Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

In de loop van 2015 bereikte de beheerde som in de schoot van het sectoraal pensioenfonds voor de arbeiders uit de metaalverwerkende nijverheid (paritair comité 111), de grootte van 1 miljard euro.

Het Pensioenfonds Metaal werd op 1 april 2000 door de vakbonden en de werkgevers opgericht. Aanvankelijk functioneerde het Pensioenfonds in de schoot van het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN). Het was en is nog steeds de bedoeling om voor alle arbeiders tewerkgesteld in de sector een aanvulling (tweede pijler) te garanderen op het wettelijk pensioen. Eigenlijk waren we de voorlopers van de sectorale pensioenstelsels. Het wettelijk kader – de WAP - kwam dan ook pas 4 jaar later tot stand. Deze wet sloot ook uit dat Fondsen voor Bestaanszekerheid naast hun reeds bestaande taken, nog een aanvullend pensioen zouden organiseren. Nog later creëerde de wetgever een geëigende rechtsvorm voor de pensioenfondsen: de OFP . Op 18 december 2007 stapte het Pensioenfonds Metaal in het OFP-bootje. Vandaar komt de officiële naam Pensioenfonds Metaal OFP.

De financiering van dit pensioenfonds maakt het voorwerp uit van onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers. De financiering gebeurt uitsluitend via werkgeversbijdragen. De inning van deze bijdragen gebeurt door het FBZMN.

Een aantal onderhandelingen terug waren onze Waalse-Brusselse collega’s niet meer enthousiast om de bijdrage voor het sectoraal pensioen te verhogen. Dit resulteerde in een systeem van gedifferentieerde inning: momenteel bedraagt de hoogte van de bijdragen 2 % voor Vlaanderen en 1,8 % voor Brussel-Wallonië. Hiervan is steeds 0,1 % bestemd voor het solidariteitsluik en de rest voor de pensioenopbouw. Op jaarbasis komt aldus circa 60 miljoen euro binnen. Vanaf 1 januari 2016 zullen deze bijdragen verder verhogen met 0,29 % tot 2,29 % voor Vlaanderen en 2,09 % voor Brussel-Wallonië.

De bijdragen worden belegd

Het Pensioenfonds Metaal startte in 2001 met een belegd kapitaal van 50 miljoen euro. Eind 2014 bedroeg het belegd kapitaal circa 969 miljoen euro.

Een gouden regel in de beleggingswereld is “leg je eieren niet allemaal in dezelfde korf”. De middelen van het Pensioenfonds Metaal worden divers belegd. Er wordt belegd in obligaties (schuldbrief uitgegeven door een overheid of door een bedrijf), in aandelen binnen en buiten de eurozone en in infrastructuurprojecten. Door de steeds toenemende schaalgrootte worden de middelen van het Pensioenfonds belegd door instellingen die gespecialiseerd zijn in een bepaald soort beleggingen.

Je hoeft geen specialist te zijn om te weten dat beleggingen onderhevig zijn aan de beursschommelingen. Schommelingen op de beurs hebben niet altijd een logische verklaring. Politieke spanningen in Oost-Europa, een vertraagde Aziatische economie, een lage rentevoet waren de belangrijkste factoren die in 2014 voor schommelingen op beurs hebben gezorgd. Weliswaar sloot het Pensioenfonds Metaal 2014 positief af. Het nettorendement voor 2014 bedroeg ongeveer +10,4 %.

Het rendement sinds begin 2015 t.e.m. eind oktober 2015 bedroeg circa +5,4 %. De recente daling hiervan is onder meer het gevolg van de afgenomen economische groei in China.

De gezondheidstoestand van het Pensioenfonds Metaal wordt uitgedrukt in de dekkingsgraad. Het Pensioenfonds Metaal heeft als engagement op zich genomen om de inleg, verhoogd met een minimumrendement, aan elke aangeslotene uit te betalen op het moment van zijn of haar pensioen . Wanneer het Pensioenfonds daartoe in staat is, heeft het een dekkingsgraad van 100 %. In 2012 situeerde de dekkingsgraad zich nog beneden de 100 %. Deze klom fors omhoog richting 114 % per einde 2014. De dekkingsgraad per eind oktober 2015 wordt geschat op circa 116 %.

Profiel van de aangeslotene

Begin 2015 telde het Pensioenfonds Metaal 124.000 actieve aangeslotenen, tewerkgesteld bij zowat 5.750 werkgevers. Daarnaast zijn er ongeveer 210.000 deelnemers die momenteel niet meer actief zijn in de sector, maar wel nog steeds aangesloten blijven, in het vakjargon zijn dit ‘de slapers’.

Wanneer we de groep actieve aangeslotenen nader bekijken, bestaat deze voor 88 % uit mannen en voor 12 % uit vrouwen. 70 % onder hen zijn Nederlandstaligen tegenover 30 % Franstaligen. Hun gemiddelde leeftijd bedraagt 42,5 jaar en hun opgebouwde reserves bedragen gemiddeld 2.700 euro (bruto).

Elk jaar in de loop van september ontvangen alle deelnemers met rechten (d.w.z. minstens 1 jaar tewerkgesteld in de sector) een jaarlijkse pensioenbrief (per post, maar je kunt deze ook elektronisch consulteren ). In september 2015 werden er 235.000 van dergelijke brieven verzonden.

In de loop van 2014 werden er bijna 2.500 nieuwe dossiers behandeld en uitbetaald voor een bedrag van iets meer dan 11 miljoen euro (bruto). Tot en met oktober 2015 gaat het voor dit jaar om eveneens bijna 2.500 dossiers voor een bedrag van meer dan 12 miljoen euro (bruto).

Baanbrekend en het grootste sectoraal pensioenfonds

In 2000 waren wij de baanbrekers in de organisatie van een aanvullend pensioen op sectorvlak. Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot het belangrijkste sectorale pensioenfonds in België. Wij zullen verder ijveren om met ons Pensioenfonds Metaal te zorgen voor een aanvullend pensioen om U tegen te zeggen, voor elke metaalarbeider.