Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Op 29 december 2014 verscheen de Programmawet van 19 december in het Belgisch Staatsblad. De nieuwste programmawet telt 215 artikels over diverse maatregelen, vooral op het vlak van financiën, volksgezondheid, sociale zaken en pensioenen.

Opvallendste maatregelen van de programmawet

Financiën:
- forfaitaire beroepskosten: verhoging kostenforfait voor werknemers in 2015 en 2016. Daardoor stijgt het nettoloon van de werknemers vanaf 2016;
- opschorting van de indexering van bepaalde 'fiscale uitgaven' (niet gerelateerd aan het activiteitsinkomen) tot en met aanslagjaar 2018 (4 jaar), zoals bv. het pensioensparen, de (vrijgestelde) eerste schijf van interesten van een gewoon spaarboekje, de belastingvermindering voor lage energiewoningen, voor passiefwoningen en voor nulenergiewoningen, de giften, de bezoldigingen van een huisbediende, de aankoop van aandelen of kapitaalaandelen van de werkgevende vennootschap, de aankoop van een elektrisch voertuig, enz.;
- nacht- en ploegenarbeid: de relancewet van 15 mei 2014 voorzag een verhoging van vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor nacht- en ploegenarbeid vanaf 1 januari 2015 tot 18%, en vanaf 1 januari 2017 tot 20,4%. De regering heeft besloten de verhoging van 2015 uit te stellen en die van 2017 te vervroegen door in 2016 een eenmalige verhoging door te voeren, waardoor het percentage vanaf 1 januari 2016 op 20,4% wordt gebracht. De werkgever moet dit vrijgestelde deel van de ingehouden bedrijfsvoorheffing dus niet doorstorten aan de Schatkist;
- verkoop van elektronische diensten door Europese ondernemingen aan Belgische particulieren is onderworpen aan btw vanaf 1 januari 2015 (mini-one-stop-shop);
- de accijnzen zullen jaarlijks geïndexeerd worden, behalve de accijnzen op bier; er is ook een forfaitaire verhoging voorzien van de accijnzen op wijn en op tabak (deze accijnzen worden niet geïndexeerd);
- de picknicktaks (milieuheffing op plastic draagtasjes, wegwerpeetgerei uit kunststof,...) wordt afgeschaft op 1 januari 2015;
- stijging van de taks op beursverrichtingen op 1 januari 2015 (heffing op alle aankoop- of verkoopverrichtingen van obligaties, aandelen...);
- taks op het lange termijnsparen: de taks van 10% wordt vervroegd geïnd op de tot 31 december 2014 in het kader van het pensioensparen opgebouwde reserves;

Volksgezondheid:
- de inwerkingtreding van het verplichte derdebetalerssysteem wordt uitgesteld tot 1 juli 2015 voor de raadplegingen, enkel bij huisartsen en in eerste instantie beperkt tot de rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming van de verplichte verzekering;
- daling van de prijs van geneesmiddelen en van implantaten voor de patiënt in 2015;
- indexsprong voor de zelfstandige dienstverleners in de gezondheidszorg: net als voor de werknemers wordt de index 2015 niet toegekend;

Sociale Zaken:
- Uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid:
‧ het onderzoek van de werknemers die nu arbeidsongeschikt zijn, wordt positief benaderd: er wordt niet meer vastgesteld dat hij/zij arbeidsongeschikt is voor een bepaalde functie, maar wel nagegaan wat de werknemer nog wel kan doen;
‧ herziening van de berekening van het bedrag van de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid;
‧ verlenging van de stageperiode tot 12 maanden;
‧ herziening van het bedrag van de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid die werkzoekenden ontvangen tijdens de eerste 6 maanden van hun primaire arbeidsongeschiktheid;
- Eerste 3 banen: op 1 januari 2015 worden de trimestriële verminderingen van de werkgeversbijdragen op de eerste 3 banen verhoogd met 50 euro per trimester;

Pensioenen:
- pensioenen van grens- en seizoenwerknemers: Belgische pensioenen die worden betaald aan werknemers in het buitenland zonder dat een bijdrage wordt betaald in België, zijn minder gunstig voor de nieuwe gepensioneerden en verdwijnen op termijn (uitzondering voor weduwen en weduwnaars);
- pensioenbonus: de pensioenbonus wordt afgeschaft op 1 januari 2015 voor wie op die datum niet voldoet aan de voorwaarden. De huidige regels worden behouden voor wie tot 31 december 2014 een pensioenbonus aan het opbouwen is;
- minimumpensioen: de laatste verschillen tussen de minimumpensioenen van zelfstandigen en werknemers werden weggewerkt. Op 1 augustus 2016 zal zowel het bedrag van het minimumpensioen voor alleenstaanden als gehuwden, als het bedrag van het minimumpensioen voor een overlevingspensioen, afgestemd worden op de bedragen van het gegarandeerd minimumpensioen voor werknemers.

In werking

De Programmawet van 19 december 2014 treedt in werking op 8 januari 2015, maar de meeste maatregelen hebben hun eigen datum van inwerkingtreding.

Bronnen

Programmawet van 19 december 2014, BS 29 december 2014 (PW 2015).

www.socialeye.be
Nieuws - 29/12/2014
Auteur: Christine Van Geel