Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Gepensioneerden die 65 jaar zijn, mogen voortaan onbeperkt bijverdienen. Onbeperkt bijverdienen kan ook voor gepensioneerden die nog geen 65 zijn, maar een loopbaan bewijzen van 45 jaar. De mogelijkheid om onbeperkt bij te verdienen, wordt dus uitgebreid. Deze versoepeling wordt tegelijk ingevoerd voor werknemers en zelfstandigen.

De nieuwe regeling is van toepassing op de beroepsinkomsten die worden ontvangen vanaf het jaar 2015:

1/ Voor de inkomsten ontvangen vanaf 2015 is een onbeperkte cumulatie van een rustpensioen met een beroepsbezigheid mogelijk vanaf 65 jaar. Dit geldt voor alle pensioengerechtigden vanaf 1 januari van het jaar waarin ze 65 worden. Er is geen enkele loopbaanvoorwaarde vereist en de leeftijdsvoorwaarde moet nog niet vervuld zijn op het ogenblik van oppensioenstelling. Zo kan iemand die op 64 jaar op pensioen gaat, toch onbeperkt bijverdienen vanaf 1 januari van het jaar waarin hij 65 jaar wordt.

2/ Voor de inkomsten ontvangen vanaf 2015 is een onbeperkte cumulatie van een rustpensioen met een beroepsbezigheid mogelijk voor gepensioneerden die nog geen 65 jaar zijn, maar die een loopbaan van minstens 45 jaar bewijzen. Deze loopbaanvoorwaarde moet wel vervuld zijn op de ingangsdatum van het eerste Belgische rustpensioen van de pensioengerechtigde.

Proportionele sanctie

Gepensioneerden kunnen in bepaalde gevallen dus onbeperkt bijverdienen. Voor wie niet aan de voorwaarden voldoet, gelden er wel nog inkomensgrenzen. Die grensbedragen worden jaarlijks geïndexeerd, ook dit jaar. De inkomensgrenzen blijven overigens ook van toepassing bij een vervroegd pensioen of een overlevingspensioen.

Als de grensbedragen overschreden worden, en de gepensioneerde dus te hoge beroepsinkomsten heeft, dan wordt de sanctie voortaan volledig proportioneel toegepast. Voor de inkomsten vanaf 2015 wordt het pensioen evenredig verminderd met het percentage van overschrijding, zelfs bij een overschrijding van het grensbedrag met 25 procent of meer. Er is dus, in tegenstelling tot vroeger, geen volledige schorsing meer van het pensioen bij een overschrijding van 25 procent of meer! Voor een gepensioneerde die het grensbedrag bijvoorbeeld met 40% overschrijdt, wordt het pensioen voortaan dus ook evenredig verminderd met 40%.

De gepensioneerde echtgenoot van een persoon die een gezinspensioen ontvangt, moet zich aan de grensbedragen houden, ook op 65 jaar. Een gezinspensioen wordt immers enkel toegekend als slechts een van de echtgenoten een inkomen heeft of als de andere echtgenoot een zeer beperkt inkomen heeft. De bestaansreden voor een pensioen aan gezinstarief – dat is 75 procent in plaats van 60 procent – valt dus weg als men in dat geval onbeperkt zou kunnen bijverdienen. Bij een overschrijding vindt een herberekening op 60 procent plaats.

Let op! Wie een pensioen krijgt en blijft werken, bouwt geen verdere pensioenrechten op na de ingangsdatum van het pensioen. Het pensioen is een vervangingsinkomen en de toegelaten beroepsactiviteit blijft een uitzondering.

In werking

De KB's van 18 en 20 januari 2015 treden retroactief in werking op 1 januari 2015. Dezelfde criteria gelden voor zelfstandigen en werknemers. En ook de publieke sector zal volgen, zodat de verschillende pensioenregimes geharmoniseerd zijn.

Bronnen
-Koninklijk besluit van 18 januari 2015 tot wijziging van artikel 107 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 23 januari 2015
-Koninklijk besluit van 20 januari 2015 tot wijziging van artikel 64 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 23 januari 2015

Extra informatie
- Ministerieel besluit van 11 december 2014 tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 19 december 2014
- Koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 16 januari 1968 (art. 64 van het algemeen reglement voor het werknemerspensioen)
- Koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 10 januari 1968 (art. 107 van het algemeen reglement voor het zelfstandigenpensioen)

Nieuws - 26/01/2015
www.socialeye.be

Auteur: Steven Bellemans