Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Op 1 januari 2019 hebben de sociale partners een uniek multi-sectoraal pensioenfonds opgericht voor de 124.000 arbeiders binnen de volgende sectoren:

  • Garages (PC 112)
  • Metaalhandel (PSC 149.04)
  • Koetswerk (PSC 149.02)
  • Metaalrecuperatie (PSC 142.01)
  • Edele metalen (PSC 149.03)

Van sectorpensioenplan naar multi-sectoraal pensioenfonds

Sinds 2002 werd er voor deze sectoren een sectorpensioenplan ingevoerd op initiatief van de sociale partners. Destijds werd ervoor gekozen om te werken met dezelfde verzekeraar (Sepia). Daarnaast richtten de sociale partners de vzw Sefocam op, die instond voor de coördinatie van het administratief beheer van de sectorplannen en de communicatie met de aangesloten arbeiders. 

Het doel van dit pensioenplan was om bij pensionering de kloof tussen het loon en het wettelijk pensioen te dichten. Vandaag genieten tussen 60 % en 70 % van de werknemers van een aanvullend pensioen via hun werkgever of via de sector waarin ze werken.

Ortwin Magnus, ondervoorzitter ABVV-Metaal en van het nieuw opgerichte Sefoplus, kadert het belang van de tweedepensioenpijler: “Uiteraard zijn wij voorstanders van een sterkere eerste pensioenpijler, die de solidariteit tussen de generaties vertolkt in een repartitiestelsel.  Onze leden zijn evenwel terecht bezorgd over het bestaande onderscheid tussen de bedienden- en arbeidersstelsels. Als vakbond maken wij hiervan dan ook al vele jaren een strijdpunt. In dat kader hebben wij als pioniers stelselmatig de kloof in het aanvullend pensioen weggewerkt.”

In de afgelopen jaren is er echter veel veranderd in het aanbod van de verzekeraars, met dalende tarieven die niet meer de verplichte rendementsgarantie waarborgen die de paritaire (sub-)comités moeten garanderen.

Op 1 januari 2019 beslisten de sociale partners om niet langer te werken met een verzekeraar, maar om een eigen multi-sectoraal pensioenfonds op te richten: Sefoplus OFP, meteen het eerste van zijn soort in België. Dat deden ze naar het voorbeeld van de sociale partners binnen de sector van de Metaalverwerkende Nijverheid die deze stap 19 jaar geleden met succes hebben gezet.

De oprichting van een eigen pensioenfonds is een logische keuze; het garandeert enerzijds de autonomie van de vijf sectoren omtrent het gevoerde beleggingsbeleid, anderzijds zijn de inmiddels opgebouwde vermogens ook al aangegroeid tot een volume dat een eigen fonds rechtvaardigt.


Sector (Cijfers 31/12/2018)

Aantal Verzekerden

Som verplichtingen

Totale Activa

Garages

60.137,00

171.008.840,00

189.606.410,36

Metaalhandel

48.080,00

135.415.234,11

150.137.354,61

Koetswerk

12.242,00

33.519.375,11

37.165.106,78

Metaalrecuperatie

3.694,00

8.330.869,56

9.237.382,13

Edele metalen

486,00

417.057,89

461.772,90

Totaal

124.639,00

348.691.376,67

386.608.026,78

 

Praktische werking en organisatie van Sefoplus

Het dagelijks bestuur ligt in de handen van de coördinator Stijn Van Dierdonck, de voorzitter van de Raad van Bestuur Luc Missante (algemeen directeur van Traxio) en de ondervoorzitter Ortwin Magnus (ondervoorzitter ABVV-Metaal). Onder meer op vlak van investeringen laten de sociale partners zich ook bijstaan door experts. Na een grondige voorbereiding en de selectie van de beste experts ter begeleiding kreeg Sefoplus op 19 november 2018 de goedkeuring van het FSMA.

Binnen het pensioenfonds zijn de opgebouwde reserves van elk van de vijf sectoren ondergebracht in een zogenaamd ‘eigen vermogen’, waardoor ze juridisch afgescheiden zijn. Elke sector staat met andere woorden in voor de financiering van zijn eigen pensioenplan. Bovendien biedt de structuur en het opzet van Sefoplus OFP de mogelijkheid om ook andere sectoren te laten toetreden voor het beheer van hun sectorpensioenplan en deel uit te maken van deze krachtige samenwerking. 

De vzw Sefocam blijft verder bestaan en zal verder mee instaan voor het administratief beheer en de communicatie. Volgens Ortwin Magnus moet dit fonds van bij de start beantwoorden aan bepaalde voorwaarden: “Voor ons was de premisse steeds om een solidair systeem op poten te zetten waarbij ook voor dagen van tijdelijke werkloosheid en arbeidsongeschiktheid en bij overlijden spaargeld wordt opgebouwd en uitgekeerd.  Maar ook de aandacht voor duurzaam en ethisch beleggen staat voorop en dat zal bij het rijpen van de portefeuille een nog belangrijker thema worden.” 

Bevestiging van een positieve samenwerking

Sefoplus OFP symboliseert het resultaat van een jarenlange constructieve sociale dialoog en samenwerking binnen deze vijf sectoren. Door het administratief beheer en het beleggingsbeleid (verder) gezamenlijk te organiseren via één pensioenfonds, genieten de sectoren van heel wat schaalvoordelen.

Zo wordt de langdurige gunstige verstandhouding tussen de sociale partners bestendigd. Bovendien biedt de structuur en het opzet van Sefoplus OFP de mogelijkheid om ook andere sectoren te laten toetreden voor het beheer van hun sectorpensioenplan en deel uit te maken van deze krachtige samenwerking. 

De sociale partners zijn bijzonder tevreden om hun positieve samenwerking te kunnen bevestigen met de oprichting van dit multi-sectoraal pensioenfonds. Zij blijven zich verder engageren om de opgebouwde pensioenrechten van alle arbeiders - die vandaag of in het verleden in de sectoren actief zijn of waren - optimaal te beheren.

Meer info:
Stijn Van Dierdonck, coördinator Sefoplus OFP, 0497/17.99.53