Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Cao nr. 90 heeft sinds 2008 een systeem van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (loonbonus) ingevoerd. Werkgevers kunnen sindsdien (onder bepaalde voorwaarden) hun werknemers een bonus toekennen op basis van de collectieve resultaten. Deze loonbonus wordt zowel op sociaal als op fiscaal vlak gunstig behandeld, op voorwaarde dat een maximumbedrag niet wordt overschreden. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op 1 januari. We bezorgen u de nieuwe bedragen onder voorbehoud van officiële bevestiging.

Indexatie van het sociaal grensbedrag

Voor de RSZ zijn de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen geen loon tot aan het vastgestelde grensbedrag. Voor 2015 is dit 3 100 euro (geïndexeerd bedrag = 3 130 euro). Vanaf 1 januari 2016 bedraagt het niet-geïndexeerde grensbedrag 3 169 euro.

Na indexatie is dit grensbedrag volgens onze berekeningen gelijk aan 3 219 euro voor de voordelen betaald vanaf 1 januari 2016.

De niet-recurrente voordelen die deze grens respecteren zijn enkel onderworpen aan:

 Een bijzondere bijdrage ten laste van de werkgever van 33 %
 Een solidariteitsbijdrage ten laste van de werknemer van 13,07 %.

Indexatie van het fiscaal grensbedrag

Om te bepalen welk bedrag van de bonus vrijgesteld is van inkomstenbelasting, wordt rekening gehouden met de solidariteitsbijdrage van 13,07 % die de werknemer verschuldigd is. Hierdoor is bedrag dat vrijgesteld is van inkomstenbelasting gelijk aan 86,93 % van het maximumbedrag dat voor de vrijstelling van de sociale bijdragen in aanmerking komt.

Omdat het sociaal grensbedrag wijzigt, moet het fiscaal bedrag ook worden aangepast. Het basisbedrag stijgt van 2 695 euro tot 2 755 euro.

Dit bedrag dat werd geïndexeerd op basis van de sociale afgevlakte index 2016/2012 (basis 2013 = 100) bedraagt 2 799 euro voor alle betaalde of toegekende voordelen vanaf 1 januari 2016.

Deze bedragen worden u bezorgd onder voorbehoud van officiële bevestiging.

Bronnen:

-Koninklijk Besluit van 26 mei 2015 tot wijziging van artikel 38, § 3novies, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, BS 8 juni 2015
-Wet van 6 december 2015 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van de maaltijdcheques en de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, BS 17 december 2015

Nieuws - 06/01/2016

www.socialeye.be

Auteur(s): M. Dauphin