Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

De zomer staat weer voor de deur, en in deze periode doen bedrijven vaak een beroep op jobstudenten. De jongeren kunnen echter niet voor eender welke werkpost worden ingezet: de werkgever moet rekening houden met een aantal bijzondere veiligheidsmaatregelen.

Risicoanalyse

Allereerst moet de werkgever een analyse uitvoeren van de risico's waaraan jongeren bij hun arbeid blootgesteld zijn. Als jobstudent heb je vaak geen of weinig ervaring en ben je je niet bewust van de mogelijke risico's op de werkvloer. De analyse vindt plaats voordat de jongere begint te werken. Enkele voorbeelden van punten die de werkgever moet analyseren:

• uitrusting en inrichting van de arbeidsplaats;
• aard, intensiteit en duur van de blootstelling aan chemische, fysische en biologische agentia;
• niveau van opleiding en voorlichting van de jongeren op het werk.

Preventiemaatregelen

Vervolgens moet de werkgever de nodige preventiemaatregelen nemen. Het gaat dan over de algemene preventiemaatregelen en preventiemaatregelen specifiek voor jongeren. Hierbij vraagt hij advies aan het Comité en de preventieadviseur van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.
Verboden activiteiten
Als jongere mag je geen gevaarlijke arbeid verrichten, zoals werk:
- dat lichamelijk of psychisch te belastend is;
- waarbij je als jongere wordt blootgesteld aan schadelijke stoffen, ioniserende straling of extreme koude of hitte;
- waar veel lawaai en trillingen zijn;
- dat risicofactoren voor ongevallen inhoudt door gebrek aan ervaring.

De werkgever moet er ook op toezien dat het werk wordt uitgevoerd in het bijzijn van een ervaren werknemer.

Goed geïnformeerd

Verder moet je als jobstudent op de hoogte worden gebracht van alle veiligheidsvoorschriften en veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn in de onderneming, en van alle risico's en gevaren verbonden aan de functie.
Het gaat o.a. over informatie over deze zaken:
- de collega's en de hiërarchische meerdere;
- de taken; alsook de risico's die verbonden zijn aan de job;
- de maatregelen inzake eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie;
- het gebruik van machines, werkuitrusting en individuele en persoonlijke beschermingsmiddelen;
- de organisatie van rustpauzes.

Medische beoordeling

Ten slotte zijn er bepaalde jongeren die een voorafgaande gezondheidsbeoordeling krijgen (bv. jongeren die nog geen 18 jaar zijn op het ogenblik van hun tewerkstelling of jongeren die nachtarbeid verrichten). Uiteraard zijn ook de algemene regels van het gezondheidstoezicht van toepassing.

Bronnen:
- Arista, Jobstudenten: veiligheid- en gezondheidsaspecten, 28 april 2015
- Koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk

Nieuws - 01/06/2015

www.sentral.be
Auteur: Britt Tengrootenhuyzen