Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Rechte lijn en zijlijn

Iedereen die iets ontvangt uit het bezit van een overledene, is erfbelasting verschuldigd op de waarde van de verkregen goederen. De erfgenamen zijn meestal familieleden van de overledene: de echtgenoot/echtgenote, kinderen, kleinkinderen (rechte lijn) maar ook ouders of grootouders, broers en zussen, neven en nichten,... (zijlijn) Bij de bepaling van de verschuldigde erfbelasting worden, afhankelijk van de graad van verwantschap met de overledene, een aantal categorieën onderscheiden. Voor elk van deze categorieën gelden eigen tarieven.

Nieuwe schijf van 25.000 euro

De regering heeft beslist dat in september de erfbelasting zal veranderen. Voor de erfgenamen in rechte lijn verandert er niets. Enkel voor de erfgenamen in zijlijn wordt het hoogste belastingtarief van 65 % afgeschaft en komt er nieuwe onderste schijf bij van 25 % (tot 35.000 euro). 

Sp.a vraagt vrij- en gelijkstelling 

Sp.a vindt het voorstel een gemiste kans om echt hervormingen door te voeren, het spinnenweb van regeltjes te vereenvoudigen en achterpoortjes te sluiten. Sp.a stelt voor om geen onderscheid meer te maken tussen schenking en erfenis en iedere erfenis- of schenkingsgerechtigde vrij te stellen tot 250.000 euro. 


Bart Tommelein (Vlaams minister van Financiën) spreekt van erfenissen bij de gemiddelde burger van om en bij de 28.000 euro maar zegt niets over onroerende goederen waarbij de erfbelasting  voor de zijlijn niet apart berekend worden. Grote vermogens kunnen door de verschillende tarieven tussen schenkingen en erfenissen bij leven belastingen omzeilen. Daarom moet er een vermogenskadaster komen zodat diegenen die zich niet aan de regels houden logischerwijze ook gestraft worden.

Debat

In de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting van het Vlaams Parlement vond op 29 mei een eerste debat plaats over het ontwerp van decreet tot modernisering van de erf- en schenkbelasting, aangepast aan het nieuwe erfrecht. 


Sp.a-parlementslid Joris Vandenbroucke gaf een uiteenzetting over zijn tegenvoorstel om de erfbelasting op een meer rechtvaardige manier te hervormen. 

Het tweede debat en ook de uiteindelijke stemming vinden plaats op 12 juni.