Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Op 24 februari 2017 heeft de Kamer de Wet Werkbaar Wendbaar Werk ondanks alle kritiek ongewijzigd goedgekeurd. De wet voorziet vooral in versoepelingen van de arbeidstijd die tegemoet komen aan de vraag van de werkgevers. De tekst gaat nu naar de Koning voor ondertekening waarna ze in het Staatsblad zal worden gepubliceerd. Tot dan is de wet nog niet bindend. De meeste bepalingen treden echter in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 februari 2017. Lees na welke gevolgen de Wet Werkbaar Wendbaar Werk voor jou heeft in ons geactualiseerde e-book.

Hervorming financiering brengt sociale zekerheid in gevaar

Ook op 24 februari 2017 stemde de Kamer in met de hervorming van de financiering van de sociale zekerheid. Het ABVV kantte zich samen met de andere vakbonden sterk tegen het ontwerp dat de stabiliteit van de financiering van de sociale zekerheid ernstig bedreigt. De rechtste regering lijkt hiermee de sociale zekerheid verder te willen ondergraven. De wet voorziet niet in voldoende financiering om de tekorten ontstaan door de lastenverlagingen (de ‘tax shift’) te compenseren. Zo worden de verwachte inkomsten overschat, terwijl de tussenkomst van de overheid afhankelijk wordt gemaakt van onrealistische doelstellingen en beslissingen die puur aan het eenzijdige inzicht van de regering zijn overgelaten. Ons verzet kon evenwel niet voorkomen dat het ontwerp werd aangenomen.

Ook loonnorm wordt verstrengd

Op 9 maart 2017 wijzigde de Kamer de Loonnormwet. De wet die sinds 1996 het kader bepaalt waarbinnen de sociale partners mogen onderhandelen over de koopkracht, zorgde voor een daling van de Belgische loonkosten tot het niveau van de buurlanden. Om de lonen toch nog te kunnen matigen, komt er nu een andere berekeningswijze waarbij niet meer alleen wordt gekeken naar de verwachte loonkostenontwikkeling in de buurlanden, maar ook naar ‘historische loonhandicap’ voor 1996. Daarnaast worden een correctieterm en veiligheidsmarge ingevoerd om voorspellingsfouten in mindering te kunnen brengen van de loonmarge, terwijl lastenverlagingen (de ‘tax shift’) niet in rekening worden gebracht.

Ook nieuw is dat werkgevers die zich niet aan de loonnorm houden, sancties kunnen oplopen van 250 tot 5000 euro, te vermenigvuldigen met het aantal werknemers. De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2017 en zijn dus al van toepassing op de loonmarge voor 2017 en 2018. De Groep van 10 heeft de loonmarge voor 2017 en 2018 op 11 januari 2017 bepaald op 1,1 % in bruto-koopkracht, bovenop de indexering en de baremieke loonsverhogingen. De marge is een maximum dat op sectoraal niveau mag worden ingevuld. Binnenkort starten in de metaalsectoren hierover de onderhandelingen.

Analyseverslag bezoldigingsstructuur bespreken voor eind maart!

Op 14 maart vindt de ‘Dag voor Gelijk Loon V/M’ plaats waarop de loonkloof tussen mannen en vrouwen wordt aangeklaagd. Ook op ondernemingsvlak kun je de loonkloof bespreekbaar maken. Daar is de werkgever zelfs toe verplicht. Om de loonverschillen in kaart te brengen en aan te pakken, werd in 2012 de Loonkloofwet gestemd. Zo moet sinds 2014 elke onderneming die tenminste 50 werknemers tewerkstelt, om de twee jaar een analyseverslag over de bezoldigingsstructuur van haar werknemers opstellen. Het analyseverslag moet worden overgemaakt aan de ondernemingsraad die het moet bespreken in de loop van de drie maanden die volgen op het afsluiten van het boekjaar. Concreet betekent dit dat de ondernemingen die het boekjaar afsloten op 31 december 2016, begin 2017 een analyseverslag moeten opmaken en het voor eind maart in de ondernemingsraad moeten bespreken. Is er geen ondernemingsraad, dan neemt de vakbondsafvaardiging deze bevoegdheid over. De ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging oordelen of het personeelsbeleid genderneutraal is. Is dat niet het geval, dan moet een actieplan worden opgesteld om tot een dergelijk beleid te komen. De onderneming die de verplichting niet nakomt, kan een sanctie van niveau 2 oplopen, d.w.z. een strafrechtelijke geldboete van 400 tot 4000 euro of een administratieve geldboete van 200 tot 2000 euro.

Klik hier voor meer info over de Dag voor Gelijk Loon V/M.