Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Bij het lezen van bovenstaande titel denkt u misschien: EDUCAM? Nooit van gehoord. En Diagnose Car? Wat is dat voor iets? Maar geen paniek! Op het einde van het artikel zal alles klaar en duidelijk zijn. En zo heeft u meteen ook iets interessants om over te babbelen op café. Het hoeft niet altijd over Trump, voetbal of het weer te gaan.

Maar laat ons beginnen bij het begin. Voor ABVV-Metaal is onderwijs en opleiding zeer belangrijk. Goed opgeleide werknemers en leerlingen verhogen immers hun kansen op de arbeidsmarkt. Bovendien hebben onze bedrijven nood aan technisch geschoold personeel, een behoefte die de komende jaren alleen maar zal toenemen. Het afstemmen van onderwijs op het bedrijfsleven (zonder onderwijs daartoe te beperken) en het stimuleren van levenslang leren voor werknemers zijn van essentieel belang voor onze industrie.

Via verschillende kanalen en op diverse niveaus denken wij als vakbond dan ook mee na over dergelijke zaken. Of het nu gaat over de recente hervorming van ons onderwijssysteem of over het in kaart brengen van de opleidingsnoden van onze werknemers: als ABVV-Metaal proberen wij steeds onze stempel te drukken. Hierbij nemen wij steeds de belangen van onze werknemers én onze industrie als uitgangspunt.

En zo komen we naadloos bij EDUCAM terecht. Dat is namelijk het kennis- en opleidingscentrum van de auto- en aanverwante sectoren. Meer specifiek gaat het over de garagesector (PC 112), de sector koetswerk (PC 149.2), de metaalhandel (149.4) en de sector voor de terugwinning van metalen (PC 142.1). Als ABVV-Metaal zetelen wij in de Raad van Beheer van EDUCAM. We hebben er dus een stevige vinger in de pap te brokken.

Concreet houdt EDUCAM zich bezig met het opvolgen van de globale ontwikkelingen in de hoger vermelde sectoren en brengt ze werknemers en werkgevers samen om na te denken over alles wat met opleiding, vorming en onderwijs te maken heeft. Bedrijven kunnen er terecht voor advies over opleidingsplannen, er worden beroepskwalificatiedossiers ontwikkeld (daarin staat wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen) die vervolgens gebruikt worden om studierichtingen in het onderwijs uit te werken, er worden technische opleidingen georganiseerd voor leerlingen automechanica, enzovoort. Kortom, via EDUCAM werken werkgeversfederaties en vakbonden het sectorale vormings- en opleidingsbeleid uit. Wil je meer informatie? Neem gerust eens een kijkje op hun website (je vindt er trouwens heel wat interessant cijfer- en ander materiaal op terug).

Oké, nu nog Diagnose Car en we zijn er! Diagnose Car is een project dat in 2009 door een leerkracht uit Mechelen werd opgestart. Het uitgangspunt is eenvoudig: de auto-industrie evolueert zo snel en scholen hebben zelden voldoende financiële middelen om de laatste technieken aan te leren. Daar moest iets aan gedaan worden. Via Diagnose Car krijgen scholen toegang tot de modernste auto’s en kunnen leerlingen ermee werken. Terwijl in 2009 ongeveer 20 scholen betrokken waren in het project, zijn dat er vandaag al meer dan 70. Momenteel zijn er 43 wagens in omloop, allen ter beschikking gesteld door invoerders van grote automerken.

De auto’s, met bijhorende diagnose-apparatuur, worden telkens voor een periode van vijf maanden uitgeleend aan een school. Op die manier kunnen leerlingen werken met de nieuwste wagens en beschikken ze over up-to-date apparatuur. Het spreekt voor zich dat hierdoor een betere afstemming van onderwijs op het bedrijfsleven gerealiseerd wordt. Leerlingen zien op deze manier ook in dat autotechnologie aan snelle veranderingen onderhevig is (digitalisering, elektrische en hybride wagens, ...) en dat voortdurende bijscholing tijdens de loopbaan noodzakelijk is.

Het opleidings- en kenniscentrum EDUCAM heeft voor het eerst (in het kader van het project Diagnose Car) zelf een wagen volledig uitgerust en klaargemaakt om door leerlingen onder handen te worden genomen. Ze zullen er, aan de hand van de meest recente diagnose-apparatuur, op zoek kunnen gaan naar fouten en de nodige herstellingen uitvoeren. Op die manier draagt EDUCAM bij tot het versterken van leerlingen in hun competenties én wordt tegemoetgekomen aan de vraag van de sector naar technisch bekwaam personeel!