklaring op eer en uiteraard met het akkoord van de geholpen persoon of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger. Deze aanvraag kan gebeuren vanaf 1 september 2020.

Aanvraag werkgever: wanneer, hoelang en voor wie?

Na de erkenning als mantelzorger, en dus ook vanaf 1 september 2020, kan de werknemer het mantelzorgverlof bij zijn werkgever aanvragen. De werknemer moet zijn aanvraag schriftelijk doen en dat minstens zeven dagen vóór de ingangsdatum van het mantelzorgverlof, tenzij de werkgever akkoord gaat met een kortere termijn.

Het mantelzorgverlof kan zowel door voltijdse als deeltijdse werknemers worden opgenomen. De duur van de volledige schorsing is beperkt tot één maand per zorgbehoevende persoon. Verspreid over de hele loopbaan, kan maximaal zes maanden mantelzorgverlof worden opgenomen.

Voltijdse werknemers kunnen hun loopbaan ook verminderen tot de helft of met één vijfde. Het mantelzorgverlof kan dan worden opgenomen gedurende twee maanden per zorgbehoevende persoon en met een maximum van twaalf maanden over de gehele beroepsloopbaan.

Uitkering

Wie mantelzorgverlof opneemt, ontvangt geen loon, maar kan bij de RVA een uitkering aanvragen. Een aanvraagformulier en een infoblad zullen binnenkort beschikbaar zijn op www.rva.be. Voorlopig is de uitkering dezelfde als bij het medische bijstand, maar een koninklijk besluit kan nog een specifieke uitkering voor het mantelzorgverlof toekennen.

Ontslagbescherming

Net als bij de andere thematische verloven geniet de mantelzorger een ontslagbescherming, vanaf de schriftelijke kennisgeving tot drie maanden na de einddatum van het mantelzorgverlof. De werkgever die de mantelzorger toch ontslaat, moet een beschermingsvergoeding van zes maanden loon betalen, tenzij hij kan aantonen dat er een dringende of gegronde reden aan de basis lag van het ontslag.