Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Afgelopen maand organiseerde de FOD WASO (Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) voor o.m. de sociale partners een colloquium over de stand van zaken en de juridische instrumenten betreffende de Loonkloofwet. Zo wil de FOD werknemers- en werkgeversorganisaties sensibiliseren voor de problematiek. ABVV-Metaal was van de partij.

Verscheidene deskundigen gaven een uiteenzetting vanuit hun persoonlijke en professionele invalshoek. Barbara Ortiz, attachee bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, stelde een rapport voor dat dateert van 2014 en handelt over ongelijkheidsfactoren, over de verklaring van de loonkloof en over het aandeel in de totale loonmassa van vrouwen en mannen. Volgens dit recentste verslag van het Instituut bedraagt de loonkloof op het niveau van het bruto uurloon 10 % in het nadeel van de vrouwen. Deze kloof bedraagt 22 % als we het brutoloon op jaarbasis in overweging nemen. Een van de doelstellingen van de wet van 22 april 2012 tot bestrijding van de loonkloof, en van de diverse toepassingsbesluiten die in 2014 werden gepubliceerd, is om van de strijd tegen de loonkloof een permanent thema te maken in het sociaal overleg op de drie onderhandelingsniveaus: intersectoraal, sectoraal en binnen de onderneming.

De toepassing van de loonkloofwet op intersectoraal en sectoraal niveau werd verder toegelicht door Andreina Marredda en Maartje Wagemans, beiden attachee bij de Algemene Directie Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO.

Uit deze presentaties onthouden we de maatregelen die op intersectoraal niveau werden genomen:

• Verplichting om gegevens op te nemen in het rapport van de CRB
Ieder jaar brengt de CRB een rapport uit over de marges die beschikbaar zijn voor de evolutie van de loonkosten. Dit rapport dient als basis voor de Groep van 10 om te onderhandelen over het tweejaarlijkse IPA. Om de loonkloof zichtbaar te maken, bepaalt de wet dat dit rapport ook een rubriek moet omvatten aangaande de evolutie van de loonkloof tussen vrouwen en mannen. Deze maatregel is enkel van toepassing in de (pare) jaren dat de onderhandelingen voor het IPA beginnen.
• Verplichting tot onderhandelen over de maatregelen ter bestrijding van de loonkloof
Deze maatregel dient ertoe dat het IPA ook maatregelen vaststelt die de loonkloof bestrijden, in het bijzonder door de classificatie genderneutraal te maken.

Welke maatregelen namen we op sectoraal niveau?
• Verplichting tot onderhandelen over de maatregelen ter bestrijding van de loonkloof
De doelstelling is dat tijdens sectorale onderhandelingen ook cao's worden gesloten die de loonkloof bestrijden, onder andere door de classificatie genderneutraal te maken. Dit wil niet zeggen dat de paritaire comités een sectorale functieclassificatie moeten maken, maar de al bestaande en nieuwe sectorale functieclassificaties moeten wel genderneutraal zijn.
• Controle van de sectorale functieclassificaties
De controles gebeuren eerst door de paritaire comités en daarna door de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD. Na deze controle wordt een advies uitgebracht. Uiterlijk op 30 april 2015 worden de resultaten meegedeeld.

De rol van de ondernemingsraad in deze materie werd verduidelijkt door Jordy De Dobbeleer, attaché bij de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen. Het ging meer bepaald aangaande het KB en MB van 25 april 2014 over het analyseverslag en de modelformulieren. De uitleg hierover is reeds in DNW van september 2014 verschenen.

Als afsluiter deed Geneviève Meunier als adviseuse bij de Afdeling van de juridische studiën van de FOD, de mogelijkheid tot aanstelling van een 'loonkloofbemiddelaar' uit de doeken. De werkgever kan - want dit is geen verplichting - deze bemiddelaar aanwijzen in ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld 50 werknemers tewerkstellen. Dit gebeurt op voorstel van de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging. De bemiddelaar is een personeelslid van de onderneming. Over zijn/haar taken, bevoegdheden, deontologische code en de te volgen procedure zijn regels opgesteld. Wie daarover meer wilt weten, kan terecht bij de personeelsdienst van zijn/haar bedrijf.

Tijdens dit colloquium kregen we geen nieuwigheden voorgeschoteld. Toch was het een nuttig initiatief, omdat het alle partijen die betrokken zijn bij de loonkloofproblematiek bijeenbracht om zo het nodige debat te voeren en alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Ook ABVV-Metaal grijpt dan ook elke kans om de bewustwording rond de loonkloof m/v te vergroten bij onze militanten en leden.