Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Ook de sectoren van de metaalverwerking (PC 111.1&2) en de monteerders (PC 111.3) hebben te maken met werfarbeid. Zo moeten metaalconstructies die ontworpen en vervaardigd zijn in een atelier ergens te velde op een bouwwerf geïnstalleerd worden. Daar komt dan een mobiele kraan aan te pas. Of het buizenwerk van een raffinaderij krijgt van een onderaannemer-montagebedrijf een onderhoudsbeurt. Zo zijn er meerdere situaties waarbij metaalarbeiders actief zijn op één of andere werf.

Op zo'n werf tref je niet alleen verschillende vaklui (bouwvakkers, opzichters, elektriciens, kraanmannen, lassers, monteerders,...), vaak werken zij ook voor verschillende ondernemingen al dan niet in opdracht van dan weer andere ondernemingen. Kortom, een werf is een mierenkolonie van werknemers, die elk hun job doen, maar weinig van elkaar afweten.

Een ander kenmerk van een werf is zijn uitgestrektheid, wat de controle op de aanwezigheid en de activiteit van de werknemers feitelijk bemoeilijkt. Er is dus een hoge nood aan identificatie van wie wat doet op de werf. De bouwsector nam al eerder een initiatief en voorzag in een eigen identificatiemiddel: de Construbadge.

Gefaseerde toepassing

In navolging van de bouwsector hebben de vakbonden en de werkgevers van PC 111 de Metalbadge in het leven geroepen. De bedoeling is dat metaalarbeiders die actief zijn op een werf deze badge zichtbaar dragen. Met 'werf' bedoelen we - in de brede zin van het woord - alle activiteit buiten de fabrieksmuren. Daaronder valt bijvoorbeeld ook een machine leveren aan en installeren in een ander bedrijf. In een eerste fase gaat het over een zuiver identificatiemiddel: de Metalbadge heeft geen enkele andere functie. In een latere fase zullen we deze badge ook met andere functies bekleden, waaronder als middel in de strijd tegen sociale dumping. Hierover moet evenwel nog overlegd worden.

Rol FBZMN

De metalbadge wordt uitgegeven door het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN). Je werkgever heeft ondertussen een schrijven ontvangen waarin hem gevraagd wordt in hoeverre hij arbeiders in dienst heeft die op werven werken. Per betrokken arbeider wordt in datzelfde schrijven gevraagd naar zijn naam en voornaam en naar zijn rijksregisternummer. Deze gegevens kunnen ook elektronisch overgemaakt worden via de site van het FBZMN: www.fondsnet.be.

Het FBZMN gebruikt die gegevens om je foto te downloaden van het rijksregister. Het FBZMN beschikt daartoe over een machtiging van de privacycommissie. Naast je foto zullen ook je naam en voornaam alsook de geldigheidsperiode vermeld worden. Achteraan staat de vermelding in vier talen dat de badge strikt persoonlijk is en zichtbaar moet gedragen worden op de werf.

- De badge wordt aangemaakt en onder gesloten enveloppe met een woordje uitleg aan je werkgever overgemaakt. Je werkgever bezorgt je op zijn beurt de enveloppe met de Metalbadge.
- De badge is 3 jaar geldig. Bij verlies, diefstal of schade dient je werkgever een nieuw exemplaar aan te vragen bij het FBZMN. Bij ontslag of uitdiensttreding moet je aan de werkgever de badge terug inleveren.
- De badge is kosteloos voor de arbeider en ook voor de werkgever, weliswaar indien hij bijdragen betaalt voor het FBZMN.

En verder?

De levering van de aangevraagde badges is gepland voor het tweede kwartaal van 2015.

Eens dit allemaal op punt staat, gaan we samen met de werkgevers nadenken over bijkomende functies voor de Metalbadge. In ieder geval staat vast dat het een instrument is en blijft voor de bestrijding van de sociale dumping. Die functie zullen wij in de eerste plaats verder uitbouwen. Daarnaast komt er ook ruimte voor andere functies die verbonden zijn met de rol van het FBZMN.