Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

De voorbije maanden beheerste de wet-Peeters zowat continu onze syndicale actualiteit. Indien we in de sectoren goed onderhandelen, zijn de voorgestelde maatregelen nog min of meer beheersbaar. Iets anders is de beleidsverklaring of beter gesteld de besparingsverklaring van eerste minister Michel. De besparingsregering-Michel ging voor een aanvaardbare begroting 2017 op zoek naar een extra 3 miljard. De zoektocht resulteerde in 70 % besparende maatregelen en 30 % nieuwe inkomsten. In deze context zullen we het niet hebben over begrotingscijfers maar wel over een aantal harde besparingsmaatregelen.

De laatste stuiptrekkingen van het brugpensioen

Het heet inderdaad stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), maar voor een grafrede gebruiken we liever de originele benaming.

Het brugpensioen is dood. In 1974 werd het interprofessioneel verkregen via onderhandelingen. Het was een alternatief voor een collectieve arbeidsduurmindering maar dan op loopbaanbasis, het was een vergeefse poging om meer jongeren aan het werk te krijgen. Na 42 jaar en onder impuls van deze en vorige regeringen en niet te vergeten onder impuls van vooraanstaande professoren, gaan de boeken dicht en er komt niets in de plaats. Langer werken is de boodschap, maar vraag dat eens aan die 55-plusser die zich rot solliciteert en geen werk vindt. 

Hoe doet Michel I hier het licht uit:

-        De besparingsregering-Michel morrelt aan de gelijkgestelde periodes voor jouw pensioen. Vanaf 1 jaar werkloosheid, maar ook voor al de jaren brugpensioen, wordt niet meer rekening gehouden met je laatste loon maar met een minimumjaarrecht van 23.274,55 euro. Wat dit concreet betekent voor je pensioen kunnen we best illustreren aan de hand van een simulatie.

Veronderstel dat het brutoloon voor deze arbeider op 60 jaar 2.800 euro en voor deze bediende 5.000 euro bedraagt. 

 

Pensioenverlies per jaar werkloosheid of brugpensioen/SWT

gemiddeld loon

bediende op 60 jaar

arbeider op 60 jaarpensioenverlies

aantal jaren beperkte gelijkstelling

per jaar

per maand

per jaar

per maand

1 jaar

402

34

208

17

2 jaar

804

67

416

35

3 jaar

1206

101

624

52

4 jaar

1608

134

832

69

5 jaar

2010

168

1040

87

Bron: ABVV-nota

Eén jaar met brugpensioen zorgt aldus voor deze arbeider voor een pensioenverlies van 17 euro/maand of 208 euro/jaar. Door de leeftijdsvoorwaarde zal een doorsnee brugpensioen binnenkort 5 jaar duren. Op jaarbasis betekent dit een aderlating van 1.040 euro op je toekomstig pensioen. Heb jij nog zin om met brugpensioen te gaan?

-        De besparingsregering-Michel gaat bovendien de patronale bijdrage op het brugpensioen verhogen. Deze bijdrage wordt procentueel berekend op de aanvullende vergoeding, hoe vroeger je met brugpensioen gaat, hoe hoger het bijdragepercentage. In vaktermen spreekt men over de decava-bijdrage. De decava-bijdrage werd al verhoogd in 2016. Maar deze besparingsregering gaat deze bijdrage nogmaals verhogen met 2 à 5 % in 2017 en 4 à 5 % in 2018 in functie van de 'budgettaire behoeften'. Als je nu nog met brugpensioen wil en je neemt de krimp van je pensioen erbij, dan heb je nog te maken met je onwillige werkgever, omwille van te duur.

Besparen op jongeren en zwangere vrouwen

-        Om een ziekte-uitkering te krijgen moet je minstens 6 maanden gewerkt hebben, dat heet de wachttijd. Dankzij de besparingsregering-Michel zal je voortaan 12 maanden moeten gewerkt hebben alvorens je een ziekte-uitkering ontvangt.
-        Een jongerenloon was vroeger een fractie van het sectoraal minimumloon. Hoe jonger je was, hoe kleiner de fractie. Omwille van de niet te verantwoorden leeftijdsdiscriminatie schakelden we 4 jaar geleden in alle metaalsectoren iedere jongere gelijk. Ongeacht je leeftijd had je recht op het sectoraal minimumloon. De besparingsregering-Michel voert de leeftijdsdiscriminatie bij jongeren opnieuw in.

Vanaf 1 januari 2017, komt er een degressief minimumloon voor de jongeren van min 21 jaar die voor de eerste maal een arbeidsovereenkomst sluiten volgens onderstaand rooster:

o   20 jaar : 94%  van het gemiddeld gewaarborgd minimum maandinkomen
o   19 jaar : 88%
o   18 jaar : 82%
o   17 jaar : 76 %
o   16 jaar : 70%

-        Omwille van de gezondheidsrisico’s word je als zwangere vrouw soms verwijderd van je werkpost. Je werkgever moet dan zorgen voor aangepast werk. Er is geen aangepast werk en je werkgever zoekt ook niet enthousiast naar een alternatief. Dan maar thuisblijven met een ziekte-uitkering. Dokter/minister Maggie De Block heeft daar wat op gevonden. Voortaan zal de werkgever 10 % van je ziekte-uitkering ten laste moeten nemen en dat moet hem enthousiaster maken om voor jou aangepast werk te zoeken. Buldergelach klinkt in het atelier, verwachte besparing: 25 miljoen euro.

Nachtarbeid voor een Belgische Bol.com

Open VLD wilde absoluut een Belgische Bol.com. Op hun voorstel komt er een bijzondere regeling die nachtarbeid toelaat voor e-commerce. Voortaan wordt je boek of speeltje van op een Belgische locatie, op zondagmorgen, net na het ontbijt, aan de deur geleverd. Met dank aan de werknemers die zich op zaterdagnacht voor Gwendolyn.com uit de naad hebben gewerkt.

Een loonsverhoging wordt een onmogelijke werkelijkheid[1]

De wet op het concurrentievermogen van 1996  is ons allen bekend. Het is de wet die iedere twee jaar, op basis van een vergelijking met onze buurlanden, o.m. de hoogte van onze loonsverhoging en bij uitbreiding de kost van onze sectorale akkoorden bepaalt. Na een loonstop van meer dan 4 jaar en een indexsprong is volgens de besparingsregering-Michel de loonkostenhandicap met de ons omliggende landen nog niet weggewerkt.

Daarom wil deze regering sleutelen aan deze wet :

-        Door een automatisch correctiemechanisme in te voeren die de loonkostenhandicap sinds 1996 moet wegwerken;
o   Loonsubsidies worden niet meegerekend bij de berekening van het loonverschil met onze buurlanden;
o   Patronale bijdrageverminderingen ingevoerd tijdens de besparingsregering-Michel worden niet meegerekend als loonkostvermindering;
o   Er wordt een veiligheidsmarge ingebouwd als buffer tegen toekomstige ontsporingen. Hoe kan in dit keurslijf nog een ontsporing ontstaan?

-        Door indexsprongen wettelijk mogelijk te maken;

Met deze plannen wordt de loonmatiging wettelijk vastgelegd en dat voor jaren ver. Deze en toekomstige regeringen kunnen voortaan zeggen: “het is de wet” en onderhandelen wordt voortaan “verlengen of afbouwen” van wat al bestaat.

 


[1] filosofisch spreekt men over een utopie