Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Een koninklijk besluit van 10 augustus 2015 bevat specifieke regels voor de toepassing van de wetgeving over feestdagen op uitzendkrachten. Deze regels gelden vanaf 12 september 2015. 

Wanneer twee arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid bij hetzelfde uitzendbureau voor een opdracht bij eenzelfde gebruiker slechts worden onderbroken door één of meer feestdagen of vervangingsdagen voor feestdagen, dan worden deze feestdagen of vervangingsdagen als feestdagen beschouwd tijdens dewelke de uitzendkracht in dienst was van het uitzendbureau. Dit is ook het geval indien deze dagen gecombineerd worden met één of meer dagen waarop er gewoonlijk niet wordt gewerkt in de onderneming van de gebruiker (dikwijls de zaterdag en de zondag).

Bedoeling is om te vermijden dat de overeenkomsten voor uitzendarbeid ‘kunstmatig’ opgesplitst worden om de betaling van feestdagen te omzeilen. In de praktijk bleek dat men de duur van de overeenkomst wel eens aanpaste in functie van de feestdagen en het al dan niet bereiken van de minimumanciënniteit door de uitzendkracht.

De nieuwe regeling komt er na advies van het paritair comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren. De uitzendarbeidswet maakt het immers mogelijk om bij KB bijzondere modaliteiten vast te stellen voor uitzendkrachten. Ook voor het welzijn op het werk gelden er bijvoorbeeld bijzondere regels.

Let op! De bepalingen die zijn vastgesteld in de reglementering betreffende de feestdagen, over de verplichting tot het betalen van loon voor feestdagen die vallen na het einde van de arbeidsovereenkomst, blijven ongewijzigd gelden.

Bron: Koninklijk besluit van 10 augustus 2015 tot vaststelling van bijzondere modaliteiten betreffende de toepassing op de uitzendkrachten van de wetgeving inzake de feestdagen, BS 2 september 2015

Extra informatie: Wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, BS 20 augustus 1987 (art. 26, eerste lid van de uitzendarbeidswet)

Nieuws - 04/09/2015
www.socialeye.be
Auteur(s):
Steven Bellemans