Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Op 20 december 2016 werd in de Nationale Arbeidsraad de cao nr. 103ter gesloten. Deze cao, die ten laatste in werking treedt op 1 april 2017, bevat belangrijke wijzigingen.

1) De uitbreiding van het tijdskrediet met zorgmotief

De cao nr. 103ter verlengt de duur van het tijdskrediet met zorgmotief tot 51 maanden.

Voorwaarde is dat het tijdskrediet wordt aangevraagd op grond van:

- de zorg voor een kind jonger dan 8 jaar;
- de palliatieve verzorging;
- de bijstand of verzorging aan een zwaar ziek gezins- of familielid;
- de zorg voor een gehandicapt kind tot 21 jaar;
- de bijstand of verzorging van een zwaar ziek minderjarig kind

In het geval van tijdskrediet met opleidingsmotief blijft de duur van 36 maanden.

Voor de toepassing van het voltijds of halftijds tijdskrediet voor de zorg voor een gehandicapt kind tot 21 jaar of de bijstand of verzorging van een zwaar ziek minderjarig kind is geen sector- of ondernemings-cao nodig.

2) De invoering van een recht op 1/5-tijdskrediet bij deeltijdse tewerkstelling bij twee werkgevers

Werknemers die twee deeltijdse jobs combineren, kunnen voortaan aanspraak maken op 1/5-tijdskrediet met motief of een 1/5-landingsbaan. Vereist is evenwel dat de som van de tewerkstellingsbreuken in totaal minstens een voltijdse tewerkstelling omvat. De vermindering kan worden aangevraagd bij een van de werkgevers of bij beiden. In het laatste geval moeten de aanvang en de duur van de loopbaanvermindering bij beide werkgevers identiek zijn.

3) De aanpassing van de berekeningsmethodes van het beroepsverleden bij landingsbanen

Wat de landingsbanen betreft, blijven alle mogelijkheden bestaan. Wel worden de berekeningsmethodes van het beroepsverleden voor de landingsbanen aangepast aan de berekeningsmethodes gebruikt door de RVA.

4) De afschaffing van het tijdskrediet zonder motief

De mogelijkheid om tijdskrediet op te nemen zonder motief wordt in de nieuwe cao afgeschaft. Werknemers zullen hun loopbaan niet langer gedurende een jaar voltijds kunnen onderbreken zonder een motief aan te geven. De cao wordt hierdoor afgestemd op het kb dat voor deze vorm van tijdskrediet al sinds 1 januari 2015 geen uitkeringen meer toekent. Evenwel zal het eerste jaar tijdskrediet zonder motief niet langer in mindering worden gebracht van de 51 of 36 maanden tijdskrediet met motief.

5) De modernisering van het tijdskrediet

In twee adviezen die tegelijk met de cao werden aangenomen, adviseert de NAR ook de invoering van het 1/10-ouderschapsverlof en de mogelijkheid voor wettelijk samenwonenden om tijdskrediet voor medische zorg op te nemen voor de ouders of kinderen van de partner. Om het advies uit te voeren, moeten de wet van 22 januari 1985 en het kb van 10 augustus 1998 worden aangepast.

6) Inwerkingtreding

De nieuwigheden zullen van toepassing zijn op alle (verlengings)aanvragen ingediend vanaf de inwerkingtreding van de cao. De cao treedt in werking op het ogenblik dat het kb van 12 december 2001 wordt gewijzigd, of ten laatste op 1 april.

Wie vandaag zijn recht op tijdskrediet zonder motief nog niet (volledig) heeft uitgeput, kan de volgende weken nog in het stelsel stappen. Dit geldt ook voor wie nog in het stelsel zit, maar niet het volledige krediet heeft aangevraagd. Als je nog van dit stelsel wil genieten, moet je je aanvraag dus zo snel mogelijk doen.