Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

In de sector metaalverwerking (PC 111.1&2) en de sector monteerders (PC 111.3) hebben we te maken met werfarbeid. Metaalconstructies die ontworpen en vervaardigd zijn in een atelier moeten ergens te velde op een bouwwerf geïnstalleerd worden. Daar komt dan een mobiele kraan aan te pas. Zo zijn er meerdere situaties waarbij metaalarbeiders actief zijn op één of andere werf. Op zo’n werf tref je niet alleen verschillende vaklui (bouwvakkers, opzichters, elektriciens, kraanmannen, lassers, monteerders, ...), vaak werken zij ook voor verschillende ondernemingen al dan niet in opdracht van dan weer andere ondernemingen. Kortom, een werf is een mierenkolonie van werknemers, die elk hun job doen, maar weinig van elkaar afweten. Een ander kenmerk van een werf is zijn uitgestrektheid, wat de controle op de aanwezigheid en de activiteit van de werknemers feitelijk bemoeilijkt. Er is dus een hoge nood aan identificatie van wie wat doet op de werf. De bouwsector nam reeds eerder een initiatief en voorzag in een eigen identificatiemiddel: de Construbadge.


Waarover gaat het?

In navolging van de bouwsector hebben de vakbonden en de werkgevers in de schoot van het paritair comité 111 de Metalbadge in het leven geroepen. De bedoeling is dat metaalarbeiders, die actief zijn op een werf, deze badge zichtbaar dragen. Als we het over ‘een werf’ hebben, dan bedoelen we dit in de brede zin van het woord, met name alle activiteit buiten de fabrieksmuren, bijv. ook een machine leveren aan en installeren in een ander bedrijf. In een eerste fase gaat het over een zuiver identificatiemiddel. De Metalbadge heeft geen enkele andere functie. In een latere fase zullen we deze badge ook met andere functies, o.m. in kader van de strijd tegen sociale dumping, bekleden. Hierover moet evenwel nog overlegd worden.

De Metalbadge niet voor iedere arbeider!

De Metalbadge wordt uitgegeven door het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN). Je werkgever heeft een schrijven ontvangen waarin hem gevraagd werd in hoeverre hij arbeiders in dienst heeft die op werven werken. Per betrokken arbeider wordt in datzelfde schrijven gevraagd naar zijn naam en voornaam en naar zijn rijksregisternummer.

Het FBZMN gebruikt die gegevens om je foto te downloaden van het rijksregister. Het FBZMN beschikt daartoe over een machtiging van de privacycommissie.

Naast je foto zullen ook je naam en voornaam alsook de geldigheidsperiode vermeld worden. Achteraan staat de vermelding in 4 talen dat de badge strikt persoonlijk is en zichtbaar dient gedragen te worden op de werf.

De badge wordt aangemaakt en onder gesloten enveloppe met een woordje uitleg aan je werkgever overgemaakt. Je werkgever bezorgt je op zijn beurt je persoonlijke enveloppe met de Metalbadge.

De badge is 3 jaar geldig en werd enkel aangemaakt voor de betrokken arbeiders. Bij verlies, diefstal of schade dient je werkgever een nieuw exemplaar aan te vragen bij het FBZMN. Bij ontslag of uitdiensttreding lever je je badge in bij je werkgever die hem op zijn beurt weer overmaakt aan het FBZMN.

De badge is kosteloos voor de arbeider. Zo ook voor je werkgever, weliswaar indien hij bijdragen betaalt voor het FBZMN.

En verder?

Inmiddels is de levering van de aangevraagde Metalbadges gestart.

De aankomende periode zullen we samen met de werkgevers nadenken over bijkomende functies voor de Metalbadge. In ieder geval willen we het instrument perfectioneren in functie van de strijd tegen de sociale dumping.