Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Op 14 mei 2020 werd het koninklijk besluit inzake het corona-ouderschapsverlof gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Ouders kunnen er gebruik van maken om de combinatie (thuis-)werk-gezin enigszins te verlichten. De maatregel gaat in op 1 mei en geldt tot 30 september 2020. De aanvraagformulieren zijn ter beschikking op de RVA-website.

NIEUW!
 • Vanaf 1 juli kunnen alleenwonende ouders en de ouders van een gehandicapt kind naast 1/5-en halftijds corona-ouderschapsverlof ook een voltijds corona-ouderschapsverlof
 • De uitkering voor alleenwonende ouders en ouders van een gehandicapt kind wordt verhoogd met 50 % ten opzichte van de uitkering van het gewone ouderschapsverlof (deze verhoogde uitkering wordt geplafonneerd, wat ervoor moet zorgen dat de onderbrekingsuitkering niet hoger is dan het gederfde brutoloon). 
 • Belangrijk: wie corona-ouderschapsverlof opneemt, heeft geen recht op de Vlaamse aanmoedigingspremie. Daardoor is het in de meeste gevallen financieel voordeliger om het gewone ouderschapsverlof op te nemen. Klik hier voor meer info en voor een overzicht van alle mogelijke uitkeringen.

Voor wie?

 

 • Elke ouder die minstens één kind jonger dan 12 jaar ten laste heeft (tot 21 jaar indien het kind gehandicapt is), kan er gebruik van maken.
 • Ook adoptie- en pleegouders kunnen er gebruik van maken.
 • Voor kinderen die worden opgevangen in een voorziening, is er geen leeftijdslimiet.
Voorwaarden
 • Het corona-ouderschapsverlof komt bovenop het gewone ouderschapsverlof (de opname ervan heeft dus geen impact op het gewone ouderschapsverlof).
 • Opname kan enkel deeltijds (1/5 of halftijds), voltijds is niet mogelijk (uitzondering: een voltijdse opname is wel mogelijk voor alleenwonende ouders en ouders van een gehandicapt kind):
  • Voor een 1/5e onderbreking moet je voltijds werken.
  • Voor een halftijdse onderbreking moet je minstens 75% werken.
 • Je moet minstens een maand aan de slag zijn bij je werkgever.
 • Het akkoord van de werkgever is steeds nodig. Je moet de werkgever ook drie dagen op voorhand inlichten.
 • Een lopend ouderschapsverlof kan worden omgezet in corona- ouderschapsverlof (de werkgever moet akkoord gaan). De tewerkstellingsbreuk blijft dan dezelfde als voorheen (1/2 of 1/5).
 • Een lopend ouderschapsverlof kan ook geschorst worden om corona-ouderschapsverlof op te nemen (goedkeuring van de werkgever is nodig). Op die manier kan de tewerkstellingsbreuk gewijzigd worden. De periode die werd geschorst kan later terug worden opgenomen.
 • Ook een lopende periode van tijdskrediet of een ander thematisch verlof kan geschorst worden om corona-ouderschapsverlof aan te vragen (goedkeuring van werkgever is nodig). De tewerkstellingsbreuk kan gewijzigd worden. De periode die werd geschorst kan later terug worden opgenomen.

Vormen en duurtijd

 • Het corona-ouderschapsverlof zorgt voor een vermindering van de arbeidsprestaties met 1/2 of 1/5 van het normaal aantal arbeidsuren van een voltijdse betrekking. Vanaf 1 juli 2020 is een voltijdse onderbreking ook mogelijk voor alleenwonende ouders en ouders van een gehandicapt kind.
 • Het corona-ouderschapsverlof kan worden uitgeoefend tijdens de volledige duurtijd van de maatregel (van 1 mei tot 30 september 2020 bij KB):
 1. Ofwel in één aaneengesloten periode
 2. Ofwel in één of meerdere, al dan niet aaneensluitende perioden van één maand
 3. Ofwel in één of meerdere, al dan niet aaneensluitende perioden van een week
 4. Ofwel in een combinatie van (2) en (3)
Hoe aanvragen? 
 • Je vraagt het 3 werkdagen op voorhand aan bij je werkgever. Een kortere termijn is mogelijk als je werkgever akkoord is. Dit kan via e-mail (vraag je werkgever om de ontvangst van de e-mail te bevestigen).
 • De werkgever heeft 3 werkdagen om de aanvraag al dan niet goed te keuren (alleszins moet de werkgever iets laten weten voor de geplande aanvangsdatum van het ouderschapsverlof).
 • Tot slot moet dit worden aangevraagd bij de RVA (dit kan volledig elektronisch). Het aanvraagformulier vind je op hun website. De termijn waarbinnen de onderbrekingsuitkering moet worden aangevraagd bij de RVA wordt verlengd tot twee maanden na de aanvang van het corona-ouderschapsverlof (in plaats van één).
Uitkeringen
 • De vergoedingen voor het gewone ouderschapsverlof werden als basis genomen, maar worden verhoogd met 25 %. 
 • Hieronder vind je de netto bedragen:
OV
 • Voor alleenwonende ouders en ouders van een gehandicapt kind wordt de uitkering verhoogd met 50 % ten opzichte van de uitkering van het gewone ouderschapsverlof. Deze verhoogde uitkering wordt wel geplafonneerd. 
 • Belangrijk: wie corona-ouderschapsverlof opneemt, heeft geen recht op de Vlaamse aanmoedigingspremie. Daardoor is het in de meeste gevallen financieel voordeliger om het gewone ouderschapsverlof op te nemen. Klik hier voor meer info (je vind er ook een vergelijking tussen de uitkeringen van het ‘gewone’ ouderschapsverlof en het corona-ouderschapsverlof)  .
 • Natuurlijk is het wel nog steeds zo dat het corona-ouderschapsverlof bovenop het bestaande ouderschapsverlof komt (dus je kan later nog altijd gewoon ouderschapsverlof nemen).