Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

De coronacrisis heeft een zware impact op het psychisch welzijn en de financiële situatie van werknemers, zo blijkt uit een ABVV-enquête bij 9.824 werknemers.

Volgens de enquête werd meer dan een derde van de respondenten (35 %) in tijdelijke werkloosheid geplaatst, terwijl een kwart (23 %) structureel aan thuiswerk deed. 28 % verplaatste zich naar zijn werkplek en 2 % verloor zijn werk tijdens de coronacrisis.

Vooral de werknemers die in tijdelijke werkloosheid werden geplaatst en de werknemers die zich nog naar het werk moeten verplaatsen, dragen de gevolgen van de coronacrisis.

Van wie in tijdelijke werkloosheid is geplaatst, vreest 58 % voor zijn professionele toekomst. Daarnaast maken tijdelijke werklozen zich ook grote zorgen over hun financiële situatie. Meer dan 6 op 10 werknemers (63 %) in tijdelijke werkloosheid zijn ongerust over hun financiële toestand, 4 op de 10 (43,52 %) gaven aan dat hun financiële toestand moeilijk tot zeer moeilijk was.

Slechts 17 % onder hen ontving een door de sector of de onderneming betaalde toeslag op de uitkering voor tijdelijke werkloosheid. (In de metaalsectoren zijn er sectorale toeslagen, klik hier voor meer informatie.)

Van wie nog tewerkgesteld is op de werkplaats, geeft de meerderheid (56 %) aan dat hij dit ervaart als gevaarlijk. 46 % van bevestigt deze angst ondanks de specifieke beschermingsmaatregelen getroffen door hun werkgever. Bijna 10 % (9,25 %) had geen specifieke beschermingsmiddelen en kon de ‘social distancing’ niet toepassen wegens de aard van hun beroep. Daarnaast geeft 39 % aan dat de werklast is toegenomen. In driekwart van de gevallen stond daar geen loonsverhoging of premie tegenover.

Positief is dat de enquête het belang van sociaal overleg en de rol van vakbonden bevestigt. Meer dan één werknemer op vier die nog tijdens de crisis heeft gewerkt (27 %), verklaarde dat overleg is gepleegd over de arbeidsorganisatie en dat deze dialoog positieve veranderingen opleverde. 1 werknemer op 5 in telewerk (21,02 %) vindt dat het overleg een positieve invloed heeft gehad bij de invoering van telewerk.

Ook voor de werknemers in tijdelijke werkloosheid was de rol van de vakbonden op vlak van informatieverschaffing en ondersteuning bijzonder belangrijk. Ongeveer drie kwart van hen vindt dat ze van de vakbond voldoende informatie kregen over de procedure van tijdelijke werkloosheid. Bovendien verklaarden drie vierde van de tijdelijk werklozen (77 %) tevreden te zijn over het crisisbeheer door hun vakbond.  

Om sociale drama’s te voorkomen, eist het ABVV een sociaal noodplan voor een veilige werkhervatting en meer zekerheid voor de toekomst. Zo moeten de sociale minimumuitkeringen worden opgetrokken tot boven de armoedegrens en moeten de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid en het minimumloon worden verhoogd. De geleidelijke terugkeer naar werk moet gebeuren met respect voor het sociaal overleg en de veiligheid en gezondheid van de werknemers moet worden gegarandeerd.