Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

In een arrest van 23 april 2020 heeft het Grondwettelijk Hof de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie ongrondwettelijk verklaard. De wet werkte een gunstregeling uit voor het verenigingswerk, evenals voor ‘occasionele diensten tussen burgers’ (klusjes) en diensten verleend via deelplatforms. Daardoor konden mensen naast hun hoofdactiviteit als werknemer, zelfstandige of gepensioneerde tot 500 euro per maand en 6 000 euro per jaar onbelast bijverdienen. Er werden ook geen sociale bijdragen geïnd.

De regeling was fel omstreden omdat ze niet voorzag in enige arbeidsrechtelijke bescherming en de reguliere tewerkstelling en het financieel evenwicht van het sociaal zekerheidssysteem bedreigde. Deze bezwaren vonden gehoor bij het Grondwettelijk Hof.

Het Hof oordeelde dat de regeling rond onbelast bijverdienen de toets met het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel niet doorstaat. Personen kunnen immers dezelfde activiteiten uitoefenen in deze statuten als in het statuut van werknemer of zelfstandige. Daarbij worden ‘bijklussers’ op het gebied van fiscaliteit, sociale zekerheid en arbeidswetgeving anders behandeld, zonder dat daar een redelijke verantwoording voor is.

De vernietiging gaat wel pas in vanaf 2021. Tot het einde van 2020 blijven de huidige regels nog van kracht en kunnen nog prestaties worden geleverd worden onder het systeem van onbelast bijverdienen.

Het ABVV is verheugd over de vernietiging, maar vraagt de regering dringend een oplossing uit te werken voor het inkomensverlies dat de ‘bijklussers’ door het gebrek aan bescherming tijdens de coronacrisis lijden.